O naší škole ve slovenštině

Základná škola, Praha 8, Žernosecké 3, ktorá v roku 2020 slaví 45. výročie, sa nachádza v zeleňou obklopenej lokalite v blízkosti Ďáblického háje na severnom okraji Prahy. Škola je plne organizovaná – základná škola, školské družina, školský klub a školská kuchyňa s jedálňou.
Škola má kapacitu 730 žiakov. Vzdelávanie na našej škole prebieha podľa školského vzdelávacieho programu „Škola pre život“. Na škole pôsobí skúsený, vysoko kvalifikovaný a stabilizovaný pedagogický zbor. Žiaci sa vzdelávajú v dvoch školských budovách, ktorých súčasťou sú dve moderné telocvične a nový vonkajší športový areál s ihriskom na tenis, basketbal a volejbal s umelým povrchom. K vybaveniu školy patrí odborne pracovne, počítačové učebne, žiacka knižnica s čitárňou, študovňa a herňa, školské dielne, cvičná kuchynka ai.
V škole funguje deväť oddelení družín a Školský klub, ktorý ponúka široké spektrum mnohých zaujímavých projektov a súťaží (odborných, vzdelávacích, športových), v ktorých dosahujeme výborné výsledky.
Vydávame školský spravodaj „Žernoseky“. Vďaka tomuto časopisu efektívne dochádza k odovzdaniu dôležitých informácií o dianí na našej škole (2-3x za školský rok). Spolupracujeme s partnermi na najrôznejších projektoch ako v oblasti sociálnej (žiaci a seniori), tak aj v oblasti týkajúce sa životného prostredia. Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží s environmentálnou tematikou (triedenie odpadu, zber papiera, zber textílií, recyklácie batérií a pod.)
Škola je zameraná predovšetkým na rozšírenú výučbu anglického a nemeckého jazyka. Anglický jazyk sa v škole vyučuje od 1. triedy a v skupinách s rozšírenou výučbou jazykov je od 6. ročníka vyučovaný druhý cudzí jazyk podľa výberu (nemecký, ruský). Nová filozofia delenie žiakov do jazykových skupín sa deje v súčasnom kolektíve, a tým sa snažíme zabrániť elitárstvo a kastovanie žiakov. V 8. ročníku v nejazykových triedach škola ponúka ďalší cudzí jazyk, a to nemčinu alebo ruštinu. V rámci Školského klubu sa podľa záujmu otvárajú krúžky cudzích jazykov, ktoré žiakov buď zoznamujú s ďalším cudzím jazykom alebo prehlbujú znalosti a kompetencie v jazykoch, ktorým sa žiaci už učia.
Takmer všetky triedy odchádzajú na školu v prírode. Pre záujemcov z jazykových tried sa organizujú zájazdy do Anglicka a Nemecka (medzinárodné partnerstvá škôl). Žiaci siedmych ročníkov môžu absolvovať lyžiarsky kurz, a to ako v tuzemsku, tak aj v zahraničí.
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradňou pre Prahu 7 a 8.
V škole je zabezpečovaná preventívna aj liečebná stomatologická starostlivosť.
Priamo v objekte školy sa nachádza zubná ordinácia.
V roku 2018 bol pri škole založený Nadačný fond Žernosecké Sovičky. Účelom nadačného fondu je podpora a rozvoj vzdelávania, zmierňovanie následkov sociálnych rozdielov medzi žiakmi, podpora zdravotne postihnutých osôb alebo osôb v ťaživej životnej situácii a ďalej potom organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských podujatí a s tým súvisiace aktivity.
Snažíme sa, aby atmosféra v škole bola prívetivá k všetkým žiakom i učiteľom, aby si žiaci zvykali na život v modernej spoločnosti bez predsudkov a odchádzali sa správne zažitým etickým kódexom.