O škole

Základní informace

Škola má v současné době 26 tříd.  Ke dni 31. 8. 2022 je zapsáno 693 žáků. Kapacita školy je 730 žáků.

Cíle školy

a) všeobecná kultivace osobnosti dítěte po stránce rozumové, emocionální a volní
b) vytvoření předpokladů pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa prostřednictvím kvalitní výuky cizích jazyků
c) prevence sociálně patologických jevů

Proč by měli rodiče dát své dítě právě do naší školy a čím je naše škola zajímavá?

 • rozšířenou výukou jazyků
 • velkou nabídkou zájmových kroužků v rámci Školního klubu
 • dostatečnou kapacitou míst ve Školní družině (přednostně pro žáky 1. až 3. tříd)
 • moderně vybavenými třídami s interaktivními tabulemi
 • počítačovými učebnami nejen pro výuku cizích jazyků a informatiky
 • laboratořemi fyziky a chemie
 • odbornými učebnami pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu, školními dílnami, cvičnou kuchyňkou apod.
 • prostory pro mimoškolní aktivity (knihovna s čítárnou, studovna s počítačovým vybavením, herna)
 • kurzem pro předškoláky
 • vysokým procentem přijatých žáků na osmiletá gymnázia
 • velkou úspěšností absolventů školy u přijímacích řízení
 • kvalitním zázemím pro sportovní vyžití (víceúčelové školní hřiště, dvě moderní tělocvičny)
 • každoročním pořádáním škol v přírodě, lyžařských výcviků, zahraničních zájezdů, výletů a exkurzí
 • účastí na řadě různých vědomostních a sportovních soutěží
 • naší škole záleží na životním prostředí
 • péčí o nadané žáky (vyšší náročnost výuky dle ŠVP)
 • péčí o žáky s poruchami učení v rámci integrace
 • prevencí patologických jevů
 • aktivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 8
 • školní jídelnou s kuchyní s možností výběru ze tří jídel
 • stomatologickou péčí v objektu školy

Vzdělávací program naší školy

Školní vzdělávací program základního vzdělávání
Škola pro život

Umístění a charakteristika školy

Základní škola Žernosecká se nachází v příjemné, zelení obklopené lokalitě v blízkosti Ďáblického háje na severním okraji Prahy. Viz též spádové ulice ZŠ Žernosecká.

Škola je zaměřena především na rozšířenou výuku anglického a německého jazyka. Anglický jazyk se ve škole vyučuje od 1. třídy a u skupin s rozšířenou výukou jazyků se od 6. ročníku doplňuje další cizí jazyk. V 8. ročníku v nejazykových třídách škola nabízí další cizí jazyk a to němčinu a ruštinu. V rámci Školního klubu se podle zájmu otevírají kroužky s výukou či prohlubování znalostí cizích jazyků. Vzdělávání na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Snažíme se, aby atmosféra ve škole byla přívětivá ke všem žákům i učitelům. Žáci se vzdělávají ve dvou školních budovách, jejichž součástí jsou dvě moderní tělocvičny a sportovní areál s hřištěm na tenis, basketbal a volejbal s umělým povrchem. K vybavení školy patří odborné pracovny, počítačové učebny, žákovská knihovna s čítárnou, studovnou a hernou, školní dílny, keramická dílna, cvičná kuchyňka atd.  Škola prochází postupnou modernizací, jak ve stavební části, tak ve vnitřním vybavení. S osmnácti třídami vybavenými interaktivními tabulemi se postupně přibližujeme evropským standardům.

Téměř všechny třídy vyjíždějí na školu v přírodě. Pro zájemce z jazykových tříd se pořádají zájezdy do Anglie a Německa. Žáci sedmých ročníků mohou absolvovat lyžařský kurz, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Žáci školy se zúčastňují řady soutěží a zejména ve sportovních disciplínách dosahují velmi dobrých výsledků.

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8.

Na vstup do první třídy již několik let připravují předškolní děti učitelky nižších ročníků.

Školní družina je přednostně k dispozici dětem prvních až třetích tříd, a to od 6:30 do 17:00 hodin.

Na škole pracuje Školní klub, který nabízí mnoho zájmových kroužků, zejména sportovních, jazykových, hudebních, výtvarných, keramických, počítačových a uměleckých. Každoročně škola pořádá již tradiční akce – Vánoční koncert, Školní akademie, Noc s Andersenem, Pálení čarodějnic, Žernoseckou pouť, Vánoční a Velikonoční trhy.

