Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

pod registračními kódy naleznete výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Vedení školy ZŠ Žernosecká

Organizace týdne od 10. 5. 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 a na základě vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních je povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol v rotačním režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu. V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství je provoz školy od 10. 5. 2021 (lichý týden) upraven následovně:

6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 9.A, 9.B – prezenční výuka zahájena dne 10. 5. 2021 navštěvují školu v liché týdny

2.B, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.C – nadále navštěvují školu v liché týdny.

7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 8.C, 8.D – pokračují distanční formou studia, navštěvují školu v sudé týdny,

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 3.A, 5.B – pokračují distanční formou výuky, navštěvují školu v sudé týdny,

NOVĚ: Příchody všech žáků v rozmezí od 7.00 do 7.55  každý den bez omezení. S výjimkou třídy 4.C – pondělní testování začíná v 7.15 v kmenové třídě, ostatní dny dle rozvrhu.

Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy do prostoru šaten a řídí se pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respiračního či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn, a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Prezenční výuka je realizována dle platného rozvrhu. První týden osobní přítomnosti žáků je uzpůsoben tak, aby organizace a náplň vyučování umožnila žákům úspěšnou aklimatizaci na školní prostředí. V tomto týdnu žáci nebudou za případné nedostatky či neúspěch negativně klasifikováni. Všechny vyučovací hodiny v prezenční i distanční výuce začínají v časech standardního rozvrhu – viz Bakaláři.

Preventivní antigenní testování

Osobní přítomnost žáka ve škole je nadále podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní.

Zákonným zástupcům žáků 1., 2. a 3. ročníku je i nadále umožněna osobní přítomnost při testování. Účast zákonných zástupců je však omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, která je potřeba pro případnou asistenci žákovi při odběru. Neprodleně po odběru zákonní zástupci opouští budovu školy. Během pobytu v prostorách školy jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá nastavená zpřísněná hygienická opatření, tj. mít řádně nasazený respirátor (min. třídy FFP2), po příchodu si dezinfikovat ruce a nasadit si jednorázové ochranné návleky na obuv, dodržovat rozestupy.

Povinné preventivní antigenní testování žáků 1. stupně se od 3.5.2021 uskutečňuje jednou týdně vždy v pondělí,testování žáků 2. stupně se bude konat dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek neprodleně po příchodu žáků do kmenových tříd. Ve dnech, kdy bude probíhat testování žáků prvního stupně (pondělí), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se výsledkem pozitivního PCR testu třídnímu učiteli (elektronicky před zahájením prezenční výuky, nejpozději však před zahájením prvního testování.

Dále nebudou testováni žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě třídnímu učiteli nejpozději před zahájením každého testování.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Více informací o testování https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se nadále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Školní družina

Provoz ranní družiny je každý den kromě pondělí zahájen v 6:30 a možnost příchodu žáků bude ukončen v 7.15 (žáci přecházejí do svých kmenových tříd). V pondělí, kdy bude probíhat testování všech přítomných žáků, nebude otevřena ranní družina z kapacitních důvodů. Odpolední odchody žáků ze školní družiny nejsou oproti běžnému režimu nikterak omezeny a řídí se řádem školní družiny. Provoz školní družiny končí každý den bez výjimky v 17:00

Školní klub je z důvodu povinnosti dodržení pravidla homogenity skupin i nadále uzavřen. Informace o kroužcích školního klubu a školní družiny podají konkrétní vyučující/instruktoři.

Žákům, jejichž rodiče zastávají profese v rámci IZS, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to i v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. ZŠ Žernosecká vyčlenila jedno oddělení školní družiny  a zajišťuje  dopolední a odpolední program v neměnné skupině plně v souladu s Vládním opatřením. V rámci programu se děti  zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Pokud využijete výjimku pro osobní přítomnost svého dítěte ve škole i v týdnech distanční výuky, zašlete prosím tuto informaci na vodickova.klara@zernosecka.cz , uveďte prosím jméno a třídu Vašeho dítěte.

Školní stravování

Žáci, kteří se dle rotačního harmonogramu účastní prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášený. Pro případné změny a odhlašování obědů platí pravidla stanovená Řádem školní jídelny. Pondělní obědy lze aktuálně upravit do pátku 14 hod.

 Žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, budou z důvodu zajištění aktuálních hygienických nařízení obědy vydávány s sebou u postranního vchodu jídelny, a to vždy mezi 11:30 – 14:00 hod. Oběd bude připraven k vyzvednutí v jednorázovém termoobalu. Při čekání na výdej oběda je nutné dodržovat rozestupy a povinnost mít řádně nasazenou ochranu úst a nosu. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny a v případě, že žáci distančně se vzdělávající mají zájem o odebírání obědů, je třeba, aby si oběd včas přihlásili v systému strava.cz.

 

 

Sjednocení začátků časů u výuky jak v prezenční, tak i distanční podobě od 10. 5. 2021

Milí žáci, vážení rodiče,

upozorňujeme na sjednocení začátků časů u výuky jak v prezenční, tak i distanční podobě od 10. 5. 2021.

 • 0. hodina 7:00 – 7:45
 • 1. hodina 8:00 – 8:45
 • 2. hodina 8:55 – 9:40
 • 3. hodina 9:55 – 10:40
 • 4. hodina 10:50 – 11:35
 • 5. hodina 11:45 – 12:30
 • 6. hodina 12:40 – 13:25
 • 7. hodina 13:35 – 14:20
 • 8. hodina 14:30 – 15:15
 • 9. hodina 15:25 – 16:10

Pěkné jarní dny,

ZŠ Žernosecká

 

 

 

Od 3. 5. 2021 probíhá povinné antigenní testování žáků 1. stupně pouze jednou týdně, zítra 6. 5. 2021 se testují žáci 2. stupně

Vážení rodiče,

s účinností od 3.5. 2021 probíhá povinné antigenní testování žáků prvního stupně pouze jednou týdně, v ZŠ Žernosecká vždy v pondělí.

Zítra 6.5. 2021 se testují již pouze žáci ročníků druhého stupně, pro které testovací povinnost zůstala stejná, tedy 2x týdně.

Pro příchod žáků prvního stupně je škola otevřena bez omezení od 7.15 do 7.55. Ranní družina otevřena od 6:30 hodin.

Třídy 7.A, 8.B a 8.D začínají s testováním ve své třídě v 7.15 . Žáci, kteří se v souladu s Mimořádným opatřením MZ ze dne 6.4.2021 netestují, popř. mají vlastní potvrzení o negativním výsledku testu na SARS – Cov19, přicházejí až na první vyučovací hodinu. Potvrzení předají svému třídnímu učiteli.

Třídy 7.B, 7.C a 8.C se testují během první vyučovací hodiny, tj. od 8.00 hodin.

Pro čtvrteční testování jsme z rezerv Národního pedagogického institutu České republiky dostali LEPU testy. Prosím prohlédněte si přiložené instruktážní video MŠMT, jak s těmito testy zacházet.

Hezké jarní dny
vedení školy
ZŠ Žernosecká

Termín pro podání zápisového lístku

Milí žáci, milé žákyně, vážení rodiče

blíží se termín přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Držíme vám všem palce a přejeme klidnou mysl a hodně štěstí u zkoušek!

Níže jsou informace o zápisovém lístku a informace o průběhu konání jednotné přijímací zkoušky:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Termín pro podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Zpětvzetí zápisového lístku

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.

Od 3. 5. 2021 nastupují do školy také některé třídy druhého stupně

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 a na základě vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních je povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol v rotačním režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu. V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství je provoz školy od 3. 5. 2021 upraven následovně:

7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 8.C, 8.D – prezenční výuka zahájena dne 3. 5. 2021 – navštěvují školu v sudé týdny,

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 3.A, 5.B – nadále navštěvují školu prezenčně v sudé týdny,

6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 9.A, 9.B – prezenční výuka zahájena dne 10. 5. 2021 navštěvují školu v liché týdny

2.B, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.C – nadále navštěvují školu v liché týdny.

pondělí a čtvrtek– testovací dny – prosíme o dodržení příchodu do školy v následujících časech:

Všechny třídy prvního stupně a 8.D přichází do školy od 7.00 do 7.30 (v 7.30 jsou všichni ve své kmenové třídě)

Zbylé třídy druhého stupně přichází do školy od 7.30 do 8.00 (v 8.00 jsou všichni ve své kmenové třídě)

V ostatní dny (úterý, středa, pátek) příchody všech v rozmezí od 7.00 do 7.55 bez omezení. NOVĚ: Ve čtvrtek se žáci prvního stupně netestují, příchod do školy umožněn od 7.15 do 7.55

Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy do prostoru šaten a řídí se pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respiračního či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn, a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Prezenční výuka je realizována dle platného rozvrhu. První týden osobní přítomnosti žáků je uzpůsoben tak, aby organizace a náplň vyučování umožnila žákům úspěšnou aklimatizaci na školní prostředí. V tomto týdnu žáci nebudou za případné nedostatky či neúspěch negativně klasifikováni.

Preventivní antigenní testování

Osobní přítomnost žáka ve škole je nadále podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní. V současné době máme k dispozici pouze testy SINGCLEAN. Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz instruktážní video MŠMT).

Zákonným zástupcům žáků 1., 2. a 3. ročníku je i nadále umožněna osobní přítomnost při testování. Účast zákonných zástupců je však omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, která je potřeba pro případnou asistenci žákovi při odběru. Neprodleně po odběru zákonní zástupci opouští budovu školy. Během pobytu v prostorách školy jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá nastavená zpřísněná hygienická opatření, tj. mít řádně nasazený respirátor (min. třídy FFP2), po příchodu si dezinfikovat ruce a nasadit si jednorázové ochranné návleky na obuv, dodržovat rozestupy.

Povinné preventivní antigenní testování žáků 1. stupně se NOVĚ uskuteční jednou týdně vždy v pondělí,testování žáků 2. stupně se bude konat dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek neprodleně po příchodu žáků do kmenových tříd. Ve dnech, kdy bude probíhat testování žáků prvního stupně (pondělí), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se výsledkem pozitivního PCR testu třídnímu učiteli (elektronicky před zahájením prezenční výuky, nejpozději však před zahájením prvního testování.

Dále nebudou testováni žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě třídnímu učiteli nejpozději před zahájením každého testování.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Více informací o testování https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se nadále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Školní družina

Provoz ranní družiny je každý den kromě pondělí zahájen v 6:30 a možnost příchodu žáků bude ukončen v 7.15 (žáci přecházejí do svých kmenových tříd). V pondělí, kdy bude probíhat testování všech přítomných žáků, nebude otevřena ranní družina z kapacitních důvodů. Odpolední odchody žáků ze školní družiny nejsou oproti běžnému režimu nikterak omezeny a řídí se řádem školní družiny. Provoz školní družiny končí každý den bez výjimky v 17:00

Školní klub je z důvodu povinnosti dodržení pravidla homogenity skupin i nadále uzavřen. Informace o kroužcích školního klubu a školní družiny podají konkrétní vyučující/instruktoři.

Žákům, jejichž rodiče zastávají profese v rámci IZS, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to i v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. ZŠ Žernosecká vyčlenila jedno oddělení školní družiny  a zajišťuje  dopolední a odpolední program v neměnné skupině plně v souladu s Vládním opatřením. V rámci programu se děti  zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Pokud využijete výjimku pro osobní přítomnost svého dítěte ve škole i v týdnech distanční výuky, zašlete prosím tuto informaci na vodickova.klara@zernosecka.cz , uveďte prosím jméno a třídu Vašeho dítěte.

Školní stravování

Žáci, kteří se dle rotačního harmonogramu účastní prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášený. Pro případné změny a odhlašování obědů platí pravidla stanovená Řádem školní jídelny. Pondělní obědy lze aktuálně upravit do pátku 14 hod.

Žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, budou z důvodu zajištění aktuálních hygienických nařízení obědy vydávány s sebou u postranního vchodu jídelny, a to vždy mezi 11:30 – 14:00 hod. Oběd bude připraven k vyzvednutí v jednorázovém termoobalu. Při čekání na výdej oběda je nutné dodržovat rozestupy a povinnost mít řádně nasazenou ochranu úst a nosu. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny a v případě, že žáci distančně se vzdělávající mají zájem o odebírání obědů, je třeba, aby si oběd včas přihlásili v systému strava.cz.

 

Harmonogram nástupu do školy v týdnu 26. – 30. 4. 2021

V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství pokračujeme v týdnu od 26.4.2021 v rotační výuce 1. stupně ZŠ Žernosecká následujícím způsobem:

Prezenční výuka:
2.B, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.C – nadále navštěvují školu v liché týdny,

distanční výuce pokračují v týdnu od 26.4.2021 třídy:
1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 3.A, 5.B  školu navštěvují prezenčně nadále v sudé týdny

Ranní příchod do školy bude žákům umožněn od 7:00 do 7:55.
pondělí a čtvrtek– testovací dny – prosíme o dodržení příchodu do školy v následujících časech:
4.C přichází do školy od 7.00 do 7.15 (v 7.15 jsou všichni ve své kmenové třídě)
2.B, 4.A, 5.C přichází od 7.15 do 7.30 (v 7.30 jsou všichni ve své kmenové třídě)
3.B, 3.C přichází do školy od 7.30 do 7.45 (v 7.45 jsou všichni ve své kmenové třídě)
4.B, 5.A přichází do školy od 7.45 do 8.00 (v 8.00 jsou všichni ve školní jídelně)

V ostatní dny (úterý, středa, pátek) příchody všech v rozmezí od 7.00 do 7.55 bez omezení.

Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy do prostoru šaten a řídí se pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respiračního či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn, a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Preventivní antigenní testování – ZMĚNA POSTUPU !!!
Osobní přítomnost žáka ve škole je nadále podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní. Dodávka do celé ČR je ve druhé vlně distribuce jednotná a všem krajům byly v rámci této dodávky distribuovány pouze testy SINGCLEAN. Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz instruktážní video MŠMT).

Prosíme Vás, abyste své děti s novým postupem seznámili, případně jim byli v době realizace oporou osobní přítomností ve škole.  Zákonným zástupcům žáků 1., 2. a 3. ročníku je i nadále umožněna osobní přítomnost při testování.

Účast zákonných zástupců je však omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, která je potřeba pro případnou asistenci žákovi při odběru. Neprodleně po odběru zákonní zástupci opouští budovu školy. Během pobytu v prostorách školy jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá nastavená zpřísněná hygienická opatření, tj. mít řádně nasazený respirátor (min. třídy FFP2), po příchodu si dezinfikovat ruce a nasadit si jednorázové ochranné návleky na obuv, dodržovat rozestupy.

Věřte, že sami nejsme spokojeni se změnou typu testu, prosíme Vás tedy o součinnost a spolupráci a předem děkujeme.
Povinné testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek neprodleně po příchodu žáků do kmenových tříd (žáci se řídí pokyny zaměstnanců školy).

Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí a čtvrtek), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se výsledkem pozitivního PCR testu třídnímu učiteli (elektronicky před zahájením prezenční výuky, nejpozději však před zahájením prvního testování.

Dále nebudou testováni žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě třídnímu učiteli nejpozději před zahájením každého testování.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Více informací o testování https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se nadále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Bližší informace zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Školní družina

Provoz ranní družiny je  v úterý, středu a pátek zahájen v 6:30 a možnost příchodu žáků bude ukončen v 7:15 (žáci přecházejí do svých kmenových tříd). Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí a čtvrtek), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina. Odpolední odchody žáků ze školní družiny nejsou oproti běžnému režimu nikterak omezeny a řídí se řádem školní družiny. Provoz školní družiny končí každý den bez výjimky v 17:00

Školní klub je z důvodu povinnosti dodržení pravidla homogenity skupin i nadále uzavřen.

Žákům, jejichž rodiče zastávají profese v rámci IZS, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to i v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. ZŠ Žernosecká vyčlenila jedno oddělení školní družiny  a zajišťuje  dopolední a odpolední program v neměnné skupině plně v souladu s Vládním opatřením. V rámci programu se děti  zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Pokud využijete výjimku pro osobní přítomnost svého dítěte ve škole i v týdnech distanční výuky, zašlete prosím tuto informaci na vodickova.klara@zernosecka.cz , uveďte prosím jméno a třídu Vašeho dítěte.

Školní stravování

Žáci, kteří se dle rotačního harmonogramu účastní prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášený. Pro případné změny a odhlašování obědů platí pravidla stanovená Řádem školní jídelny. Pondělní obědy lze aktuálně upravit do pátku 14 hod.

Žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, budou z důvodu zajištění aktuálních hygienických nařízení obědy vydávány s sebou u postranního vchodu jídelny, a to vždy mezi 11:30 – 14:00 hod. Oběd bude připraven k vyzvednutí v jednorázovém termoobalu. Při čekání na výdej oběda je nutné dodržovat rozestupy a povinnost mít řádně nasazenou ochranu úst a nosu. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny a v případě, že žáci distančně se vzdělávající mají zájem o odebírání obědů, je třeba, aby si oběd včas přihlásili v systému strava.cz.

Harmonogram pro nástup do školy v rotačním režimu od pondělí 19. 4. 2021

Ranní příchod do školy bude žákům umožněn od 7:15 do 7:55. V pondělí a čtvrtek – testovací dny – prosíme o dodržení příchodu do školy v následujících časech:

2. A, 2. C přichází do školy od 7.15 do 7.30 (v 7.30 jsou všichni ve své kmenové třídě)

1. A, 1. B, 1. C přichází do školy od 7.30 do 7.45 (v 7.45 všichni ve své kmenové třídě)

3. A, 5. B přichází do školy od 7.45 do 8.00 (v 8.00 jsou všichni ve své kmenové třídě)

V ostatní dny (úterý, středa, pátek) příchody všech v rozmezí od 7.15 do 7.55 bez omezení.

Ostatní informace viz: DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NÁSTUP DO ŠKOLY V ROTAČNÍM REŽIMU OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021

ZŠ Žernosecká

Třídní schůzky se budou konat online v týdnu od 26. 4. do 30. 4. 2021

Vážení rodiče,

třídní schůzky se v měsíci dubnu budou konat online podle pokynů jednotlivých třídních učitelů v termínu od 26. 4. do 30. 4. 2021.

Přejeme pěkný den,

ZŠ Žernosecká

Ošetřovné – informace

Dobrý den,
vzhledem k množícím se dotazům ohledně ošetřovného čtěte následující:

Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy byla dítěti umožněna prezenční výuka, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich má nařízenou distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy byla dítěti umožněna prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.
Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
Škola žádosti o ošetřovné nepotvrzuje! 
K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Důležité informace pro nástup do školy v rotačním režimu od pondělí 12. 4. 2021

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol v rotačním režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu. V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství je provoz školy od 12. 4. 2021 upraven následujícím způsobem:

Rotační výuka (střídání celých třídních kolektivů po týdnu):

2.B, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A, 5. C – prezenční výuka zahájena dne 12. 4. 2021(navštěvují školu v liché týdny)
1.A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A, 5. B – prezenční výuka zahájena dne 19. 4. 2021(navštěvují školu v sudé týdny)

Ranní příchod do školy bude žákům umožněn od 7:00 do 7:55. V pondělí a čtvrtek– testovací dny – prosíme o dodržení příchodu do školy v následujících časech:

4.B, 4. C přichází do školy od 7.00 do 7.15 (v 7.15 jsou všichni ve své kmenové třídě)
2.B, 4. A přichází do školy od 7.15 do 7.30 (v 7.30 jsou všichni ve své kmenové třídě)
3.B, 3. C přichází do školy od 7.30 do 7.45 (v 7.45 jsou všichni ve své kmenové třídě)
5.A, 5. C přichází do školy od 7.45 do 8.00 (v 8.00 jsou všichni ve své kmenové třídě)

V ostatní dny (úterý, středa, pátek) příchody všech v rozmezí od 7.00 do 7.55 bez omezení.

Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy do prostoru šaten a řídí se pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že žák vykazující příznaky respiračního či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn, a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Preventivní antigenní testování

Osobní přítomnost žáka ve škole je podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní (test LEPU Rapid). Test si provede na základě pokynů pověřeného pracovníka školy žák samotný.

Povinné testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek neprodleně po příchodu žáků do kmenových tříd (žáci se řídí pokyny zaměstnanců školy).

Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí a čtvrtek), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se výsledkem pozitivního PCR testu třídnímu učiteli (elektronicky před zahájením prezenční výuky, nejpozději však před zahájením prvního testování.

Dále nebudou testováni žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě třídnímu učiteli nejpozději před zahájením každého testování.

Zákonným zástupcům žáků 1., 2. a 3. ročníku bude umožněna osobní přítomnost při testování. Účast zákonných zástupců je však omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, která je potřeba pro případnou asistenci žákovi při odběru. Neprodleně po odběru zákonní zástupci opouští budovu školy. Během pobytu v prostorách školy jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá nastavená zpřísněná hygienická opatření, tj. mít řádně nasazený respirátor (min. třídy FFP2), po příchodu si dezinfikovat ruce a nasadit si jednorázové ochranné návleky na obuv, dodržovat rozestupy.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Více informací o testování https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se nadále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Bližší informace zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Školní družina a Školní klub

Provoz ranní družiny je  v úterý, středu a pátek zahájen v 6:30 a možnost příchodu žáků bude ukončen v 7:15 (žáci přecházejí do svých kmenových tříd). Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí a čtvrtek), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Odpolední odchody žáků ze školní družiny nejsou oproti běžnému režimu nikterak omezeny a řídí se řádem školní družiny. Provoz školní družiny končí každý den bez výjimky v 17:00.

Školní klub je z důvodu povinnosti dodržení pravidla homogenity skupin i nadále uzavřen.
Probíhat budou pouze kroužky, kde je zachována plná homogenita skupin, tj. v 1. týdnu Deskové hry (2.B) a Vymysli IQ (4.C), v 2. týdnu Keramika I. (2.A) a Všekutílek (1.C). Logopedie probíhá individuálně po oba týdny pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčním způsobem ve škole.

Školní stravování

Žáci, kteří se dle rotačního harmonogramu účastní prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášený. Pro případné změny a odhlašování obědů platí pravidla stanovená Řádem školní jídelny. Pondělní obědy lze aktuálně upravit do pátku 14 hod.

Žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, budou z důvodu zajištění aktuálních hygienických nařízení obědy vydávány s sebou u postranního vchodu jídelny, a to vždy mezi 11:30 – 14:00 hod. Oběd bude připraven k vyzvednutí v jednorázovém termoobalu. Při čekání na výdej oběda je nutné dodržovat rozestupy a povinnost mít řádně nasazenou ochranu úst a nosu. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny a v případě, že žáci distančně se vzdělávající mají zájem o odebírání obědů, je třeba, aby si oběd včas přihlásili v systému strava.cz.

 

 

Výpadky v systému Bakaláři – rekonstrukce rozvodů

Vzhledem k probíhající rekonstrukci elektrických rozvodů v budovách ZŠ Žernosecká – jedná se o kompletní výměnu původních rozvodů – dochází k výpadkům funkčnosti systému Bakaláři. Za vzniklé komplikace se omlouváme. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách. V případě nutnosti, použijte prosím e-mailovou komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Mimořádné opatření určené pro děti rodičů pracujících v IZS a dalších vybraných profesích

Žákům, jejichž rodiče zastávají profese v rámci IZS, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to i v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. ZŠ Žernosecká vyčlenila jedno oddělení školní družiny  a zajišťuje  dopolední a odpolední program v neměnné skupině plně v souladu s Vládním opatřením. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Pokud patříte do jedné z výše uvedených skupin a využijete výjimku pro osobní přítomnost svého dítěte ve škole i v týdnech distanční výuky, zašlete prosím tuto informaci na vodickova.klara@zernosecka.cz , uveďte prosím jméno a třídu Vašeho dítěte. Předem děkujeme.

 

Změny v termínech konání jednotné přijímací zkoušky

Vážení rodiče, milí žáci,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o změnách termínu konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021  takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového na 3. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového na 4. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

Pevně věříme, že posunutí termínu podpoří Vaše děti v přípravách k přijímací zkoušce.
Klidné dny přeje

Vaše ZŠ Žernosecká

Posunutí termínu pro vydání zápisového lístku do 6. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín
6. dubna 2021 tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro jeho odevzdání.

Nový termín je stanoven tak, aby došlo k vydání zápisového lístku ještě před samotným konáním prvního řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Sběr zrušen!

Vážení rodiče,

sběr papíru se nekoná. Děkujeme za pochopení.

Důležitá informace – objednávání obědů

Vážení rodiče,

od pondělí 8. března 2021 vydává Školní jídelna Žernosecká obědy. Žáci v distanční výuce si mohou objednaný oběd vyzvednout s sebou, tzv. přes okénko. Obědy vydáváme zatavené v jednorázovém obalu u zadního vchodu jídelny. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslů 3R (roušky, ruce, rozestupy).

Aktuálně mají všichni žáci hromadně odhlášené obědy. Pokud máte o odebírání obědů zájem, přihlaste je prosím prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 734 723 878, 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník; email:sj@zernosecka.cz 

Učiňte tak prosím nejpozději do čtvrtka 4. března 2021 do 14 hod.

Vzhledem k  výraznému omezení volného pohybu osob, je možné, aby si oběd vyzvedli pouze  ti žáci/zákonní zástupci, kteří mají bydliště ve stejném okrese, ve kterém se nachází školní jídelna.

Pevně věříme, že možnost vyzvedávání obědů využijete a ulevíte tak svým rodinám v nelehkém období.

S přáním klidných dní a brzkého shledání

Vaše ZŠ Žernosecká

Kritická infrastruktura

Vážení rodiče,
na níže uvedeném odkaze naleznete potřebné informace o nezbytné péči o děti za nouzového stavu pro zaměstnavatele zajišťujících kritickou infrastrukturu.

Pro Vaši informaci sdělujeme, že děti, které by měly navštěvovat určené školy, nahlašuje zaměstnavatel vybraných profesí  (dle nařízení primátora) na odbor Magistrátu HMP, který následně rozřazuje děti do jednotlivých škol. Jak hlásit děti přes zaměstnavatele rodičů je uvedeno na těchto webových stránkách:
INFORMACE_ŠKOLY

Uzavření hřiště a sportoviště v areálu ZŠ Žernosecká

Vážení rodiče,

v návaznosti na rozhodnutí Krizového štábu Městské části Praha 8 ze dne 1.3.2021 jsou s okamžitou platností uzavřena sportoviště a dětská hřiště ve správě MČ Prahy 8, tedy i hřiště a sportoviště v areálu ZŠ Žernosecká.

https://www.praha8.cz/Detska-hriste-Praha-8-zavira.html

Zrušení Dne otevřených dveří

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

omlouváme se, ale jsme nuceni Vám oznámit, že plánovaný Den otevřených dveří naší školy, který se měl konat ve středu dne 17. března 2021 v době od 15:00 do 17:00 hodin, je z důvodu nouzového stavu a vyhlášení mimořádných opatření bez náhrady zrušen. Prosíme, nežádejte o individuální návštěvy. Rádi Vám představíme školu také prostřednictvím fotogalerie školy.
Prostory školy: https://www.zernosecka.cz/akce-a-fotogalerie/prostory-skoly/
Akce školy: https://www.zernosecka.cz/kategorie/cela-skola-rocnik-20-21/

Děkujeme za pochopení.

Žáci se vrací k distanční výuce po jarních prázdninách v pondělí 8. 3. 2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE MIMO JINÉ OSOBNÍ PŘÍTOMNOST žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Základní a střední školy poskytují dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Žáci a žákyně Základní školy Žernosecká se vrací k distanční výuce po jarních prázdninách v pondělí 8. 3. 2021.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.

OŠETŘOVNÉ: informace o ošetřovném  zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Výše zmíněné opatření platí do 21. března 2021.

Klidné prožití jarních prázdnin a pevné zdraví,

ZŠ Žernosecká

Od pondělí 15. února 2021 navyšujeme hodinové dotace jednotlivých předmětů

Vážení rodiče, milí žáci!

Možnost brzkého návratu do škol se s každým dalším dnem stává méně a méně pravděpodobnější. Proto přistupujeme k revizi aktuálně platného distančního rozvrhu a s ohledem na objem učiva druhého pololetí, které nás všechny čeká, navyšujeme od pondělí 15. února 2021 hodinové dotace jednotlivých předmětů.

Jedná se o předměty profilové:  český jazyk, matematiku, cizí jazyky a pro žáky druhého stupně i o předměty přírodovědné. Při navýšení počtu hodin naplánovaných pro jednotlivé třídy online jsme se snažili zohlednit jak náročnost jednotlivých předmětů, tak psychohygienické požadavky i režim dne dětí mladšího i staršího školního věku.

Jsme si plně vědomi, že škola „na dálku“ klade vyšší nároky na motivaci a zodpovědnost žáků, učitelů, ale i rodičů. Věřím, že budeme i nadále jeden druhému spolehlivými partnery na cestě ke společnému cíli, ke kvalitnímu vzdělávání našich dětí.

Ke změnám v rozvrhu jednotlivých tříd dochází od pondělí 15. února 2021. Platný rozvrh k dispozici v systému Bakaláři. Po dvou týdnech výuky s vyšším počtem online hodin přijde týden jarních prázdnin (od 1. do 7. března 2021), ve kterém si nejen odpočineme, ale i zhodnotíme, v jakém rozsahu nadále pokračovat.

Hudební, výtvarná i tělesná výchova probíhá nadále beze změn v režimu platném od 8. února 2021, a to v režimu týdenních, dvoutýdenních nebo měsíčních projektů jednotlivých vyučujících.

Věřím, že uvedené změny povedou ke spokojenosti všech zúčastněných.

Krásné zimní dny, pevné zdraví i nervy

 

Božena Čerňanská

ředitelka školy

Hudební, tělesná, výtvarná výchova a pracovní činnosti – změny ve výuce

Vážení rodiče,

do nového pololetí vstupujeme stále v režimu distanční výuky a vše nasvědčuje tomu, že v něm ještě nějakou dobu setrváme. Z tohoto důvodu musíme přistoupit k důslednější organizaci a podobě těch předmětů, které jsme v souladu s doporučením MŠMT nezařadili do distanční výuky ve formě pravidelných online hodin. Jedná se o hudební, tělesnou a výtvarnou výchovu, jakož i o pracovní činnosti. Abychom byli schopni odpovídajícím způsobem ve 3. čtvrtletí školního roku hodnotit naše žáky, Vaše děti, zařazujeme výše zmíněné předměty do distanční výuky takto:

Vaše děti budou nejpozději 8. února 2021 konkrétním učitelem pozváni do Google Classroomu daného předmětu. Zde budou seznámeni s organizací, případným online setkáváním a v neposlední řadě zadáváním prací a úkolů. Účast, veškerá aktivita i plnění zadaných úkolů se stane nedílnou součástí hodnocení předmětu. V případě, že strávíme celé čtvrtletí v režimu distanční výuky, bude hodnocení zmíněných, chcete-li neprofilových, předmětů vycházet pouze z těchto prací. Prosíme Vás tedy o podporu Vašich dětí i v těchto předmětech, které se v distanční výuce dostávají na okraj zájmu. Interval zadávání konkrétních úkolů je zcela v kompetenci učitele, od prací týdenních až po projekty s náplní měsíční.

Žákům 9. ročníků v posledních měsících před přijímacími zkouškami posilujeme online výuku profilových předmětů.

Není naším záměrem navyšovat dětem čas strávený u počítače. Všichni učitelé daných předmětů hledají alternativy ke každodenní online rutině, nemusíte se tedy obávat v prosté zadávání úkolů formou prezentací.

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci.
Máme za sebou první pololetí školního roku 2020/21 . Vyzkoušeli jsme si za posledních pět měsíců jak výuku prezenční, tak výuku distanční a poprvé i provoz školy v režimu rotační výuky vybraných ročníků. Rovněž poprvé jsme v situaci, kdy nepředáváme svým žákům, Vašim dětem, vysvědčení osobně, ale pouze elektronicky prostřednictvím systému Bakaláři.  Dnes 25.1.2021 všichni pod svým profilem uvidí pololetní hodnocení, které až do fyzického návratu dětí do škol plně nahrazuje vysvědčení samotné.
Žáci prvních a druhých ročníků dostanou své pololetní hodnocení v papírové formě osobně od třídních učitelů ve čtvrtek 28.1.2021
Nezapomeňte, v pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny.
Příjemně strávený den volna a úspěšný start do pololetí nového Vám všem přeje
Vaše ZŠ Žernosecká

Platby za školní družinu a kroužky

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům bychom rádi informovali rodiče žáků 1. a 2. tříd, že mohou začít platit družinu na 2. pololetí školního roku 2020/2021 – 1500 Kč, a to se splatností do 15. února 2021. Vzhledem k nestabilní situaci budeme již vzniklé přeplatky za tento školní rok vyúčtovávat až ke konci školního roku.

Jak jistě víte, kroužky probíhají ve velice omezeném režimu. Případné platby za materiál na 2. pololetí včas oznámíme, přeplatky opět budeme řešit na konci školního roku.

