Kariérové poradenství

Kariérová a výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Follprechtová

Kontakt: follprechtova.jitka@zernosecka.cz

Poradenské činnosti: 

 • pomoc při rozhodování o profesní přípravě žáků – koordinace výchovy k volbě povolání
  (7. – 9. ročník), individuální poradenství v této oblasti žákům a jejich zákonným zástupcům, koordinace spolupráce středních škol se ZŠ – besedy, exkurze, přednášky s instruktážemi, prezentační výstavy atd., spolupráce s informačními poradenskými středisky Úřadu práce Praha,
 • návod pro žáky a zákonné zástupce k vyplňování tiskopisů – přihlášky ke studiu a další potřebné náležitosti, zápisový lístek, seznámení s průběhem celého přijímacího řízení, jednotných přijímacích zkoušek a dalšího rozhodování včetně podání odvolání atd.,
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s neukončeným základním vzděláním, žákům nadaným a mimořádně nadaným, žákům cizincům,
 • vyhledávání a orientační šetření žáků se školní neúspěšností, s výchovnými problémy, s projevy sociálně patologických jevů atd. (spolupráce s metodikem prevence, školním psychologem),
 • skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Důležité odkazy:

Přijímací zkoušky na střední školu

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Přihlášky na střední školy

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT.

Talentová zkouška (odevzdat do 20. listopadu 2023 třídnímu učiteli)

Přihláška ke vzdělávání – studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 • Uchazeči můžou podat až dvě přihlášky do uměleckých oborů a talentovou zkouškou. Školy se na každé přihlášce uvádí ve stejném pořadí.
 • Vyhlášení kritérií pro přijímání do oborů s talentovou zkouškou
  a konzervatoří: do 31. října 2023
 • Podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří:
  do 30. listopadu 2023
 • Talentové zkoušky do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou: pracovní dny od 2. ledna do 15. ledna 2024
 • Talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatořích: pracovní dny od 15. ledna do 31. ledna 2024
 • Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří:
  od 5. do 15. února 2024

Přihláška na SŠ

Přihláška ke vzdělání – studiu na střední škole

Průvodce devítkou – brožura pro rodiče

https://www.zssnp6.cz/wp-content/uploads/2023/09/pruvodce-23-24-roz-red-09.pdf