Školní jídelna nabízí dětem denně tři druhy jídel, výjimkou jsou měsíce listopad až duben, kdy jsou nabízeny dva druhy jídel. Obědy je možné objednávat přes internet až dva týdny předem. V rámci projektu Ovoce do škol byla každý týden na 1. stupni všem žákům distribuována čerstvá nabídka ovoce a zeleniny.

Stomatologická péče je zajišťována spoluprací s MUDr. Helenou Babkovou, která má v objektu školy zubní ordinaci.

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost. Mimo školní vyučování jsou plně využity obě tělocvičny (pronájmy).

Škola v poslední době

V srpnu 2011 došlo ke změně ředitele ZŠ. Jmenováním do funkce naše škola ztratila plnou právní subjektivitu. Od 1. srpna 2011 spravuje budovu školy Servisní středisko MČ Prahy 8.

Z historie školy – školní rok 2011/2012 až 2020/2021

2021/2022

Školní rok 2021/2022 byl pro nás opět velmi náročný.
Naplnění cílů ŠVP Školní vzdělávací program „Škola pro život“ se nám podařilo naplnit, i přes nepříznivou koronavirovou situaci ve školství, kdy docházelo v prvním pololetí ke střídání prezenční výuky s distanční v závislosti na nakažených žácích, učitelích apod., nicméně k celkovému zavedení distanční výuku pro všechny ročníky již nedošlo. Druhé pololetí bylo již vedeno klasickou formou prezenční výuky. Stejně tak se konaly exkurze, návštěvy divadel a kin a proběhly také školy v přírodě. Z plánovaných akcí došlo pouze ke zrušení lyžařského výcviku. Pokračoval projekt doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Žáci 9. tříd byli jako každoročně připravováni na přijímací řízení na střední školy v rámci kroužků Školního klubu. Tematické plány v jednotlivých předmětech byly naplněny, nebylo nutné přistupovat k redukci učiva. Naplnění cílů ŠVP Školní vzdělávací program „Škola pro život“ se nám podařilo naplnit, i přes koronavirovou situaci ve školství.
V souvislosti s vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině se nejpalčivějším problémem školního roku 2021/2022 stalo přijímání a následné začleňování ukrajinských žáků. V těsné spolupráci se školským odborem Městské části Praha 8 a řediteli základních škol na území Prahy 8 jsme se stali koordinátorem umisťování ukrajinských žáků do Adaptačních skupin zřizovaných pod patronací MČ Praha 8. V souladu s opatřeními v rámci Lex Ukrajina se uskutečnila tři kola Zápisu k povinné školní docházce v mimořádných termínech.
O hlavních prázdninách byla uskutečněna II. etapa elektroinstalace, tentokrát ve vestibulu a v prostorách vedení školy. Ve školní jídelně byla provedena rekonstrukce vzduchotechniky. Bohužel díky značným problémům tato rekonstrukce zasáhla do školního roku 2022/2023. Z těchto důvodů jsme mohli zahájit provoz školní kuchyně s jídelnou až od 12. 9. 2022. Na konci školního roku byla zahájena rekonstrukce toalet v prostorách tělocvičen. V druhé polovině měsíce září nového školního roku byla tato rekonstrukce zdárně ukončena.
Za tento školní rok jsme opět vydali dvě čísla Žernoseckého časopisu. Oba výtisky, které naleznete na našich webových stránkách, Vám též přiblíží dění, kterému jsme museli čelit po celou dobu nelehkého školního roku 2021/2022.

Na jaře 2018 byl při škole založen Nadační fond Žernosecká Sovička. Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj vzdělávání, zmírňování následků sociálních rozdílů mezi žáky, podpora zdravotně postižených osob nebo osob v tíživé životní situaci a dále pak pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí a s tím související aktivity. Všem, kteří přispívají do tohoto Nadačního fondu, děkujeme.

Naše škola se každoročně zapojuje do projektu Tulipánový měsíc. Jeho cílem je přinést s jarem i naději všem, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají s onkologickým onemocněním. Občanské sdružení Amelie proto zviditelňuje problematiku psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým a zároveň nabízí konkrétní možnosti podpory a pomoci.

Naší škole záleží na životním prostředí. Pravidelně se zúčastňujeme soutěží s environmentální tématikou (třídění odpadu, sběr papíru, recyklace baterií apod.)

O dalších projektech a aktivitách školy se dozvíte v záložce Naši partneři a v záložce Partnerství škol

Naše škola vydává školní časopis „Žernoseky“. Díky tomuto časopisu efektivně dochází k předání důležitých informací o dění na naší škole. Více se můžete dočíst v záložce Školní zpravodaj.

Detailní informace najdete ve výročních zprávách.