Děkujeme za pochopení.

V případě nejasností či dotazů se neváhejte na nás obrátit.

Za Školní družinu – Darina Jindrová a Školní klub – Klára Zuzáková

Provoz školských zařízení nadále probíhá jako doposud

Vážení a milí,
na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 provoz škol a školských zařízení  i nadále probíhá ve stejném režimu jako doposud, tj. prezenčně se vzdělávají pouze žáci  1. a 2. ročníků, ostatní (3. – 9. ročníky) se věnují distanční výuce. Aktuální rozvrhy k dispozici v Bakalářích.
Provoz školní družiny zajištěn beze změn za přísného dodržení homogenity jednotlivých oddělení.  Pro žáky, kteří se vzdělávají distanční formou, je zajištěna možnost výdeje obědů s sebou. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny.
V případě zájmu objednávejte prosím prostřednictvím portálu  strava.cz.

Hezký víkend, klidné dny a pevné zdraví
přeje ZŠ Žernosecká

Změny ve výuce od 4. 1. 2021 – důležité informace

Vážení a milí rodiče,

v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 bude výuka v naší škola probíhat následovně: žáci 1. a 2. ročníků se budou vzdělávat prezenčně (přítomnost žáků ve škole), pro žáky ostatních ročníků je povinné vzdělávání distančním způsobem. Rozvrhy jednotlivých tříd budou k dispozici v systému Bakaláři od pátku 1.1.2021. Školní družina (včetně ranní) bude od 4.1. 2021 pro žáky v prezenční výuce otevřena beze změn.

Kroužky, které budou v souladu s usnesením Vlády ČR pokračovat prezenčně, jsou následující: Keramika I. paní učitelky Oličové – jen pro 2.A, Všekutílek paní učitelky Štarhové pro 1.C a Deskové hry paní učitelky Pajpachové pro 2.B (nyní je ale paní učitelka v pracovní neschopnosti). Bude probíhat také Logopedie paní učitelky Follprechtové. VymysliIQ paní učitelky Tvrdé bude také probíhat v online podobě. Přípravky na přijímací zkoušky pro deváté třídy jsou již ve své druhé části a probíhají online.

Od pondělí 4. ledna 2021 mají všichni žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, automaticky objednaný oběd. Dětem, které zůstávají v režimu distanční výuky, je obědy nutno objednat prostřednictvím www.strava.cz. Učiňte tak prosím nejpozději do čtvrtka 31.12.2020 do 14 hod. Vaříme pouze oběd č.1.

Výše zmíněné usnesení Vlády platí do 10. ledna 2021.

Návrat ke školním povinnostem po vánočních prázdninách nebývá pro děti, a nejen pro ně, jednoduchý. Aktuální situace a pokračování výuky distančním způsobem nám všem návrat ke školnímu režimu neusnadňuje, ba právě naopak. Prosíme Vás tedy o součinnost a důslednost při dodržování pravidel distanční výuky, při plnění školních povinností a zadaných úkolů. Víme, že to není vždy jednoduché. Komunikujte prosím s konkrétními vyučujícími, s třídními učiteli, s vedením školy. Máme společný cíl, udržet kvalitu výuky i v této pro všechny nestandardní situaci.

Prožijte klidný konec roku 2020 a do nového, přicházejícího roku 2021 Vám přejeme kromě zdraví, štěstí a úspěchů i prezenční výuku pro všechny bez zásadních omezení. Hodně štěstí všem.

Vaše ZŠ Žernosecká

 

Vánoční prázdniny začínají 19. 12. 2020

Vážení rodiče a přátelé školy,

MŠMT vyhlásilo na pondělí a úterý 21. a 22. 12. 2020 dny boje proti covidu, a tím posunulo začátek vánočních prázdnin na 19. 12. 2020.

Ve škole se sejdeme 4. 1. 2021.

S ohledem na možné změny prosím věnujte i mezi svátky pozornost našim webovým stránkám a aplikaci Bakaláři.

Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví! Hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce přejí zaměstnanci ZŠ Žernosecká

Žernoseky v novém 2020 – Kdo není ONline, není IN!

Právě vychází nové číslo časopisu Žernoseky, přečíst si ho můžete zde nebo v záložce Žernosecký zpravodaj.

Objednávka knih do středy 9. 12. 2020

Knihy z knižních katalogů Albatros, Fragment a Knížata prosím objednávejte do středy 9. 12. 2020 včetně. Děkuji za pochopení,

Klára Zuzáková

Pondělní distanční výuka bude bez online hodin, dočasná nefunkčnost Bakalářů

Velice nás to mrzí, ale přes veškerou snahu se nám nepodařilo zprovoznit internetové připojení naší školy a s tím spojenou funkčnost systému Bakaláři. Pondělní distanční výuka bude tedy probíhat pouze asynchronně bez online hodin. Děkujeme za pochopení.

 

7.12. nastupují k prezenční výuce všechny 7. třídy, 8.A a 8.C

Vážení rodiče,
od 7.12.2020 se oblast školství posouvá v opatření PES do stupně č.3  Rozvolnění ovšem kromě provozu Školní družiny a Školního klubu nepřináší naší škole žádné velké změny. Nadále probíhá  prezenční výuka pro 1. stupeň a 9. ročníky; 6. až 8. ročníky se stále střídají v prezenční a distanční výuce po týdnu.
Jen pro pořádek: 7.12. nastupují k prezenční výuce všechny 7. třídy, 8.A a 8.C !
6.třídy, 8.B a 8.D se od pondělí 7.12. vzdělávají distančně.
Rozvrhy jednotlivých tříd pro příští týden jsou opět  k dispozici v Bakalářích. Sledujte jej prosím, průběžné změny vyhrazeny.

Všichni žáci prezenční výuky mají oběd objednaný automaticky. Žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout oběd přes okénko. Oběd nutno objednat. Obědy vydáváme u zadního vchodu jídelny. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslu pravidla 3R (roušky, ruce, rozestupy). Veškeré objednávky a případné změny lze provádět prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 3. stupeň opatření PES nám umožňuje vrátit se ke standardnímu rozdělení dětí do jednotlivých oddělení. Nadále dodržujeme pravidla jeden učitel/jedna vychovatelka tak, abychom předešli případnému šíření nákazy. Ranní družina beze změny od 6:30.

Žáci i zaměstnanci školy mají nadále povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Jsme rádi, že naše škola po nucené odluce opět ožila přítomností Vašich ratolestí a těšíme se na ty, kteří přijdou v pondělí. Hezký zbytek týdne a nadále klesající číslo R Vám všem

Vaše ZŠ Žernosecká

KROUŽKY – změny od 7. 12. 2020

Vážení rodiče, máme dobrou zprávu:)

V souvislosti s přesunem oblasti školství do třetího stupně opatření se lehce uvolňují pravidla pro provoz volnočasových aktivit. Naprostá většina kroužků se díky tomu v pondělí  7. 12. 2020 navrátí do provozu. Pouze kroužek flétny, kroužky provozované v tělocvičně (bohužel ne Míčové hry, Badminton, ani Tee-Ball) a kroužky externistů ještě bohužel nemohou začít. Kroužek Deskové hry bude i nadále rozdělen na dvě skupiny, žáci 2. B začínají v čase 12:45  – 13:45, ostatní pak v jiné učebně v čase 13:50 – 14:50. Chovatelství a ochrana přírody probíhá ve venkovních prostorách. Vzhledem k současné situaci Vás prosíme o pravidelné sledování našich stránek, záložku Provozní informace, kde se vždy dozvíte nejaktuálnější změny.

Informace o kroužcích, které pořádají externí poskytovatelé, Vám sdělí jednotlivé organizace. Kontakty na ně viz www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/ 

Děkujeme Vám za součinnost v této nelehké době a přejeme pěkný adventní čas.

Soutěž MČ Prahy 8 – Natoč si svou knihu

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit na probíhající soutěž MČ Praha 8. Jedná se o dobrou cestu, jak přivést děti ke čtení a přemýšlení o ději. Více na

https://www.praha8.cz/Natoc-si-svou-knihu.html

Pěkný adventní čas,

ZŠ Žernosecká

Co nás čeká od 30. 11. 2020 – 1. stupeň a všichni žáci 9. ročníků základních škol

Vážení rodiče,

jak jistě víte od 30.11.2020 je  povolena osobní přítomnost všech žáků 1. stupně základních škol a všech žáků 9. ročníků základních škol. Žáci 6. – 8. ročníku základních škol navštěvují školu v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

V naší škole v týdnu od 30. listopadu 2020 konkrétně vyučujeme prezenčně všechny žáky 1. stupně, tedy 1. – 5. třídu včetně. Z druhého stupně všechny 6. třídy,  8.B a 8.D,  a obě třídy 9. ročníku.

Všechny 7. třídy, 8.A a  8.C zůstávají v distanční výuce. V týdnu od 7.12.2020 se vymění: do školy přijdou všechny 7. třídy, 8.A a 8.C a obě deváté třídy. Třídy šesté, 8.B a 8.D mají distanční výuku.(viz tabulka)

Rozvrhy jednotlivých tříd pro příští týden je k dispozici v Bakalářích. Sledujte jej prosím, průběžné změny vyhrazeny.

Rotační režim 2.stupně ZŠ
týden prezenční výuka distanční výuka
30.11. – 4.12. 6.ABC, 8.B, 8.D, 9.A, 9.B 7.ABC, 8.A, 8.C
7.12. – 11.12. 7.ABC., 8.A, 8.C,9.A, 9.B 6.ABC, 8.B, 8.D
14.12. – 18.12. 6.ABC, 8.B, 8.D, 9.A, 9.B 7.ABC, 8.A, 8.C

OBĚDY: Všichni žáci prezenční výuky mají oběd objednaný automaticky. Žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout oběd přes okénko. Oběd nutno objednat. Obědy vydáváme u zadního vchodu jídelny, v čase od 11:00 do 11:45. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslu pravidla 3R (roušky, ruce, rozestupy). Veškeré objednávky a případné změny lze provádět prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:  Provoz školní družiny je od 30.11.2020 plně obnoven. Nařízení Vlády nás limituje přísným dodržováním homogenity skupiny žáků jedné třídy, jedné vychovatelky. Není to pro nás ani z personálních ani z kapacitních důvodů jednoduché, ale děláme vše, abychom zajistili bezproblémový chod nejen školní družiny. Kroužky Školní družiny, které se dají uskutečnit za dodržení platných pravidel, budou otevřeny. S bližšími informacemi Vás kontaktují vyučující jednotlivých kroužků.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Jsme rádi, že se situace pomalu ale jistě vrací do normálnějších kolejí. S ohledem k náročnosti organizace výuky za dodržení podmínek MŠMT a MZd si Vás dovolujeme požádat pro příštích pár dní o shovívavost a trpělivost. Ocitáme se v této situaci a kombinaci různých modelů výuky poprvé, snažíme se vše předem promyslet a naplánovat tak, abyste Vy i Vaše děti následujícími týdny prošli bez výraznějších problémů či komplikací. Společně to dokážeme.

Vaše ZŠ Žernosecká

Pokračujeme v distanční výuce, vyzvedávání objednaných obědů již od pondělí 23. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem ke stanovení plánovaného termínu nástupu žáků základních škol k prezenční výuce na 30. listopadu 2020, pokračujeme ještě celý příští týden od 23. do 27. listopadu 2020 v distanční výuce.

Výjimkou jsou pouze žáci 1. a 2. tříd, kteří pokračují v prezenční výuce. Vyučovací hodiny (jak prezenční, tak distanční) začínají v každou celou hodinu, viz Bakaláři. Pokud vyzvedáváte své děti po obědě, informujte se prosím o konkrétním čase oběda Vašeho dítěte u svých třídních učitelů.

Nezapomeňte, že od pondělí 23. listopadu 2020 vydává Školní jídelna Žernosecká obědy všem žákům bez rozdílu. Ti, kteří se účastní výuky prezenční, se stravují přímo v jídelně. Žáci v distanční výuce si mohou objednaný oběd vyzvednout přes okénko. Obědy vydáváme u zadního vchodu jídelny, v čase od 11:30 do 12:30. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslu pravidla 3R (roušky, ruce, rozestupy).

Veškeré objednávky a případné změny lze provádět prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

S přáním klidného víkendu

Vaše ZŠ Žernosecká

Další důležité informace o provozu školy – výuka, jídelna, náš Nadační fond

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že dnes 18.11.2020 vstoupila v platnost nová vládní opatření v souvislosti s přítomností žáků ve školách, dochází i ke změnám provozu školní jídelny.

V souladu s nařízením Vlády ČR, potažmo MŠMT a MZd  jsme obnovili provoz školní jídelny. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze  žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní  na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí  strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Pro výdejové okénko platí přísná hygienická opatření. Ve spolupráci s MČ Praha 8, Magistrátem hlavního města Prahy, jakož i Hygienickou stanicí HMP jsme poslední dny intenzivně pracovali na tom, aby i naše škola umožnila výdej obědů žákům, kteří se aktuálně vzdělávají distančně. Dnes jsme školní jídelnu naší školy dovybavili vakuovou baličkou hotových jídel. Pořízením tohoto stroje jsme v situaci, kdy jsme schopni dodržovat veškerá nařízení a platné hygienické normy, vydávat obědy a pomoci tak Vám rodičům v době náročné pro nás všechny.

Vakuovou baličku potravin včetně příslušenství v celkové hodnotě přesahující 50 tisíc Kč jsme mohli nakoupit jen díky Nadačnímu fondu Žernosecká sovička. Všem dosavadním přispěvatelům patří náš obrovský dík! Pro všechny, kteří by nám i v budoucnu rádi vypomohli byť sebemenším příspěvkem, uvádíme číslo transparentního účtu Nadace 464785002/5500V následujících měsících bychom z něj mohli hradit náklady spojené s výdejem přes okénko, např. cenu krabiček na obědy, které nemůžeme jako instituce započítávat do ceny státem dotovaného oběda.

Od pondělí 23.listopadu 2020 vydává Školní jídelna Žernosecká obědy všem žákům bez rozdílu. Ti, kteří se účastní výuky prezenční se stravují přímo v jídelně. Žáci v distanční výuce si mohou objednaný oběd vyzvednout přes okénko. Obědy vydáváme u zadního vchodu jídelny. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslů 3R (roušky, ruce, rozestupy).

Od 18.11.2020 mají všichni žáci prvních a druhých tříd automaticky přihlášený oběd. Ostatní žáci mohou obědy přihlašovat prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

Pevně věříme, že jsme tímto krokem a s tím spojenou nemalou investicí potěšili nejen Vás, ale i Vaše děti, naše žáky.

S přáním klidných dní a brzkého shledání

Vaše ZŠ Žernosecká

Od středy 18. listopadu 2020 nastupují do školy žáci 1. a 2. ročníků základních škol

Vážení rodiče,

jak jste jistě z médií zaznamenali, je podle nejnovějšího nařízení Vlády ČR povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol, a to od středy 18. listopadu 2020.

V pondělí 16.11.2020 se tedy ještě všichni vzděláváme distančně, v úterý 17.11.2020 máme státní svátek a ve středu se s 1. a 2. třídami uvidíme osobně. Rozvrh jednotlivých tříd najdete v Bakalářích, dochází k drobným změnám, prosím prostudujte.

Provoz školní družiny je rovněž obnoven, včetně ranní družiny, tedy od 6:30 do 17 hod. Volnočasové aktivity pořádané základní školou pro družinu budou obnoveny v režimu zachování homogenity skupin (zatím určitě Všekutílek – 1.C,  Keramika I. – 2.A , Logopedie a Hrátky s angličtinou I. a II.)

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají. MŠMT nám doporučuje organizovat příchod, odchod  a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu  mezi žáky z různých tříd. Pomozte nám prosím zachovat tuto homogenitu i ve školní šatně příchodem do školy v intervalu 7:15 – 7:30 pro první třídy a v čase od 7:30 do 7:45 pro druhé třídy. Předem děkujeme.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve  škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, nově tedy pro Vaše děti i během vyučovacích hodin.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Hodiny tělesné výchovy budou v případě příznivého počasí uskutečňovány venku.

Prosím vezměte při oblékání svých dětí do školy v potaz i doporučení MŠMT a MZd větrat ve zvýšené míře prostory, ve kterých se žáci během dne vyučují.

Od 18.11.2020 mají všichni žáci prvních a druhých tříd automaticky přihlášený oběd. Jakékoliv změny provádějte prosím prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách  školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace  stravy.

