Kariérové poradenství

Kariérová a výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Follprechtová

Kontakt: follprechtova.jitka@zernosecka.cz, tel.: 733 657 272

Poradenské činnosti

 • pomoc při rozhodování o profesní přípravě žáků – koordinace výchovy k volbě povolání
  (7. – 9. ročník), individuální poradenství v této oblasti žákům a jejich zákonným zástupcům, koordinace spolupráce středních škol se ZŠ – besedy, exkurze, přednášky s instruktážemi, prezentační výstavy atd., spolupráce s informačními poradenskými středisky Úřadu práce Praha,
 • návod pro žáky a zákonné zástupce k vyplňování tiskopisů – přihlášky ke studiu a další potřebné náležitosti, zápisový lístek, seznámení s průběhem celého přijímacího řízení, jednotných přijímacích zkoušek a dalšího rozhodování včetně podání odvolání atd.,
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s neukončeným základním vzděláním, žákům nadaným a mimořádně nadaným, žákům cizincům,
 • vyhledávání a orientační šetření žáků se školní neúspěšností, s výchovnými problémy, s projevy sociálně patologických jevů atd. (spolupráce s metodikem prevence, školním psychologem),
 • skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Kde získat informace?

Prezentace – přihlášky na střední školy

Důležité odkazy

Dále:

Přijímací zkoušky na střední školu

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Přihlášky na střední školy

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT.

Elektronická Bankovní identita – podrobnosti k ověření identity https://www.identitaobcana.cz/nebo https://info.identitaobcana.cz/

Přihláška 2023/2024 – editovatelná

Přihláška 2023/2024

Přílohy k přihlášce, jsou-li vyžadovány školou či uchazečem

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

Zdravotní posudek

Talentová zkouška (odevzdat do 20. listopadu 2023 třídnímu učiteli)

 • Uchazeči můžou podat až dvě přihlášky do uměleckých oborů a talentovou zkouškou. Školy se na každé přihlášce uvádí ve stejném pořadí.
 • Vyhlášení kritérií pro přijímání do oborů s talentovou zkouškou
  a konzervatoří: do 31. října 2023
 • Podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří:
  do 30. listopadu 2023
 • Talentové zkoušky do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou: pracovní dny od 2. ledna do 15. ledna 2024
 • Talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatořích: pracovní dny od 15. ledna do 31. ledna 2024
 • Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří:
  od 5. do 15. února 2024