Školní jídelna

Upozornění:

S platností od 1. února 2014, tj. od 2. pololetí školního roku 2013/2014 se upravuje výdej obědů v době nemoci žáka/žákyně (dále jen žák). Zákon č. 561/2004 (Školský zákon) § 119 stanoví, že žák má nárok na dotované stravování pouze ve dnech pobytu ve škole. Podle vyhlášky č. 107/2005 (o školním stravování) §4 odst. 9, se za pobyt ve škole považuje první den neplánované nepřítomnosti (první den nemoci).

 • Obědy pro nemocné žáky se vydávají pouze 1. den nemoci.
 • Kuchařky školní jídelny nevydávají jídlo do přinesených nádob. Vyzvednuté jídlo si musí každý přemístit do jídlonosiče sám na vyhrazeném stole. Plato pak odevzdá u sběrného okna.
 • Výdej obědů pro nemocné žáky bude možný pouze od 11:35 – 12:15 hodin.
 • Žáci, kteří jsou přítomni ve škole nebo se účastní školních akcí, mimo budovu školy mají nárok pouze na výdej stravy v jídelně. Nemůže jim být vydán oběd do jídlonosičů!
 • Strávníkům, kteří nemají peníze na kontě, bude automaticky odhlášen oběd do doby, než budou obědy zaplaceny.
 • Odhlášení oběda je možné den předem do 14:00 hodin. Telefonní číslo se záznamníkem: 286 880 132
 • Je naprosto nepřípustné, aby si žák, který je nemocen, vyzvedával oběd do jídlonosiče sám.

Žádáme o respektování tohoto nařízení.

Personální obsazení

 • Vedoucí školní jídelny – Jana Štemberová
 • Administrativní pracovnice – Eva Anichobrová
 • Vedoucí kuchařka – Pavlína Boušová
 • Kuchařky – Mária Běhounková, Eva Nádějová, Dagmar Netíková, Marie Řezáčová, Hana Šandová, Andrea Vašíčková

Kontaktní informace

Kontaktní informace do školní jídelny můžete také využít jako alternativní způsob objednávání či odhlašování obědů, pokud používání systému Strava.cz není vyhovující.

Pokyny pro strávníky a přihláška ke stravování

Přihláška ke školnímu stravování

Výdej obě ve školní jídelně (dále také ŠJ) začíná v 11:35 a končí ve 14:00 hodin, pokud nebude výdej z provozních důvodů prodloužen nebo jinak upraven.

Ke školnímu stravování se přihlašují žáci nebo je přihlašují rodiče /zák. zástupci/ u vedoucí školní jídelny. Při přihlášení ke stravování obdrží veškeré informace o stravování, způsobech placení, objednávání stravy a o způsobech úhrady stravného.

Strávníci jsou každý měsíc automaticky přihlašováni ke stravování.

Stravné lze hradit:

 • Bankovním převodem: je nutné zadat trvalý příkaz na částku dle věkové kategorie dítětě na číslo účtu 104165416/0300 vždy k 20. dni předcházejícího měsíce. Obědy musí být zaplaceny nejpozději k 1. dni následujícího měsíce. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který Vám byl přidělen v ŠJ. Není totožný s variabilním symbolem školy!
 • Složenkou

V případě nedodržení termínu úhrady platby na obědy, bude strávník v souladu s § 31 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, zablokován a poté znovu přihlášen až bude platba uhrazena.

K objednávání a výdeji oběda strávníci používají elektronický čip. Cena zálohy za čip je 115 Kč. Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně, nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny, kde bude čip zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit nový. Záloha za ztracený čip se nevrací.
Při odchodu ze školy a vrácení funkčního čipu bude záloha vrácena.

Rodiče /zák. zástupci/ jsou povinni odhlásit nepřítomné dítě ve škole i ze školní jídelny nejpozději jeden pracovní den předem do 14:00 hodin.
Odhlašovat lze osobně, telefonicky, prostřednictvím objednávkového systému www.strava.cz (VIS Plzeň – pouze pro zaregistrované strávníky, registraci provádí hospodářka školní jídelny) nebo elektronickou poštou.
První den neplánované nepřítomnosti strávníka (žáka, studenta) ve škole nebo školském zařízení se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení, a proto je možné vyzvednout oběd do vlastních čistých nádob. Jídlo se zásadně nebude do nádob vydávat v dalších dnech nemoci žáka.

Školní jídelna připravuje 3 druhy jídla (v zimních měsících pouze 2 jídla).Všem strávníkům je automaticky přihlašován oběd číslo 1. Chod číslo 2 a 3 si mohou strávníci měnit v objednávacím boxu nebo na internetu (po registraci u hospodářky ŠJ), případně se může oběd na určitý den zcela odhlásit. Chod číslo 3 se vaří pouze do 10 porcí, v případě bude objednávek méně, bude přihlášen oběd číslo 1.
Strávník si může jídlo objednávat až na dva týdny dopředu. Nejpozději je však možné jídlo přeobjednat 48 hodin předem, tj. např. ve středu do 14:00 hodin se přeobjednává na pátek.

Termín objednávky a odhlášky končí vždy ve 14 hodin.

Věkové skupiny strávníků a finanční limity na nákup potravin (platby strávníků):

6 – 10 let: 30,- Kč          660,- Kč (30,-Kč x 22 dní)
11 – 14 let: 33,- Kč        730,- Kč (33,-Kč x 22 dní)
15 a více let: 36,- Kč     800,- Kč (36,-Kč x 22 dní)

cizí strávníci: 79,- Kč

Od 1. 9. 2021 jsme nuceni cenu oběda zvýšit o 2,- Kč v důsledku neustálého zvyšování cen potravin. Prosíme Vás o navýšení záloh!

Platby obědů mohou být v průběhu roku v souladu s vyhláškou č.272/2021 Sb. ze dne 14. července 2021, o školním stravování, v platném znění, upravovány.

Provozní a vnitřní řády školní kuchyně a jídelny