Těšíme se na Vaše děti, naše žáky, a doufáme, že nejsou na dlouhou dobu jedinými účastníky prezenční výuky. Předem děkujeme za Vaši součinnost.

S přáním klidných víkendových dní
Vaše ZŠ Žernosecká

Změna provozu školní jídelny od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 18.11.2020 vstupují v platnost nová vládní opatření v souvislosti s přítomností žáků ve školách, dochází i ke změnám provozu školní jídelny.

Jsme povinni se řídit nařízením Vlády ČR, potažmo MŠMT a MZd a 18.11.2020 můžeme obnovit provoz školní jídelny. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze  žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí  strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Pro výdejové okénko platí přísná hygienická opatření, která nejsme bohužel schopni technicky zajistit a obědy s sebou zatím nevydáváme. Intenzivně pracujeme na tom, aby i naše škola umožnila výdej obědů žákům, kteří se aktuálně vzdělávají distančně.

Rádi bychom Vám rodičům alespoň touto cestou usnadnili momentální situaci, musíme při tom stále respektovat a dodržovat veškerá nařízení a platné hygienické normy. O jakékoliv změně v provozu školní jídelny Vás budeme obratem informovat.

Od 18.11.2020 mají všichni žáci prvních a druhých tříd automaticky přihlášený oběd. Jakékoliv změny provádějte prosím prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

Děkujeme za pochopení a zůstáváme s přáním klidných dní
vedení ZŠ Žernosecká

Otevíráme opět otázku stravování ve školní jídelně

Vážení rodiče,

už čtvrtý týden trávíme společně v distančním světě. Všichni víme, jak náročné tohle období pro nás všechny je. Právě proto znovu otevíráme otázku stravovaní ve školní jídelně.

Od pondělí 16.11.2020 jsme schopni obnovit provoz školní jídelny a Vaše děti by se mohly stravovat v prostorách školy. Postup již znáte. Obědy na celý příští týden (16. – 20.11. 2020) je od zítřka možné objednat prostřednictvím www.strava.czNejpozději do čtvrtka 12.11.2020 do 14:00. Poté bude systém deaktivován.

Na základě těchto objednávek Vás budeme obratem informovat, zda je zájem o obědy dostatečný pro zahájení efektivního provozu ŠJ. Tuto informaci zveřejníme obratem prostřednictvím webových stránek školy a systému Bakaláři společně s časovým rozvrhem výdeje obědů pro konkrétní třídy. Obědy budou vydávány pouze pro okamžitou konzumaci ve školní jídelně. V současné epidemiologicky vypjaté situaci nelze vyzvedávat obědy s sebou.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, a věříme, že případné obnovení provozu ŠJ by mohlo pomoci usnadnit každodenní nelehkou situaci Vám rodičům i našim žákům. Mějte prosím na paměti, že při návštěvě školní jídelny dbáme na zvýšené hygienické nároky dnešních dní.

vedení ZŠ Žernosecká

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

Tyto stránky https://spoludoma.cz/ vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden. Třeba osloví i někoho z Vás.

Vedení školy ZŠ Žernosecká

Městská knihovna v Praze pomáhá se školou online

Vážení rodiče, milí žáci,
rádi bychom Vás upozornili na nabídku Městské knihovny v Praze, která pomáhá se školou online. Chtěli byste vnést trochu klidu do domácího učení? Někdy pomůže, že to s dítětem probere někdo jiný než rodič. Program Společně v knihovně nabízí už šest let první pomoc se školou pro všechny děti a jejich rodiče. Více na stránce https://www.mlp.cz/cz/novinky/1263-pomoc-se-skolou-online-podzim-2020/

 

 

Změny v rozvrhu distanční výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

u některých tříd dojde v krátké době ke změně rozvrhu distanční výuky. Třídy, kterých se toto bude týkat, obdrží informaci prostřednictvím Bakalářů. Přejeme všem pěkné podzimní dny a hodně pohody,

vedení školy ZŠ Žernosecká

 

Informace ohledně přijímacího řízení na střední školy pro rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo v posledních říjnových dnech dokument Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/21, který shrnuje vše, co byste měli vědět o letošním přijímacím řízení. Prozatím z něj vybíráme to nejdůležitější.

Ředitelé škol oborů vzdělání s talentovou zkouškou mají povinnost zveřejnit termíny konání talentových zkoušek nejpozději do 31. října 2020. Projděte prosím webové stránky škol, o které jeví Vaše dítě zájem a zjistěte konkrétní termín talentové zkoušky.

Ředitel školy pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou stanoví minimálně dva termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu:
a) od 2. do 15. ledna 2021 pro obory s talentovou zkouškou
b) od 2. ledna do 15. února 2021 v případě oborů Gymnázií se sportovní přípravou

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
c) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek;
d) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

MŠMT stanovilo ve školním roce 2020/2021 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:
ŘÁDNÝ TERMÍN:

 1. obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 14. dubna 2021, 2. termín 15. dubna 2021,
 2. čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín 12. dubna 2021, 2. termín 13. dubna 2021;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory: 12. května 2021 a 13. května 2021.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

Součástí přihlášky je mimo jiné klasifikace z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Klasifikaci na přihlášce potvrzuje škola razítkem bez malého státního znaku. S ohledem na aktuální situaci, ve které jsme povinni zajistit dodržování hygienických opatření, budeme Vaše přihlášky potvrzovat každý pracovní den od 8 do 13 hod. pouze po předchozí domluvě.

Aktuálně jde především o přihlášky ke studiu v oborech s talentovou zkouškou a konzervatořích.

Úplné informace o přijímacím řízení najdete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Tiskopisy přihlášek včetně návodu jak vyplňovat naleznete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Neváhejte se prosím na nás v souvislosti s přijímacím řízením kdykoliv obrátit.

Vedení ZŠ Žernosecká

Další informace ohledně aktuální epidemické situace v ČR

Vážení a milí rodiče,

aktuální epidemická situace v ČR nám nepřeje a další Usnesení Vlády ČR tomu odpovídá.

Zákaz osobní  přítomnost žáků na základním vzdělávání 1. a 2. stupně v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených  podle § 16 odst. 9 školského zákona byl prodloužen a nám nezbývá než pokračovat v distanční výuce jako doposud.

Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze, tedy do 20. listopadu 2020, podobně jako jiná  usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě  vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých  druhů škol či jednotlivých ročníků dříve. Pokud k takovému opatření dojde, budeme Vás obratem informovat prostřednictvím Bakalářů a webových stránek školy.

Z naší strany můžete i nadále počítat s maximálním nasazením a podporou. Neváhejte se na nás prosím v souvislosti s výukou obracet. Děkujeme za Vaši dosavadní součinnost a zpětnou vazbu, kterou nám někteří z Vás poskytují. Je pro nás velmi důležitá.

Děkujeme, že pomáháte a podporujete své děti – naše žáky –  v době, kdy nám učitelům je umožněno se s nimi potkávat pouze virtuálně. Pro všechny zúčastněné je aktuální situace psychicky náročná. Přejeme Vám tedy do dalších dnů a týdnů hodně psychických sil a velkou dávku optimismu. Stále věříme, že společně distanční výuku zvládneme.

Hezké a pokud možno klidné podzimní dny.

Vaše ZŠ Žernosecká

Přejeme pevné zdraví, dostatek sil a energie do dalších dní

Vážení a milí rodiče,

máme za sebou dva týdny distančního vzdělávání. Vzdělávání nejen v předmětech jako je matematika nebo český jazyk, ale hlavně v předmětu užívání informačních technologií. Nejen naši učitelé, ale i vy a vaše děti, naši žáci, strávili za poslední dny u počítačů, notebooků, tabletů a dalších zařízení spoustu času. Je čas si od toho všeho trochu odpočinout! Čekají nás další náročné dny, možná i týdny. Využijte prosím, pokud to Vaše situace jen trochu dovoluje, nadcházející dny k odpočinku a regeneraci.

Na popud Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme dnes v rámci našich možností s dětmi procházeli přísná opatření Vlády ČR, povídali si o nich, vysvětlovali, jak důležitá jsou teď pro každého z nás, a to nejen během podzimních prázdnin. Věnujeme všichni spoustu času a energie tomu, aby současná situace ovlivnila naše životy co nejméně. Zůstaňte prosím optimističtí a nezapomínejte, že Vaše škola je tu pro Vás a Vaše děti za každé, leckdy nelehké situace.

Pevné zdraví, dostatek sil a energie do dalších dní

ZŠ Žernosecká

Provoz jídelny v době uzavření školy

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že o nabízené obnovení provozu školní jídelny projevila zájem pouze 2% z celkového počtu 656 žáků, jsme nuceni Vám oznámit, že školní jídelna zůstává až do odvolání uzavřena. Objednané obědy nemusíte odhlašovat, provedeme centrálně.
Dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za vstřícný a rozumný postoj. Dodržováním aktuálně platných opatření Vlády ČR i tím, že zůstáváme všichni v maximální možné míře doma, snad společně dosáhneme vytouženého cíle – návratu k prezenční výuce – dříve. S přáním klidných dní a pevného zdraví

vedení ZŠ Žernosecká

Ošetřovné – informace

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne
14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření
školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče
v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká
sněmovna.
V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha
rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na
ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv.
krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení,
obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 %
denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den,
a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.
Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby
již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné
osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové
úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně
informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci
na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných
zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení
o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.
Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř.
po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné
z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje
nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.
Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí
žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní
dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který
doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické
podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý
předchozí kalendářní měsíc.

Tiskové oddělení MPSV

Stravování v době uzavření školy

Vážení rodiče,

poslední dva dny se kromě distanční výuky všech našich žáků snažíme uzpůsobit provoz školní jídelny všem aktuálním hygienickým a protiepidemickým nařízením Vlády ČR, potažmo MZd a HSHMP, tak, abychom byli opět schopni poskytovat našim strávníkům obědy.

Od pondělí 19.10.2020 obnovujeme provoz školní jídelny a Vaše děti se tedy mohou stravovat v prostorách školy. Obědy na celý příští týden (19. – 23.10. 2020)  je nutno objednat prostřednictvím  www.strava.cz. Nejpozději do pátku 16.10.2020 do 14:00. Poté bude systém deaktivován. V současné době jsou všechny obědy odhlášeny!

Na základě těchto objednávek Vás budeme obratem informovat, zda je zájem o obědy dostatečný pro zahájení efektivního provozu ŠJ. Tuto informaci zveřejníme obratem prostřednictvím webových stránek školy a systému Bakaláři společně s časovým rozvrhem výdeje obědů pro konkrétní třídy. Obědy budou vydávány pouze pro okamžitou konzumaci ve školní jídelně. V současné epidemiologicky vypjaté situaci nelze vyzvedávat obědy s sebou.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, a věříme, že společně současnou nestandardní situaci zvládneme. Mějte prosím na paměti, že při návštěvě školní jídelny neustále dbáme na zvýšené hygienické nároky dnešních dní.

Za vedení ZŠ Žernosecká

Klára Vodičková
zástupkyně ředitelky
vodickova.klara@zernosecka.cz

 

Škola od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 uzavřena – učíme se distanční formou

Vážení rodiče

Vláda ČR opět zpřísnila po mimořádném jednání epidemiologická opatření, která mají pomoci zpomalit šíření koronavirové nákazy. S platností od středy 14.10.2020 omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

V příštích dvou týdnech se tedy všichni žáci naší školy vzdělávají distanční formou.

Pro distanční formu výuky jsme sestavili rozvrh s menším počtem hodin tak, abychom optimalizovali efektivitu celého procesu. Rozvrh dostali všichni žáci dnes vytištěný. Rozvrh distanční výuky je rovněž k dispozici v Bakalářích jako platný rozvrh následujících dvou týdnů.

Jednotliví vyučující budou během distanční výuky se svými žáky komunikovat prostřednictvím Google Classrooms (viz. Školní řád písm. C bod 13.). Nezapomeňte prosím, že účast na distanční výuce byla Školským zákonem stanovena jako povinná. Absenci na jednotlivých hodinách je tedy nutné omlouvat stejně jako při výuce prezenční. (viz. Školní řád písm. C bod 4.).

Na týden od 26.10. do 30.10.2020 vyhlašuje MŠMT podzimní prázdniny.

V období od 14.10.2020 do 1.11.2020  není bohužel v našich silách provozně zajistit a dodržet všechna hygienická nařízení HSHMP pro výdej obědů. Z tohoto důvodu jsme nuceni  obědy všech žáků odhlásit.

Sběr papíru ve středu 14.10.2020 na základě Vašich žádostí nerušíme, v době od 7.15 do 8.00 bude vybírán v prostoru zadního dvora. Prosíme o důsledné dodržení hygienických opatření.

Z naší strany stále platí výzva, abyste v případě jakýchkoliv problémů v průběhu příštích dní – ať už budou zapříčiněny technickým vybavením, či čímkoliv jiným – neváhali kontaktovat třídního učitele, konkrétního vyučujícího popř. vedení školy. Je v našem zájmu zachovat plnou kontinuitu v jednotlivých předmětech a hledat oboustranně akceptovatelná řešení. Prosíme Vás i Vaše děti o maximální nasazení a součinnost v této pro nás všechny nové, neobvyklé situaci. Společně to dokážeme!

Za vedení ZŠ Žernosecká

Klára Vodičková
zástupkyně ředitelky
vodickova.klara@zernosecka.cz

Aktuální informace o výuce na naší škole

Vážení a milí,

jak jste jistě včera v médiích zaznamenali, Vláda ČR zpřísnila po mimořádném jednání epidemiologická opatření, která mají pomoci zpomalit šíření korona-virové nákazy. Naší školy se vládní nařízení dotýká s platností od pondělí 12.10.2020 následovně:

Na 1. stupni ZŠ se nadále všechny předměty vyučují prezenčně. Přítomnost dětí prvního stupně ve škole nová opatření nijak neomezují, provoz Školní družiny včetně ranní pokračuje příštích 14 dní beze změny. Nadále však dodržujeme všechna zvýšená hygienická opatření. Podrobnější informace o zájmových kroužcích ZŠ Žernosecká následují v samostatné zprávě.

2. stupeň ZŠ se v příštích dvou týdnech vystřídá v prezenční a distanční výuce.

Od pondělí 12.10.2020 nastupují distanční formu výuky 6. a 8. ročníky naší školy, 19.10.2020 se vrátí do školy a budou se dále vzdělávat prezenčně.

Třídy 7. a 9. ročníků se v týdnu od 12.10.  vzdělávají  prezenčně podle standardního rozvrhu, od pondělí 19.10. zůstávají doma a výuka probíhá distanční formou.

Pro distanční formu výuky jsme sestavili rozvrh s menším počtem hodin tak, abychom optimalizovali efektivitu vzdělávacího procesu. Rozvrh dostanou všichni žáci dnes vytištěný, rodičům zašle třídní učitel prostřednictvím Bakalářů. V Bakalářích bude od pondělí k dispozici aktuálně platný rozvrh, ať už pro distanční, nebo prezenční výuku. Odpolední výuka v příštích 14ti dnech v plném rozsahu odpadá.

Jednotliví vyučující budou během distanční výuky se svými žáky komunikovat prostřednictvím Google Classrooms (viz. Školní řád písm. C bod 13.). Nezapomeňte prosím, že účast na distanční výuce byla Školským zákonem stanovena jako povinná. Absenci na jednotlivých hodinách je tedy nutné omlouvat stejným způsobem jako při výuce prezenční. (viz. Školní řád písm. C bod 4.).

Na týden od 26.10. do 30.10.2020 vyhlašuje MŠMT podzimní prázdniny.

 

V případě jakýchkoliv problémů v průběhu příštích dní – ať už budou zapříčiněny technickým vybavením, či čímkoliv jiným – neváhejte kontaktovat svého třídního učitele, konkrétního vyučujícího předmětu popř. vedení školy. Je v našem zájmu zachovat plnou kontinuitu v jednotlivých předmětech a hledat oboustranně akceptovatelná řešení. Prosíme Vás i Vaše děti o maximální nasazení a součinnost v této pro nás všechny nové, neobvyklé situaci.

Společně to dokážeme!

za vedení ZŠ Žernosecká

Klára Vodičková
zástupkyně ředitelky
vodickova.klara@zernosecka.cz

Sběr papíru

V úterý a ve středu 13. – 14. 10. 2020 v čase 7:15 – 8:00 proběhne sběr papíru.

 

 

Noc s Andersenem bude 9. 10. 2020 opět jinak…

Vážení a milí přátelé, 

20. pohádková Noc s Andersenem byla plánována na pátek 27.3. na téměř 1700 místech. Nocovat mělo na 95.000 malých i velkých účastníků, a to nejen v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ale také na Slovensku či v Polsku, ve Slovinsku, v USA, Chorvatsku, Dánsku, Německu, Saúdské Arábii, Turecku, Řecku, Švýcarsku, Itálii, Velké Británii, na Novém Zélandu, v Kanadě či na Maltě, v Austrálii, Francii, Bulharsku, ve Španělsku a Portugalsku, v Litvě i Singapuru – tedy celkem v 24 zemích světa!

Bohužel, okolnosti nebyly pohádkám nakloněny, díky koronavirové pandemii muselo být pohádkové nocování přesunuto. Jubilejní 20. Noc s Andersenem by tak měla proběhnout v pátek 9. října 2020. Vyhlášení nouzového stavu nám sice všem komplikuje život, my se však nechceme nechat otrávit! Nocování bude! Ale jiné… když nemůžou děti na pohádkové nocování do knihovny či školy, pokusíme se přenést atmosféru „noci“ k nim domů. 

Milé děti, milí rodiče! Uspořádejte si svou vlastní noc! Zkuste věnovat páteční večer společnému čtení, rodinnému divadélku s literárními předlohami, společnému povídání o tom, co rádi čtete, malování obrázků inspirovaných četbou, připravte si čtecí doupata či polštářky, napište společný příběh či natočte video, jak si společně čtete! Najděte si pohádkový recept a společně si něco upečte…  Buďte na příjmu, sdílejte na FB Noci s Andersenem nebo pošlete na e-mail nocsandersenem@gmail.com fotky nebo kraťoulinká videa, jak si čtete či pochutnáváte na pohádkových dobrotách. Došlé zprávy slosujeme a 15 dětí odměníme krásnou knihou z nakladatelství Argo nebo audioknihou vydavatelství Tympanum.

Den i podvečer s Andersenem v živém vysílání připravuje také Rádio Junior, a
 jak píše šéfredaktor Tomáš Vacek: „Noc s Andersenem bude jako téma dne, knížky a podvečerní čtení tedy budou tématem vysílání od rána až do 19.00 hodin.“

V pátek 9.10.2020 ukončí Noc s Andersenem Týden knihoven v České republice. 

Zdravici dětem zašle dánský velvyslanec v Praze pan Ole Frijs-Madsen. Záštitu nad Nocí s Andersenem převzal ministr kultury ČR pan Lubomír Zaorálek, jeho zdravici najdete na http://nocsandersenem.cz/ke-stazeni.html

Aktuální informace ohledně konání kroužků

Vážení rodiče, s ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření, které se mimo jiné týká i hromadných akcí ve vnitřních prostorech, bychom Vás chtěli informovat o následujícím. Jak víte, snažili jsme se co nejvíce již dopředu vytvořit kroužky s ohledem na zvýšené hygienické nároky a s tím související homogenitu skupin. Naprostá většina kroužků může díky tomu pokračovat beze změny. Pouze kroužek flétny začne se zpožděním, a to až po ukončení krizového opatření předběžně naplánovaného na 18. 10. 2020. Kroužek Deskové hry bude rozdělen na dvě skupiny, žáci 2. B začínají v čase 12:45  – 13:45, ostatní pak v jiné učebně v čase 13:50 – 14:50.  Chovatelství a ochrana přírody probíhá ve venkovních prostorách, tudíž bez dalších omezení. Žáci 2. stupně navštěvující T-ball v úterý ráno musí přijít do školy již ve sportovním oblečení, dle nařízení Vlády není umožněno převlékat se ve školní šatně. Toto se netýká žáků prvního stupně, kteří navštěvují sportovní kroužky. Hodiny TV zůstaly pro první stupeň zachovány v nezměněné podobě. Vzhledem k současné situaci Vás prosíme o pravidelné sledování našich stránek, záložku Provozní informace, kde se vždy dozvíte nejaktuálnější změny.

Informace o kroužcích, které pořádají externí poskytovatelé, Vám sdělí jednotlivé organizace. Kontakty na ně viz www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/ 

Děkujeme Vám za součinnost v této nelehké době.

Kroužky na školní rok 2020/2021 již plně obsazeny

Vážení rodiče,

volná místa v kroužcích na školní rok 2020/2021 jsou již plně obsazena.

Kroužky Miniházená  Sokolu Kobylisy II, Beachvolejbal a Fotbal se z důvodu velice malého zájmu účastníků v letošním roce nebudou konat.

Pokyny k platbám najdete na příslušných přihláškách:

Pololetní příplatek 200 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících kroužků: Keramika, Všekutílek, Šikulové.
Všechny platby za 1. pololetí uhraďte do 30. 9. 2020.
Kroužky začínají ve školním lichém týdnu od 29. 9. 2020.

Děkujeme za spolupráci a dětem přejeme příjemné kroužkování.

 

Přijetí do zájmových kroužků 2020/2021

Vážení rodiče,

zde je seznam přijatých žáků do zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021. Žáci jsou uvedeni pod evidenčními čísly. Zeleně označené kroužky budou otevřeny. U oranžových je pro otevření ještě potřeba dalších účastníků. V případě zájmu o dohlášení mne prosím kontaktujte do pátku 25. 9. 2020 na email zuzakova.klara@zernosecka.cz, popř. volejte na 737 821 547.

Pokyny k platbám najdete na příslušných přihláškách:

Pololetní příplatek 200 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících kroužků: Keramika, Všekutílek, Šikulové.
Všechny platby za 1. pololetí uhraďte do 30. 9. 2020.
Kroužky začínají ve školním lichém týdnu od 29. 9. 2020.

Výsledky o přijetí do kroužků byly letos ovlivněny nutností co nejvíce zachovat kompaktnost skupin.

Externí kroužky jsou již plně obsazeny kromě Beachvolejbalu a Fotbalu. V případě zájmu kontaktujte přímo externí poskytovatele beachklubladvi.cz a interacademy.cz.

 

Povinnost nošení roušek na 2. stupni

Podle aktuálního nařízení ministerstva zdravotnictví platí od zítřka, tedy od 18. 9. 2020, povinnost nošení roušek ve školách po celou dobu vyučování pro žáky 2. stupně. Výjimku zatím mají žáci 1. stupně. Povinnost nošení roušek se nevztahuje na tělesnou výchovu. Nošení roušek ve společných prostorách platí nadále beze změny pro všechny žáky.

Rozdělení žáků do školní družiny

Nabídka kroužků pro rok 2020/2021

Na stránkách https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/ naleznete nabídku Školního klubu a nabídku kroužků pořádaných naší školou pro družinu. Přihlášky, prosím, odevzdejte do 18. 9. 2020. Po zpracování přihlášek vyvěsíme seznam přihlášených žáků opět na webu.

Zprávy ze školní jídelny – od pondělí 14. 9. 2020 vaříme dvě jídla

Vážení rodiče,

na žádost Vaši a žádost žáků uděláme maximum, abychom od pondělí 14. 9. 2020 mohli nabízet výběr ze dvou jídel.

 

Od pondělí 7. 9. 2020 nosíme roušky ve společných prostorách školy

Vážení rodiče,

v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace a zpřísňováním veškerých hygienických opatření jsem nucena vyhlásit od pondělí 7. září 2020 povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy, tj. vestibulu, chodbách, toaletách, školní jídelně a dalších. Povinnost nošení roušky v jednotlivých třídách prozatím nechávám plně na rozhodnutí Vás rodičů a konkrétního vyučujícího.  Povinnost nošení roušek v ranní družině zůstává rovněž beze změny.

S přáním pevného zdraví,

B. Čerňanská
ředitelka školy

Zprávy ze školní jídelny

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu zajištění hygienických a protiepidemiologických opatření bude školní jídelna od 7. 9. 2020 vařit pouze jeden druh jídla. Věříme, že veškerá opatření, která v souvislosti s doporučením MŠMT a KHS musíme ve společném stravovacím prostoru splnit, povedou k minimalizaci možností nákazy a onemocnění. Děkujeme za pochopení.

Důležité informace před zahájením školního roku – celá škola + první třídy

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,
prázdniny utekly jako voda a já bych Vás chtěla před zahájením nového školního roku co nejsrdečněji pozdravit, popřát Vám všem pevné zdraví, hodně sil, energie a především optimismus v průběhu celého školního roku.
Při této příležitosti bych Vám ráda sdělila několik důležitých informací, které nás budou čekat od samého začátku, tj. od 1. 9. 2020.  Zde si přečtěte důležitý dopis o provozu školy.

Organizace začátku školního roku 2020/21 (první týden) pro 2. – 9. třídy

 1. 9. 2020

 • vyučování od 8:00 – 9:40 hodin
 • obědy od 11:00 – 12:30 hodin
 • provoz školní družiny od 9:00 – 17:00 hodin
 • provoz školní knihovny od 9:40 – 15:00 hodin

 2. 9. 2020

 • konec vyučování:

2. A, 2. B, 2. C – 11:30 hodin
3. A, 3. B, 3. C – 11:45 hodin
4. A, 4. B, 4. C – 12:00 hodin
5. A, 5. B, 5. C – 12:15 hodin
6. A, 6. B, 6. C – 12:30 hodin
7. A, 7. B, 7. C – 12:40 hodin
8. ABCD – 12:50 hodin
9. A, 9. B – 13:00 hodin

 • obědy od 11:00 do 13:15 hodin

 3. 9. a 4. 9. 2020

 • vyučování bude probíhat podle řádného rozvrhu bez odpoledního vyučování

 Organizace začátku školního roku 2020/21 pro první třídy

 1. 9. 2020

 • sraz v 7:45 hodin s třídním učitelem před školou
 • v 8:00 hodin slavnostní zahájení nového školního roku v atriu školy
 • v 9:00 schůzka zákonných zástupců v kmenových třídách (o děti je postaráno ve školní družině) – maximálně do 10:40 hodin
 • po celou dobu přítomnosti rodičů ve škole je nutno mít roušku
 • obědy od 11:00 – 12:30 hodin
 • provoz školní družiny od 9:00 – 17:00 hodin

 2. 9. 2020

 • vyučování končí v 9:40 hodin
 • školní družina – normální provoz od 6:30 – 17:00 hodin

 3. 9. a 4. 9. 2020

 • vyučování končí v 11:00 hodin

Doprovod rodičů dětí do prvních tříd není povolen z důvodu epidemie Covid – 19 (kromě 1. 9. 2020).

Výuka podle řádného rozvrhu v prvních třídách bude probíhat od pondělí 7. 9. 2020.

 Třídní schůzky proběhnou online ve středu 9. 9. 2020 od 17:30 hodin pro první stupeň a od 18:00 hodin pro druhý stupeň.

 

Projekt Sportuj ve škole – Pohybové hry

Pro velký zájem ukončujeme přihlašování na hodinu TV v družině zdarma v rámci projektu Sportuj ve škole. Vybraní žáci budou o svém přijetí informováni svými třídními učiteli do pátku 4. 9. 2020. První hodina začne ve čtvrtek 10. 9. 2020.

Třídní schůzka pro budoucí prvňáčky – 26. 8. 2020 v 17:00 hodin na hřišti školní družiny – vstup na hřiště je vrátky mezi školou a prodejnou Norma vedle památníku

Vážení rodiče,

společná informační schůzka ohledně vstupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2020/2021 se uskuteční 26. 8. 2020 v 17:00 hodin na hřišti školní družiny. Vstup na hřiště školní družiny je vrátky mezi školou a prodejnou Norma vedle památníku.

Věnujte, prosím, pozornost informacím uvedeným níže a současně Vás žádáme o spolupráci.

 • Od školy a od hlavního města Prahy dostane každý prvňáček balíček na uvítanou. Zkontrolujte, prosím, podle seznamu pomůcek do 1. třídy a chybějící pomůcky dokupte. Kupujte, prosím, české pastelky (Koh-i-noor), nikoli nekvalitní čínské.
 • Veďte své děti k samostatnosti v oblékání, obouvání, později také při přípravě školní aktovky (samozřejmě s Vaší pomocí a následnou kontrolou).
 • V případě nesprávného držení tužky, pastelky… opravujte úchop budoucího žáčka, později už je na změnu špatného návyku většinou pozdě a vadné držení psacího náčiní se brzy projeví v kvalitě psaní.
 • Veďte své děti ke čtení, čtěte jim před spaním, vyprávějte příběhy, básničky. Je to nezbytné pro správný vývoj řeči, výslovnosti a myšlení a do budoucna se právě pravidelné čtení Vašich dětí projeví ve správném chápání zadání ve všech oblastech školní výuky.
 • V případě špatné výslovnosti navštivte logopeda, čím dříve, tím snadnější a úspěšnější bude náprava.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás a Vaše děti hned prvního září!

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD 

Třídní schůzka se bude konat ve středu 26. 8. 2020 v 17:00 hodin.

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE PRO 1. TŘÍDU

Úterý 1. 9. 2020

 • sraz v 8:00 hodin před školou s třídní učitelkou
 • v 8:15 hodin slavnostní zahájení nového školního roku
 • 9:15 hodin schůzka zákonných zástupců (děti budou ve školní družině)
 • obědy od 11:00 hodin

Informace o místě konání schůzky bude dle aktuální situace.

Na schůzce 1. 9. 2020 bude třídní učitelka vybírat 500 Kč (z této částky bude hrazen pracovní sešit na anglický jazyk, čip na obědy, třídní fond). Změna vyhrazena.

SEZNAM POMŮCEK PRO PRVŇÁČKY

Přejeme všem krásné prázdniny a ve škole se sejdeme 1. 9. 2020!

Začátek školního roku je 1. 9. 2020 v úterý. Užijte si prázdniny!

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 si můžete vyzvednout od 26. 6. 2020 do 30. 6. 2020 a od 26. 8. 2020 od 8:00 do 13:00 hodin na vedení školy.

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat ve středu 26. 8. 2020 v 17:00 hodin ve školní jídelně naší školy.

Provozní doba v době hlavních prázdnin je omezena.
Všichni zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou.
Děkujeme za pochopení.

Ukončení školního roku v pátek 26. 6. 2020

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

po důkladném zvážení jsme se rozhodli, samozřejmě s vědomím zřizovatele (MČ Praha 8), že letošní smutný a netradiční školní rok 2019/2020 ukončíme 26. 6. 2020 (pátek). Na dny 29. a 30. 6. 2020 bude vyhlášeno ředitelské volno. Vysvědčení bude předáno v uvedený den osobně. Vyčkejte, prosím, na pokyny od svých třídních učitelů. V nejbližší době Vám od nich přijde dopis, ve kterém naleznete veškeré podrobné informace k předávání vysvědčení (čas, místo, forma). Se žáky 9. tříd se slavnostně rozloučíme v atriu naší školy. I oni dostanou od svých třídních učitelů podrobné instrukce k tomuto dni.

Přeji Vám pevné zdraví a hodně sil do dalších dní.

S pozdravem,
B. Čerňanská, ŘŠ

Termín přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia

Milí žáci, milé žákyně, vážení rodiče

blíží se termín přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Držíme vám všem palce a přejeme klidnou mysl a hodně štěstí u zkoušek!

Pro hladký průběh celého přijímacího řízení připomínáme několik důležitých informací:

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění covid-19 byl termín konání testů jednotné přijímací zkoušky stanoven na 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a 9. června pro víceletá gymnázia. Náhradní termín zkoušky pro všechny typy oborů se uskuteční 23. června 2020.

Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se jednotná přijímací zkouška koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu.

Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje dle § 183 odst. 2 školského zákona ve spojení s § 16 a § 17 zákona o zvláštních pravidlech a § 10 mimořádné vyhlášky zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a v termínech stanovených zákonem o zvláštních pravidlech do 8 kalendářních dnů po dni řádného termínu konání jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeč, který byl na základě splnění podmínek přijímacího řízení přijat ke vzdělávání, potvrzuje svůj zájem vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

V případě nepřijetí ke vzdělávání není proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední škole odvolání přípustné.

Ve školním roce 2019/2020 uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání podá řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí žádost o vydání nového rozhodnutí. V případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 správního řádu se lhůta pro odevzdání zápisového lístku řídí ustanovením v § 60g odst. 6 školského zákona, tj. 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.

Celé znění a podrobné informace naleznete také v přílohách, viz níže (např.  informace pro žáky se specifickými potřebami aj.)

Informace pro rodiče žáků – Přijímací zkoušky na SŠ_8. a 9. června 2020

Plná moc uchazeč

Plná moc ZL zástupce

Prodloužení JPZ pro žáky se SVP

Vyplnění_zápisový_lístek_vzor

Žádost_náhradní_zápisový_lístek

Žádost_první_zápisový_lístek

Žádost o vydání nového rozhodnutí

 

 Za celou ZŠ Žernosecká vám všem přejeme hodně štěstí!

vedení školy

 

 

Nástup 2. stupně 8. 6. 2020 – důležité informace + termíny konzultací

Vážení rodiče,

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, které vláda schválila, očekávejte v nejbližších dnech upřesňující informace od svých třídních učitelů ohledně účasti žáků 2. stupně na vzdělávacích aktivitách od 8. 6. 2020.

Konkrétní termíny konzultací pro 2. stupeň  jednotlivých učitelů naleznete také v tabulce na konci tohoto příspěvku.

Žákům 2. stupně bude – po předchozí domluvě – umožněna přítomnost ve škole zejména z těchto důvodů:

 • individuální nebo skupinové konzultace (max. 15 žáků)
 • setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu)  a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
 • třídnické hodiny a socializační aktivity
 • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole (po 20. červnu 2020)
 • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb (především žáci, kteří ukončují školní docházku na naší škole)
 • předání vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 (30. 6. 2020)

Berte, prosím, na vědomí, že přítomnost žáka ve škole je podmíněna jednorázovým odevzdáním ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

S přáním klidných dní
RNDr. B. Čerňanská, Ph.D.
ředitelka školy

V Praze dne 1. 6. 2020

Tabulka konzultací pro žáky 2. stupně

Jméno učitele Den Hodina Předmět Třída
Cesarová Ivana úterý 9:00 – 10:00 M 8. ročník
Cesarová Ivana čtvrtek 9:00 – 10:00 M 9. ročník
Cesarová Ivana pátek 10:30 – 11:30 AJ 9. ročník
Černá Monika úterý 9:00 – 10:00 D 6. a 7. ročník
Černá Monika úterý 10:00 – 11:00 D 8. ročník
Černá Monika úterý 11:00 – 12:00 D 9. ročník
Čerňanská Božena úterý 9:00 – 11:00 Ch, P 9. ročník
Dostálová Blanka úterý 8:30 – 10:00 AJ 7.AD
Dostálová Blanka úterý 10:00 – 11:00 AJ 8.B
Foitová Radoslava pondělí 9:00 – 10:00 AJ 6.B
Foitová Radoslava pondělí 10:00 – 11:00 AJ 7.A
Foitová Radoslava úterý 9:00 – 10:00 AJ 8.A
Foitová Radoslava úterý 10:00 – 11:00 AJ 8.B
Follprechtová Jitka středa 9:00 – 10:00 Z 6.C
Forejt Petr pondělí 10:00 – 13:00 ČJ, OV 6.B
Forejt Petr úterý 10:00 – 13:00 ČJ, OV 6.A
Forejt Petr středa 10:00 – 12:00 ČJ 8.B
Forejt Petr čtvrtek 8:00 – 10:00 OV 6.C
Forejt Petr čtvrtek 10:00 – 12:00 Z 6.B
Hanzalová Alena pondělí 9:00 – 11:00 AJ 6.C
Hanzalová Alena pondělí 10:00 – 11:00 AJ 7. ročník
Hanzalová Alena pondělí 11:00 – 12:00 Z 7.B
Jelenová Marie úterý 8:00 – 10:00 OV 7.AB
Jelenová Marie úterý 10:00 – 12:00 OV 7.CD
Jelenová Marie úterý 12:00 – 13:00 OV 9. ročník
Jelenová Marie středa 8:00 – 10:00 ČJ, OV 8.A
Jelenová Marie středa 10:00 – 11:00 OV 8.B
Jelenová Marie středa 11:00 – 13:00 ČJ 9.AC
Knopová Martina pondělí 8:00 – 9:00 P 6.B
Knopová Martina pondělí 9:00 – 10:00 P 9.A
Knopová Martina pondělí 10:00 – 11:00 Z 9.C
Knopová Martina pondělí 11:00 – 12:00 F 9.BC
Knopová Martina úterý 8:00 – 12:00 P 7. ročník
Kulíková Jitka úterý 9:00 – 10:00 F 6. ročník
Kulíková Jitka úterý 10:00 – 11:00 F 7. ročník
Kulíková Jitka úterý 11:00 – 12:00 AJ 7.BC
Kulíková Jitka středa 10:00 – 12:00 F, Ch 8. ročník
Náhlý Tomáš pondělí 9:00 – 10:00 NJ 6.C
Náhlý Tomáš pondělí 10:00 – 11:00 NJ 8.A
Náhlý Tomáš středa 9:00 – 10:00 NJ 9.AC
Náhlý Tomáš středa 10:00 – 11:00 Z 9.A
Nykrýnová Eva úterý 9:00 – 10:30 NJ 6.A
Nykrýnová Eva úterý 10:30 – 12:00 NJ 7.ABC
Pěkná Jitka středa 9:00 – 11:00 ČJ 7.D
Pěkná Jitka čtvrtek 10:00 – 11:00 ČJ 9.B
Pěkná Jitka čtvrtek 11:00 – 12:00 AJ 9.ABC
Řehořová Lucie čtvrtek 9:00 – 10:00 M 9.B
Řehořová Lucie čtvrtek 10:00 – 11:00 M 9.C
Řehořová Lucie středa 9:00 – 11:00 F 9.A
Řehořová Lucie středa 11:00 – 13:00 M 7.D
Simonová Hana úterý 8:00 – 10:00 M 7. ročník
Simonová Hana středa 8:00 – 10:00 M 8.B
Sliwková Eva pondělí 8:00 – 10:00 AJ 6.AB
Sliwková Eva pondělí 10:00 – 11:00 AJ 7.C
Sliwková Eva pátek 10:00 – 11:00 AJ 9.ABC
Smrkovský Michal pondělí 8:00 – 9:00 ČJ 6.C
Smrkovský Michal pondělí 9:00 – 10:00 ČJ 7.ABC
Smrkovský Michal úterý 9:00 – 10:00 NJ 8.B, 9.B
Stuchlik Tomáš pondělí 8:00 – 9:00 AJ, Z 6. ročník
Stuchlik Tomáš pondělí 9:00 – 10:00 AJ 7. ročník
Stuchlik Tomáš pondělí 10:00 – 11:00 AJ, RJ 8. ročník
Stuchlik Tomáš pondělí 11:00 – 12:00 AJ, RJ 9. ročník
Tóth Michal úterý 9:00 – 10:00 P 8.A
Tóth Michal středa 9:00 – 12:00 P, Z 8.B
Tóth Michal čtvrtek 9:00 – 11:00 P 6. ročník
Trnka Jiří úterý 8:00 – 10:00 Z 7. ročník
Trnka Jiří středa 8:00 – 9:00 Z 8. ročník
Trnka Jiří středa 9:00 – 10:00 Z 9. ročník
Trnka Jiří středa 10:00 – 11:00 P 9. ročník
Vitvarová Klára pondělí 8:00 – 9:00 M 6.B
Vitvarová Klára pondělí 9:00 – 10:00 M 6.A
Vitvarová Klára pondělí 10:00 – 11:00 M 6.C
Vitvarová Klára pondělí 11:00 – 12:00 M 6.ABC
Vodičková Klára středa 9:00 – 10:00 NJ 6.B
Vodičková Klára středa 10:00 – 11:00 NJ 7.CD
Vodičková Klára středa 11:00 – 12:00 NJ 8.AB
Vodičková Klára středa 12:00 – 13:00 NJ 9.ABC

 

Nástup 1. stupně 25. 5. 2020 – důležité informace včetně informací MČ Praha 8

Důležité informace MČ Praha 8

https://www.praha8.cz/Prvni-stupne-zakladnich-skol-a-materske-skoly-zacnou-v-Praze-8-fungovat-od-25-kvetna-1.html

Dopis ředitelky školy

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,
nejprve než Vám sdělím výčet důležitých informací, mi dovolte, Vás co nejsrdečněji pozdravit a popřát Vám pevné zdraví. Určitě všichni víte, že vláda ČR uvolnila opatření v souvislosti s Covidem – 19 a vy budete moci od 25. 5. 2020 pokračovat ve vzdělávání ve vaší základní škole. Na základě dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který vydalo MŠMT dne 30. 4. 2020, jsme zpracovali tento dopis, který právě máte před sebou.
Účast ve vzdělávání nebude povinná, pouze dobrovolná. I nadále bude pokračovat distanční výuka. Tímto Vás žádám, abyste využili možnosti poslat děti do školy od 25. 5. 2020 opravdu pouze v naléhavých případech.
Co nás/vás ve škole čeká?
1. Do 15. 5. 2020 do 12:00 hodin třídní učitelé (dále i TU) zjistí zájem o vzdělávání na základě Závazné přihlášky, kterou naleznete v příloze. Tuto přihlášku odevzdejte i v případě, že Vaše dítě do školy nenastoupí. Děkujeme tak za Vaší zpětnou vazbu.
2. Organizování výuky se bude odvíjet od počtu zájemců.
3. Budou vytvořeny skupiny po 15 žácích. Je možné, že po celou dobu Vaše děti neuvidí své spolužáky ani své učitele, kteří je vzdělávali od počátku školního roku. Skupiny budou naplňovány napříč všech ročníků 1. stupně a jejich složení bude po celou dobu, tj. do konce června, zachováno. Hlavním rozdělovacím kritériem bude délka pobytu ve škole. Skupiny se nesmějí doplňovat, nemůže docházet výměně žáků.
4. Rozdíl ve vzdělávání bude spočívat v tom, že učitelé zapojení do zajišťování dopoledních aktivit ve škole, přesunou distanční výuku na odpoledne. Bylo by vhodné, kvůli této skutečnosti, uvážit délku pobytu dítěte ve školní skupině, aby neprobíhala distanční výuka až v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách.
5. S velkou pravděpodobností je nebude ani vyučovat jejich třídní učitelka.
6. Vyučovat se budou pouze „hlavní“ předměty, především český jazyk a matematika formou opakování.
7. Výuka (dopolední aktivity) budou probíhat denně od 8:00 do 11:45 hodin (4. VH).
8. Docházka bude evidována. Nepřítomnost žáka, který je zapsán do skupiny, jsou povinni rodiče neprodleně ohlásit TU.
9. Ranní družina nebude zajišťována.
10. Ve třídě budou děti sedět systémem „cik – cak“ po jednom. Vzhledem k velikosti tříd není možné zajistit vzdálenost 2 m; žáci budou mít po celou dobu výuky na ústech a na nose roušku. Proto doporučujeme vzít do školy alespoň dvě roušky navíc a sáček pro jejich uložení, aby byly zachovány hygienické normy. Všichni učitelé budou též nosit povinně roušky.
11. Své přidělené místo po celou dobu ve škole nebudou moci děti opustit. I o přestávce nad nimi bude dohlížet dozor. Na toalety budou odcházet po jednom.
12. Vstup před školou včetně celého prostranství budou kontrolovat učitelé ŠD a učitelé „výchov“. Budou dbát na to, aby nedošlo ke kumulaci žáků (vytváření nahodilých skupin
je nepřípustné). Příchod do školy bude v časových intervalech, jejichž čas Vám upřesní před zahájením docházky Vaše třídní učitelka, a to prostřednictvím systému Bakaláři. Tento čas bude nutné striktně dodržet.
13. Zákonným zástupcům je vstup do objektu školy zakázán.
14. Při vstupu žáci odevzdají doklad o bezinfekčnosti (Čestné prohlášení), že jsou zdraví a že v rodině není nikdo nakažen Covidem – 19. (viz příloha)
15. Při vstupu do budovy bude žákům změřena teplota, zkontrolována rouška, provedena desinfekce rukou po přezutí. V případě nesplnění těchto požadavků, nebudou do školy vpuštěni.
16. K šatním skříňkám bude povolen vstup po jednom.
17. Stravování bude zajišťováno dle pokynů MŠMT. Stravování bude probíhat formou „studené“ kuchyně, např. chléb s karbanátkem, chléb s pomazánkou, obložený chléb, bagety apod. Jídlo bude konzumováno na místě ve třídě, po umytí a vydesinfikování rukou. První dva dny 25. a 26. 5. 2020 je nutné si vzít s sebou svačinu, v tyto dny nebude stravování školou zajišťováno. Pití s sebou.
18. Odpolední aktivity (od 12:00) budou probíhat ve stejném složení skupiny a na stejném místě v učebně („cik – cak“).
19. Odchod ze školy bude pod vedením učitele, který bude mít skupinu na starosti. Vzhledem k tomu, že všechny učebny nemají videotelefon, učitel předá všechny děti najednou ve vestibulu školy v čase, který jste si určili v „Závazné přihlášce“. Je nutné vyplnit pouze jeden čas, podle kterého bude Vaše dítě zařazeno do skupiny. Tento čas je po celou dobu docházky neměnný. Jestliže vyplníte několik časů, bude považován za platný čas uvedený v nejkratší době.
20. Opět před školou budou zaměstnanci školy, kteří budou dohlížet nad rozchodem žáků. Před školou bude zákaz shromažďování.

Omlouvám se za tato striktní opatření, ale musím chránit děti, jejich rodiny a „můj“ pedagogický sbor, který ve svých řadách má zaměstnance s rizikovými symptomy (věk, nemoc, starší rodiče ve společné domácnosti…)

S pozdravem
RNDr. B. Čerňanská, Ph.D.
ředitelka školy

V Praze dne 10. 5. 2020

Důležité dokumenty k nástupu:

Čestné prohlášení

Dopis 25. 5. 2020

Přihláška do školní skupiny

Příměstské kempy – nabídky

Příměstské tábory pro děti po téměř celé prázdniny. Staňte se na týden sportovcem, detektivem nebo třeba zoologem. Přímo na Praze 8! Více informací a přihlášky na www.krouzekpp.cz

Florbalový kemp se uskuteční přímo v naší škole!

příměstské kempy kroužku PP

 

Sportovní kempy www.sportovnikempy.com

Sportovní kempy

 

Kroužky na naší škole do 26. 6. 2020

Kroužky od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020

gymnastikaprodeti.org  – Gymnastika pro děti – pondělí – 14:20 – 15:20

gymnastikaprodeti.org – Gymnastika pro děti – úterý – 14:00 – 15:00

blackangels.cz – Florbal – čtvrtek  – 14:00 – 15:00 – začali již 14. 5. 2020

blackangels.cz – Florbal – čtvrtek  – 15:00 – 16:00 – začali již 14. 5. 2020

judobivoj.cz – Kroužek juda a sebeobrany – čtvrtek  – 14:30 – 16:00 (nový čas)

jsmeinline.cz – Inline bruslení – pátek  – 14:00 – 15:00 (nový čas)

 

Prohlášení o bezinfekčnosti a hygiena na kroužku:
Lekce budou probíhat dle aktuálních hygienických nařízení MZ ČR (prohlášení bezinfekčnosti, desinfekce…atd.)

Před kroužkem – vyzvedávání / sraz dětí:
1) Děti ve škole: Prosíme rodiče o informaci do školy, že děti budou odcházet na kroužek. V tento čas budou čekat trenéři před školou a budou čekat na děti, které si potom odvedou.

2) Děti mimo školu: Děti přijdou samy na místo bruslení, nebo je tam přivede zákonný zástupce.

Po kroužku – odevzdávání dětí:
Děti se nevrací zpět do školy. Zákonný zástupce si je vyzvedne na místě konání kroužku, případně má dítě lísteček, že ho instruktor může pustit domů samotné.

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zde naleznete výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021.

Rozhodnutí o přijetí či odkladu bylo zasláno doporučeným dopisem.

Vedení školy

Důležité informace k nástupu pro 9. třídy 11. 5. 2020

Vážení rodiče,
děkuji Vám za spolupráci při zprocesování nástupu Vašich dětí dne 11. 5. 2020.
Na základě Vašich podkladů jsme vytvořili tři skupiny a rozvrh, který, pokud nedojde k nějakým problémům, bude platný do 22. 5., tj. 14 dní. Dne 25. 5. nastupuje celý 1. stupeň, který sčítá téměř 400 žáků. Po té bude rozvrh pravděpodobně eliminován a upraven podle potřeb školy.
V příloze posílám rozvrh a Čestné prohlášení, které Vaše dítě předloží při prvním vstupu do školy. Bez tohoto Čestného prohlášení nebude dítě do školy vpuštěno.
Nezapomeňte na veškeré pokyny, které jsem Vám posílala přes systém Bakaláři, a který naleznete na našich webových stránkách v aktualitách. Dopis ještě jednou přikládám. Prosím o poučení Vašich dětí. Ještě jednou děkuji Vám a Vašim třídním učitelům za spolupráci, na které se v případě potřeby můžete kdykoliv obrátit. Ostatní předměty budou dále probíhat formou distanční výuky.
S pozdravem a přáním pevného zdraví a sil do dalších dnů,
B. Čerňanská

V Praze dne 5. 5. 2020

Rozvrh pro deváté třídy

Čestné prohlášení

Dopis rodičům – informace k 11. 5. 2020

Poslední informace vedení školy k nástupu dne 11. 5. 2020

Milí deváťáci,
těšíme se na Vás 11. 5. 2020. Škola je pro Vás otevřená od 7:30 hodin. Předpokládáme, že za půl hodiny vše podle norem zvládneme a výuka bude moci začít přesně od 8:00 hodin. Vše bude záležet na Vás.
Před školou vybere Váš třídní učitel/ka Čestné prohlášení. Veškeré podrobné informace jsem již posílala v předchozím dopise. Znovu prostudujte!! Děkuji.

Hezký prodloužený sváteční víkend B. Čerňanská + vedení

Nejčastější dotazy – informace k úředním hodinám, zápisu, ošetřovnému, on-line výuce a platbám za ŠD a ŠK

1. ÚŘEDNÍ HODINY

Ve škole jsme pro Vás v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin. Vždy je k dispozici člen vedení, který Vám rád pomůže.

2. OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do 1. ročníku bez dětí – změna organizace k 18. 3. 2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k současné situaci vešlo v platnost dne 18. 3. 2020 opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, bez přítomnosti dětí ve škole.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Jelikož se jedná o takto mimořádnou situaci a s Vašimi dětmi se bohužel nemůžeme osobně setkat, prosíme Vás, abyste si doma vyplnili jednoduchý dotazník školní zralosti pro předškoláky. Na to navazuje metodika nácviku některých dovedností pro předškoláky před jejich nástupem do 1. třídy. Dalším materiálem je nácvik předčtenářských dovedností u dětí před jejich nástupem do 1. třídy. Nakonec si můžete se svým budoucím prvňáčkem přečíst Desatero.

Pokud po vyplnění těchto doporučených materiálů budete na pochybách a budete potřebovat jakoukoliv konzultaci, neváhejte se obrátit na vedení školy. Věnujte, prosím, v zájmu svých dětí, zvýšenou pozornost při vyplňování zdravotního stavu dítěte v Zápisním listu do školy (logopedické, zrakové, tělesné omezení aj.), uveďte vše, o čem by škola měla vědět, aby nástup pro Vaše děti byl jen příjemným zážitkem.

Kritéria Základní školy, Praha 8, Žernosecká 3 k přijímání žáků k povinné školní docházce

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce proběhne na Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 následujícím způsobem:

V termínu od 15. 4. do 28. 4. 2020 podávají přihlášky zákonní zástupci dětí

 • datovou zprávou (vlastní) do schránky školy seyn4mk,
 • e-mailem s elektronickým podpisem – pouze na e-mail:  zapis@zernosecka.cz  – schránka bude funkční od 15. 4. 2020,
 • poštou doporučeně – žádost musí mít ověřený podpis,
 • vhozením přihlášky do poštovní schránky (ve vestibulu školy) v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin – žádost musí mít ověřený podpis.

Přijetí přihlášky a PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA Vám potvrdíme elektronicky, pokud k přihlášce připojíte Vaši e-mailovou adresu.

Pouze ve výjimečných případech (cizinci, děti v zahraničí) můžete využít osobní předání přihlášky do ředitelny školy ve dnech
27. a 28. 4. 2020 v čase 8 – 13 hodin.

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na schůzku rodičů pro budoucí prvňáčky. Termín Vám sdělíme, jakmile se žáci budou moci vrátit zpět do lavic.

Pro vyřízení Vaší žádosti Vás prosíme o pečlivé vyplnění a zaslání následujících formulářů:

 • Kopie rodného listu a souhlas s jeho zpracováním
  prosíme o udělení souhlasu s pořízením kopie rodného listu a jeho uložením do spisu dítěte
  pro potřeby zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021,
  nezapomeňte na přiložení kopie rodného listu
 • Zápisní lístek do Školní družiny
  zde, prosím, vyplňte pouze horní část formuláře (jméno, bydliště aj.), záznamy o propouštění dítěte ze školní družiny nevyplňujte

Výsledky zápisu pod registračními čísly budou zveřejněny na webových stránkách školy a také na venkovní nástěnce školy do 12. 5. 2020.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zasláno doporučeným dopisem po 12. 5. 2020 na adresu uvedenou v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Upozorňujeme, že budeme zpracovávat pouze úplné žádosti se všemi náležitostmi na požadovaných formulářích. Neúplné či nesprávně podané žádosti bohužel nelze vyřídit.

Spádové ulice ZŠ Žernosecká

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 21/5 ze dne 24. 11. 2016 byly s účinností od 1. ledna 2017 schváleny spádové ulice ZŠ Žernosecká.

Den otevřených dveří na naší škole – zrušeno

Kurz předškoláků – zrušeno

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd – bude upřesněno

3. OŠETŘOVNÉ

26. 3. 2020 ve 14:00 – Ošetřovné bude zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Nárok na ošetřovné tak mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Pečujícíc se v péči budou moci libovolně vystřídat. Tyto a další změny v ošetřovném budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19. Dnešní podpis prezidentem republiky dovršil proces schválení zákona. Více informací ZDE

 1. Žádost zašlete emailem na adresu reditelka@zernosecka.cz
  Uveďte: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, třídu

Vaší žádost zpracujeme, podepíšeme elektronickým podpisem a pošleme zpět v příloze. Přílohu je nutné uložit, aby se zobrazil elektronický podpis, po té můžete vytisknout nebo poslat rovnou zaměstnavateli.

 1. Žádost si též můžete vyzvednout osobně v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin.

4. ON-LINE VÝUKA

Dobrý den,
ke zkvalitnění distanční výuky se nám podařilo zprovoznit sytém G suite for education pro naši školu. Tento systém obsahuje mimo jiné mailovou schránku Gmail, Disk s neomezenou kapacitou ukládání dat, nástroje pro online výuku, nástroje na tvorbu dokumentů a spoustu dalších „vymožeností“.
K jeho plné funkčnosti je potřeba, aby do něj žáci přistupovali pomocí vlastních Google účtů. V následujících dnech Vám třídní učitelé rozešlou přístupové údaje pro každého žáka. Bylo by dobré, kdybyste účet Vašeho dítěte co nejdříve zprovoznili.
Provoz celého systému probíhá on-line na internetu pomocí běžného internetového prohlížeče (Chrome, Firefox, Opera, Edge apod.). Své údaje vyplníte na odkazu:

https://accounts.google.com/

Následně si vytvoříte své heslo, které doufám nezapomenete :-), a odsouhlasíte podmínky užívání systému. Poté bude Vám a vašim dětem celý systém plně k dispozici.
Bylo by velmi dobré, kdyby všichni žáci naší školy měli svůj funkční účet a naučili se ho postupně užívat. Využití systému k samotné výuce pak bude záležet na domluvě s učiteli.
Děkuji za pochopení a věřím, že Vám budou tyto informace k užitku.
S pozdravem a přáním hodně zdraví, Jiří Trnka

5. Platby za ŠD a ŠK

Platby uhrazené za Školní družinu a Školní klub v období uzavření školy Vám budou vráceny jakmile bude znám termín návratu do školských zařízení. O peníze nepřijdete, prosím nežádejte individuálně. Vše budeme řešit posléze.

 

 

 

Informace k nástupu 1. stupně dne 25. 5. 2020

Dopis ředitelky školy

Vážení rodiče,

nejprve mi dovolte, Vás co nejsrdečněji pozdravit a popřát Vám pevné zdraví. Určitě všichni víte, že vláda ČR uvolnila opatření v souvislosti s onemocněním Covidem – 19.

Od 25. května 2020 začnou také dobrovolné vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníků základní školy.

V této souvislosti je třeba připomenout, že účast ve vzdělávání nebude povinná, pouze dobrovolná. I nadále bude pokračovat intenzivní distanční výuka, která má prioritu. Budou vytvořeny skupiny po 15 žácích. Je možné, že po celou dobu se děti nesetkají se svými spolužáky a svým učitelem, který je vzdělával od počátku školního roku, jelikož se bude věnovat distančnímu vzdělávání. Skupiny budou naplňovány napříč všemi ročníky (vytvoření malotřídek) a jejich složení bude po celou dobu, tj. do konce června, zachováno. Skupiny se nesmějí doplňovat, nemůže docházet k výměně žáků.

Ještě v tomto týdnu (do 10. 5. 2020) obdržíte prostřednictvím systému Bakaláři tři důležité dokumenty.

1. Závazná přihláška do zařazení do skupin ve škole
2. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
3. Dopis s veškerými důležitými informacemi týkající se provozu školy

Buďte, prosím, trpěliví a shovívaví, vyčkejte na zprávu s dokumenty.

S pozdravem a přáním klidných dnů

B. Čerňanská – ředitelka školy

Důležité informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, v termínu od 15. 4. do 28. 4. 2020 probíhal na naší škole zápis a Vy jste podávali přihlášky různými komunikačními kanály. Přijetí přihlášky a PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA Vám potvrdíme elektronicky, do 30. 4. 2020. Přihlášky stále intenzivně zpracováváme, děkujeme za Vaši trpělivost. Vedení školy.

Radnice připravila pro děti zdravotníků či složek IZS základní školu Mazurská

Radnice připravila pro děti zdravotníků či složek IZS základní školu Mazurská

Na základě usnesení vlády z 15. března 2020, které přijala v souvislosti s bojem proti koronaviru, zajistila radnice Prahy 8 péči o děti ve věku 3–10 let zaměstnanců zdravotnických zařízení či složek integrovaného záchranného systému v ZŠ Mazurská.

Fungovat začne od pondělí 23. března 2020, a proto dnes probíhala ve spolupráci s naší jednotkou dobrovolných hasičů nezbytná dezinfekce školy ozónem, který likviduje 100% veškerých bakterií a virů. Na zítřek je už přihlášeno 13 dětí.

Povinnosti zabezpečit péči o děti ve věku od 3 do 10 let stanovila vláda pro pracovníky bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatele zdravotnických služeb a ochrany veřejného zdraví, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnance určené školy, zaměstnance lékáren a vězeňské služby.

https://m.praha8.cz/Radnice-pripravila-pro-deti-zdravotniku-ci-slozek-IZS-zakladni-skolu-Mazurska.html

KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY

KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY

Odkazy na linky týkající se Coronaviru

 

NÁZEV ODKAZ PROVOZNÍ DOBA
MZČR – INFORMACE O CORONAVIRU

– možnost chatovat (vpravo dole odkaz), dále užitečné informace na stránkách

https://koronavirus.mzcr.cz/ nonstop
Magistrát Hl.m.Prahy – aktuální informace a doporučení ke koronaviru http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

 Odkazy na LD pro dospělé

ZDARMA:

NÁZEV ČÍSLO PROVOZNÍ DOBA
KRIZOVÁ LINKA pro seniory nad 65 let
MHMP + Život 90 – rozdělovník dalších telefonních linek, včetně pomoci s donáškou jídla, psycholog. Pomoci, hygien. Stanice, apod.
800 160 166 nonstop
LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI 116 123 Nonstop

Chat: 12:00 – 17:00 denně

–  krizová linka pro dospělé

Chatové poradenství                                www.chat-pomoc

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 116 006 nonstop
– linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
RODIČE

LINKA PRO RODINU A ŠKOLU

116 000 Nonstop

Chat: 12:00 – 17:00 denně

– pro rodiče, příbuzné, pedagogy i děti

Chatové poradenství     https://linkaztracenedite.cz/chat/

E-mailové poradenství                116000@cestazkrize.net

LINKA EDA 800 40 50 60 pondělí až pátek: 9:00 – 15:00
– primárně pro rodiny dětí se závažnou diagnózou či postižením, ale mohou volat i dospělí v krizi

Chatové poradenství       http://www.elinka.iporadna.cz/

E-mailové poradenství                                      linka@eda.cz          

SENIOŘI

SENIOR LINKA ŽIVOT 90

800 157 157 nonstop
–  senioři + rodiny pečující o seniory

Chatové poradenství                         www.zivot90.cz/chat

E-mailové poradenství             seniortelefon@zivot90.cz

SENIOŘI

LINKA SENIORŮ ELPIDA

800 200 007 každý den: 8:00 – 20:00
– senioři + rodiny pečující o seniory

Chatové poradenství       http://www.elinka.iporadna.cz/

E-mailové poradenství                  linkasenioru@elpida.cz                       

NÁRODNÍ LINKA PRO ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 800 350 000 pondělí až pátek: 10:00 – 18:00
– všem občanům starším 15 let
LINKA AIDS POMOCI 800 800 980 nonstop
– dotazy týkající se problematiky HIV/AIDS
PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI 800 722 722 pondělí: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:30
– nezávislý, objektivní rozbor finanční situace
ANONYMNÍ LINKA DŮVĚRY PRO ALKOHOLIKY A JEJICH RODINY 724 307 775 čtvrtek: 8:00 – 22:00
– lidé závislí na alkoholu a jejich příbuzní
KRIZOVÁ A INFORMAČNÍ LIKA NA POMOC ZVÍŘATŮM 800 888 500 pondělí až pátek: 9:00 – 17:00
– informace, jak se zachovat při kontaktu se zvířaty, poradna, jak postupovat při podezření na týrání
Zelená Linka Anděl strážný 800 603 030 nonstop
pro všechny seniory a jejich blízké  

ZPOPLATNĚNÉ: 

RODIČE

NÁZEV

ČÍSLO PROVOZNÍ DOBA
RODIČOVSKÁ LINKA 606 021 021 pondělí až čtvrtek 13:00 – 21:00, pátek 9:00 – 17:00
– rodiče, prarodiče, příbuzní, pedagogové, všichni, kteří mají nějakou starost o děti
LD CKI BOHNICE 284 016 666 nonstop
– linka krizového centra PN Bohnice
LD DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA 777 715 215 nonstop
–  pro děti i dospělé, primárně téma CAN

–  Skypové poradenství                       ld_dkc

Chatové poradenství        http://www.elinka.iporadna.cz

E-mailové poradenství       problém@ditekrize.cz

LINKA RIZIKA KYBERPROSTORU 778 510 510 nonstop
– bere stejný člověk, jako LD dětského krizového centra, pro všechno problémy zažité v kyberprostoru

Další odkazy pro dospělé

NÁZEV ODKAZ PROVOZNÍ DOBA
E-LINKA CHATOVÉ PORADNY https://www.elinka.iporadna.cz/ nonstop
– portál s aktuálně otevřenými poradnami
RODIČOVSKÁ LINKA – CHATOVÁ PORADNA https://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/chatuj-s-nami/ neděle, 9:00 – 13:00

Odkazy na LD pro DĚTI

NÁZEV ČÍSLO PROVOZNÍ DOBA
LINKA BEZPEČÍ 116 111 nonstop, ZDARMA
– pro všechny děti z celé ČR do 18 let a pro studující do 26 let, zcela anonymní
MODRÁ LINKA 608 902 410

731 197 477

každý den od 9:00 do 21:00
– pro děti i dospělé
LD DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA 777 715 215 nonstop
– pro děti i dospělé, primárně téma CAN

Další odkazy pro DĚTI

NÁZEV ODKAZ PROVOZNÍ DOBA
LINKA BEZPEČÍ – CHATOVÁ PORADNA https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/ každý den 9:00 – 13:00 a 15:00 – 19:00
– pro všechny děti z celé ČR do 18 let a pro studující do 26 let, zcela anonymní
LINKA BEZPEČÍ – EMAILOVÁ PORADNA https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/napis-nam/ nonstop, odpověď do 3 pracovních dnů
– pro všechny děti z celé ČR do 18 let a pro studující do 26 let
MODRÁ LINKA – CHATOVÁ PORADNA https://chat.modralinka.cz/ Každý den 12:00 – 21:00
– pro děti i dospělé
MODRÁ LINKA – SKYPE

MODRÁ LINKA – E-MAILOVÉ PORADENSTVÍ

Modralinka

help@modralinka.cz

 LD důvěry podle krajů – ZPOPLATNĚNÉ – PRO DOSPĚLÉ:

KRAJ SLUŽBA PROVOZNÍ HODINY TELEFON
JIHOČESKÝ LD České Budějovice nonstop 387 313 030
JIHOMORAVSKÝ LD Blansko (diecézní charita Brno) nonstop 516 410 668
SKYPE LD Blansko: linka.duvery.blansko denně: 14:00 – 18:00
KARLOVARSKÝ LD Karlovy Vary (Res vitae, o.s.) Po – Pá: 18:00 – 6:00 353 588 080
723 963 356
KRÁLOVEHRADECKÝ není LD (dát číslo na jinou, třeba Liberec)
LIBERECKÝ LD Liberec (Centrum intervenčních a psychosoc. služeb) nonstop 485 177 177
606 450 044
MORAVSKOSLEZKÝ LD Karviná (Centrum psycho. pomoci) nonstop 596 318 080
777 499 650
SKYPE LD Karviná:                      linka.duvery.karvina nonstop
  LD Ostrava nonstop 737 267 939
    596 618 908
OLOMOUCKÝ LD Olomouc Po – Pá: 18:00 – 6:00 585 414 600
PARDUBICKÝ LD Ústí nad Orlicí nonstop 465 524 252
SKYPE LD Ústí nad Orlicí:              linka.duvery.uo denně: 9:00 – 21:00
  e-mailové poradenství:                      mail@spirala-ul.cz  
PLZEŇSKÝ LD Plzeň (LD Ledovec) denně: 8:00 – 24:00 739 055 555
PRAHA Pražská linka důvěry nonstop 222 580 697
Emailové poradenství:   linka.duvery@csspraha.cz
  Chat:                                             www.chat-pomoc.cz/ Po-čt 9:00 – 21:00

Pá   9:00 – 15:00

So 14:00 – 20:00

  SOS Centrum Diakonie ČCE – SKP
Pro klienty nad 11 let
Denně 9:00 – 20:00 608 004 444
  Chat:                            https://www.elinka.iporadna.cz/
STŘEDOČESKÝ LD Kladno nonstop 777 684 444
312 684 444
SKYPE LD Kladno:                             linka.duvery.kladno denně: 8:00 – 20:00
  E-mailové poradenství:            poradenstvi@ldkladno.cz
LD Mladá Boleslav Po – Pá: 9:00 – 18:00 326 741 481
  LD Kutná Hora Po – Ne: 8:00 – 22:00 327 511 111 602 874 470
ÚSTECKÝ LD Ústí nad Labem (Spirála) nonstop 475 603 390
VYSOČINA LD Střed denně: 9:00 – 21:00 775 223 311
568 443 311
ZLÍNSKÝ Linka SOS Zlín nonstop 577 431 333
  778 400 170
  e-mailové poradenství:                     sos@zlin.cz

 http://www.capld.cz/linky-duvery-cr

 Ostatní linky psychologické pomoci:

NÁZEV ČÍSLO PROVOZNÍ DOBA
LINKA POMOCI aktivity Života za zdí 774 334 539 Denně 14:00 – 23:00
– primárně je lidem trpícím úzkostmi či depresí, s obavou z Covid-19, nebo jsou se svými psychickými strázněmi sami a potřebují je s někým sdílet.
Krátká krizová intervence nonstop, ZDARMA
Chat:                                                                     Terap.io

– 30 minutová sezení všem, kteří cítí stres nebo úzkost a chtěli by si o tom promluvit s odborníkem.

Psychologická pomoc Praha 6 (Prevcentrum + Fokus Praha)

– Nevíte jak dál, cítíte se vyčerpaní, smutní, bezmocní nebo osamělí . Potřebujete podporu.

E-mailové poradenství:         ambulance@prevcentrum.cz

777 161 138

775 859 274

775 859 278

Po-Pá 8:30 – 18:00
 Psychicka.pomoc@fokus-praha.cz
Psychologická pomoc v krizi – Praha 10

– Sananim

– Centrum duševního zdraví Podskalí (Fokus Praha)

 

739 268 527

777 800 983

 

Po-Pá 9:00 – 17:00

Po-Pá 8:00 – 18:00

Psychologické online konzultace zdarma po dobu trvání epidemické krize.                        https://www.delamcomuzu.cz/

– Pomoc pro širokou veřejnost i pracovníkům v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách…

 

 

 

Uzavření naší školy do odvolání

V Česku se zakazují akce nad 100 lidí, ruší se výuka ve školách do odvolání.

Veškeré plánované akce školy v měsíci březnu jsou do odvolání pozastaveny (sběr, Den otevřených dveří, Noc s Andersenem aj.).

V Česku se zakazují akce, jichž se má zúčastnit více než 100 lidí. Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí, a to veřejných i soukromých. Opatření bude platit do odvolání. Od středy navíc vláda ruší výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat. Je to mimořádné opatření na základě zákona a rozhodnutí veřejné moci.
Dítě musí zůstat doma, nemůže být ve škole.
V naléhavých případech je k dispozici služba na vrátnici v době 8 – 13 hodin.
Prosím, pro další informace denně sledujte systém Bakaláři a webové stránky naší školy, které budou neustále aktualizovány.
Obědy jsou automaticky odhlášeny.
Prosím, dohlédněte na soustavnou přípravu vašich dětí.
Vedení školy

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd – nové termíny a podmínky – sledujte změny

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

 

Vážení rodiče,

níže vypisujeme náhradní termíny pro Den otevřených dveří a pro zápis do 1. tříd.
Uvidíme, zda nám situace toto umožní. Prosím, neustále sledujte změny.

Den otevřených dveří: ZRUŠENO

Zápis do 1. tříd:

 • 27. 4. 2020 a 28. 4. 2020 (pondělí, úterý) od 14:00 do 17:00 hodin

Bakaláři – důležité info

Vážení rodiče,

ve spolupráci s technickou podporou Bakaláři jsme pro Vás – rodiče i Vaše děti umožnili v Komens odpovídat a posílat přílohy všem vyučujícím a třídním učitelům. Bakaláři navíc upravili úložiště dokumentů, kam úkoly pro děti můžete nahrát i mimo Komens.

https://www.bakalari.cz/Newsletters/2020/koronavir-dokumenty.html

V případě potřeby kontaktujte našeho IT, pana Mgr. Trnku na emailu trnka.jiri@zernosecka.cz. V naléhavém případě také můžete volat na 734 120 250.

S pozdravem B. Čerňanská, ŘŠ

Sběr papíru 11. 3. 2020 – zrušeno

Sběr papíru proběhne pouze ve středu 11. 3. 2020.

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Vážení rodiče,

zveřejňujeme důležité informace k současné situaci.

https://www.praha8.cz/Doporuceni-Ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-CR-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z-Italie-1.html

https://www.praha8.cz/Dulezite-varovani-Ministerstva-zdravotnictvi-k-soucasne-situaci-1.html

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/kvuli-enormnimu-zajmu-prazanu-o-tema-onemocneni-covid-19-prazska-hygiena-posiluje-nove-zrizenou-infolinku-o-dalsi-telefonni-cislo-773-782-850-4613_4613_161_1.html

Z dosud provedených konzultací vyplývá, že lidé v Itálii pobývali mimo oblast výskytu onemocnění. Lyžařská střediska v Itálii nejsou přímo v ohnisku nákazy, nacházejí se několik stovek kilometrů ohniskům vzdáleny. I WHO považuje riziko možného přenosu nákazy v Itálii za nízké. Ohniska nákazy jsou uzavřena, tudíž je nikdo z Čechů nemohl navštívit. Proto se doporučuje sledovat svůj zdravotní stav a v teprve v případě změny zdravotního stavu informovat telefonicky  svého registrujícího praktického lékaře či místně příslušnou krajskou hygienickou stanici.

HSHMP současně uvádí, že děti po návratu z jarních prázdnin, které pobývaly v lyžařských centrech Itálie nejsou ohroženy rizikem koronaviru Covid-19, není třeba je omezovat v docházce do kolektivu. V případě zdravotních potíží se rodiče dětí obrátí na registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Dotazy na infolinkách zodpovídají odborní zaměstnanci pražské hygieny, kteří jsou obyvatelům Prahy schopní vysvětlit míru rizika možného onemocnění.

 

„HULA HOOP – OBRUČE 21. 2. 2020

V pátek 21. 2. 2020 proběhne celodružinová akce „HULA HOOP – OBRUČE“ v tělocvičně školy v čase 13:45 – 15:00 hodin.

 

INFORMACE O PLATBÁCH ZA KROUŽKY NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Kroužky Školního klubu

Od 17. 2. 2020 začínají kroužky pro druhé pololetí. Není třeba se znovu přihlašovat. Naopak lze se ještě dodatečně přihlásit na kroužky, kde jsou volná místa (info v knihovně nebo na tel. čísle 737 821 547).

Platby za Školní klub je třeba zaslat do 15. 2. 2020, a to 800 Kč za každý kroužek.

Nabídka kroužků Školního klubu – 2. pololetí

Kroužek Práce s počítačem a tabletem Ing. Blanky Dostálové pro 5. a 6. třídy ve středu v čase 14:00 – 15:00 hodin již nebude zpoplatněn, kroužek bude probíhat v rámci Šablon II, je tedy zdarma.

Kroužky ZŠ Žernosecká pro školní družinu ve 2. pololetí

Platbu za vybrané zájmové kroužky jste uhradili v září jednorázově, a to 500 Kč za celý školní rok za všechny zájmové kroužky. Pokud ale dítě začne navštěvovat Keramiku a nemá jiný kroužek z prvního pololetí nebo se nově přihlásí od pololetí na volná místa u některých kroužků a v prvním pololetí žádný nenavštěvovalo, musí uhradit stanovený poplatek 500 Kč.

Kdo je zapsán na Keramiku, uhradí pololetní příplatek 200 Kč na materiál, do 15. 2. 2020.
Kdo je zapsán na Všekutílka, uhradí pololetní příplatek 200 Kč na materiál, do 15. 2. 2020.
Kdo je zapsán na Šikuly, uhradí pololetní příplatek 200 Kč na materiál, do 15. 2. 2020.

Upozorňujeme, že ve druhém pololetí nebude páteční Vybíjená a hry s míčem. V případě zájmu je možné se přehlásit na Miniházenou, která probíhá v úterý v čase 15:00 -16:00 hodin.

Nabídka kroužků pro družinu – 2. pololetí

Celodružinová akce Karneval 7. 2. 2020

Dne 7. 2. 2020 (pátek) proběhne ve školní jídelně celodružinová akce „Karneval“ v čase 14:30 až 16:00 hodin. Prosíme o vyzvedávání dětí buď před konáním akce do 13:30 hodin nebo až po ukončení v 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Příjezd do Alp + 5.C hory

Žáci druhého stupně přijeli na lyžařský výcvikový kurz do Alp v pořádku.
Žáci 5.C na zimní ozdravný pobyt rovněž dorazili v pořádku.
Přejeme všem krásný pobyt, pěkné počasí a spoustu radosti!

Projekt Edison 27.- 30.1. 2020

Projekt Edison 27. – 30.1. 2020

Indie, Španělsko, Čína, Argentina, Rusko, Taiwan, Řecko, Indonésie – co mají tyto země společného? Odpovědí je EDISON, což je název projektu mezinárodní organizace AIESEC, která nám právě z těchto zemí posílá osm studentů na týdenní stáž. V pondělí 27. ledna v osm hodin ráno je přivítáme v naší škole a oni nám pak během celého týdne budou představovat země, odkud pocházejí.

Dorozumívacím jazykem projektu je angličtina a my věříme, že ji naši žáci budou hojně používat a zjistí tak od našich hostů spoustu zajímavých věcí o jejich zemích.

Studenti budou po dobu jednoho týdne ubytovaní v rodinách žáků naší školy, čímž bychom jim chtěli velmi poděkovat za spolupráci.

Změna termínu skupinového vyšetření u žáků, ucházejících se o přijetí na osmileté gymnázium

Vážení rodiče,

Základní škola Žernosecká jako každoročně nabízí žákům 5. tříd a jejich rodičům v rámci studijně kariérového poradenství možnost konzultace před podáním přihlášky na víceleté gymnázium.
Skupinové vyšetření pro žáky 5. tříd ZŠ, kteří se budou ucházet o přijetí na osmileté gymnázium, se koná z důvodu jarních prázdnin ve škole v úterý 11. 2. 2020 od 13:30 do 16:00 hod. ve třídě 9. B (1. patro naproti počítačové učebně).
Po skupinovém vyšetření bude každý žák spolu s rodiči pozván k individuální konzultaci dne 18. 2. 2020 (přízemí, kabinet výchovné poradkyně).
V případě zvýšeného zájmu rodičů a žáků budou vypsány další termíny skupinových vyšetření pro žáky 5. tříd v druhé polovině února.
Skupinové vyšetření je zaměřeno na následující oblasti:
a) školní výkonnost žáka v 5. ročníku ZŠ (klasifikace, průměrný prospěch)
b) schopnosti žáka a jeho specifické nadání (jazykové, matematické schopnosti, logické myšlení) – testy schopností a studijních předpokladů
c) osobnostní charakteristiky žáka, které mají vztah k volbě studia na víceletém gymnáziu (školní tréma, úzkostnost, sebedůvěra, sebehodnocení, samostatnost aj.) –osobnostní testy a dotazníky sebehodnocení studijních dovedností
d) úroveň vědomostí a dovedností žáka před přijímacími zkouškami – diktát, pravopisný test a didaktické testy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. třídy, které jsou podobné jako u přijímacích zkoušek na osmiletém gymnáziu.
Ke skupinovému vyšetření a konzultaci o volbě vhodného osmiletého gymnázia je možné se objednat formou SMS či telefonicky (731 314 977) nebo e-mailem  na antonin.mezera@seznam.cz.

Pro všechny žáky 5. tříd je vyšetření i konzultace pochopitelně zdarma!
Se srdečným pozdravem,
PhDr. Antonín Mezera, školní psycholog

 

Vaříme oběd číslo 2

Od pondělí 3. 2. 2020 vaříme opět dvě jídla.

Tříkrálový trh pro dobrou věc 21. 2. – 25. 2. 2020

Přijďte si vybrat hračku či oblečení pro své ratolesti a podpořit tak dobrou věc od 21. 2. do 25. 2. 2020. Vybrané peníze z trhu půjdou na Fond ohrožených dětí – Klokánek Praha 8.

Pozvánka na Tříkrálový trh

Volné místo na pozici kuchařky

Do školní kuchyně ZŠ Žernosecká přijmeme vyučenou nebo i zaučenou kuchařku či kuchaře s praxí v jídelně s nástupem ihned.
Informace na telefonních číslech:
vedoucí školní kuchyně: 734 723 878
ředitelka školy: 777 774 618

Kuchařka inzerát

Tříkrálová sbírka 16. 12. 2019 – 17. 1. 2020

Naše škola se zapojila do tradiční Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Městská část Praha 8. Sbíráme oblečení a boty pro děti 0 -12 let, hračky, stavebnice, knihy, deskové hry, školní potřeby a pomůcky. Sbírka bude probíhat v termínu od 16. 12. 2019 do 17. 1. 2020. Ve vestibulu školy stojí černá sběrná nádoba společnosti Ipodec, kam můžete dary vkládat. Oblečení a hračky budou pak předány organizacím, které pomoc využijí, např. Klokánek, Centrum integrace dětí a mládeže CID, Kolpingův dům Praha 8 a další.

Zároveň upozorňujeme, že do Tříkrálové sbírky vložíme všechno ze ztrát a nálezů. Pokud tedy něco postrádáte, vyzvedněte si věci do 16. 1. 2020.

3.A dorazila na zimní školu v přírodě v pořádku

Žáci 3.A jsou v pořádku na místě na zimní škole v přírodě, přejeme jim krásný pobyt!

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, VE ŠKOLE SE OPĚT SEJDEME 6. 1. 2020

ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Jindřich Balík

Letošní Vánoce nebudou jiné,
než byly loni.
Vánočka na plechu v teploučku kyne,
cukroví vanilkou voní.
U dárků pod stromečkem sejdou se známí a přátelé,
letošní Vánoce budou zas šťastné a veselé!

Krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 mnoho štěstí, zdraví a pohody přeje vedení školy.

Celodružinová akce Mikulášská veselice 10. 12. 2019

Dne 10. 12. 2019 (úterý) proběhne ve školní jídelně celodružinová akce „MIKULÁŠSKÁ“ v čase 14:30 až 16:00 hodin. Prosíme o vyzvedávání dětí buď před konáním akce do 13:30 hodin nebo až po ukončení v 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Adventní trhy 3. 12. 2019 14:30 – 16:30

Srdečně Vás zveme na adventní trhy v naší škole, které se konají v úterý 3. 12. 2019 v čase 14:30 – 16:30 hodin.

Přijďte s námi oslavit začátek adventu.

Poděkování paní Janě Štemberové, vedoucí ŠJ

Děkujeme paní Janě Štemberové, vedoucí Školní jídelny, za vynikající reprezentaci naší školy při záchraně lidského života.
Poděkování

Akce ŠD – bubnování 29. 11. 2019

Školní družina pořádá v pátek 29. 11. 2019 v čase 14 – 15 hodin hudební program s použitím rytmických nástrojů „Cesta kolem světa“.

Cesta kolem světa