O škole

Základní informace

Škola má v současné době 26 tříd.  Ke dni 1. 9. 2023 je zapsáno 634 žáků. Kapacita školy je 730 žáků.

Cíle školy

a) všeobecná kultivace osobnosti dítěte po stránce rozumové, emocionální a volní
b) vytvoření předpokladů pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa prostřednictvím kvalitní výuky cizích jazyků
c) prevence sociálně patologických jevů

Proč by měli rodiče dát své dítě právě do naší školy a čím je naše škola zajímavá?

 • rozšířenou výukou jazyků
 • velkou nabídkou zájmových kroužků v rámci Školního klubu
 • dostatečnou kapacitou míst ve Školní družině (přednostně pro žáky 1. až 3. tříd)
 • moderně vybavenými třídami s interaktivními tabulemi
 • počítačovými učebnami nejen pro výuku cizích jazyků a informatiky
 • laboratořemi fyziky a chemie
 • odbornými učebnami pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu, školními dílnami, cvičnou kuchyňkou apod.
 • prostory pro mimoškolní aktivity (knihovna s čítárnou, studovna s počítačovým vybavením, herna)
 • kurzem pro předškoláky
 • vysokým procentem přijatých žáků na osmiletá gymnázia
 • velkou úspěšností absolventů školy u přijímacích řízení
 • kvalitním zázemím pro sportovní vyžití (víceúčelové školní hřiště, dvě moderní tělocvičny)
 • každoročním pořádáním škol v přírodě, lyžařských výcviků, zahraničních zájezdů, výletů a exkurzí
 • účastí na řadě různých vědomostních a sportovních soutěží
 • naší škole záleží na životním prostředí
 • péčí o nadané žáky (vyšší náročnost výuky dle ŠVP)
 • péčí o žáky s poruchami učení v rámci integrace
 • prevencí patologických jevů
 • aktivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 8
 • školní jídelnou s kuchyní s možností výběru ze tří jídel
 • stomatologickou péčí v objektu školy

Vzdělávací program naší školy

Školní vzdělávací program základního vzdělávání
Škola pro život

Umístění a charakteristika školy

Základní škola Žernosecká se nachází v příjemné, zelení obklopené lokalitě v blízkosti Ďáblického háje na severním okraji Prahy. Viz též spádové ulice ZŠ Žernosecká.

Škola je zaměřena především na rozšířenou výuku anglického a německého jazyka. Anglický jazyk se ve škole vyučuje od 1. třídy a u skupin s rozšířenou výukou jazyků se od 6. ročníku doplňuje další cizí jazyk. V 8. ročníku v nejazykových třídách škola nabízí další cizí jazyk a to němčinu a ruštinu. V rámci Školního klubu se podle zájmu otevírají kroužky s výukou či prohlubování znalostí cizích jazyků. Vzdělávání na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Snažíme se, aby atmosféra ve škole byla přívětivá ke všem žákům i učitelům. Žáci se vzdělávají ve dvou školních budovách, jejichž součástí jsou dvě moderní tělocvičny a sportovní areál s hřištěm na tenis, basketbal a volejbal s umělým povrchem. K vybavení školy patří odborné pracovny, počítačové učebny, žákovská knihovna s čítárnou, studovnou a hernou, školní dílny, keramická dílna, cvičná kuchyňka atd.  Škola prochází postupnou modernizací, jak ve stavební části, tak ve vnitřním vybavení. S osmnácti třídami vybavenými interaktivními tabulemi se postupně přibližujeme evropským standardům.

Téměř všechny třídy vyjíždějí na školu v přírodě. Pro zájemce z jazykových tříd se pořádají zájezdy do Anglie a Německa. Žáci sedmých ročníků mohou absolvovat lyžařský kurz, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Žáci školy se zúčastňují řady soutěží a zejména ve sportovních disciplínách dosahují velmi dobrých výsledků.

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8.

Na vstup do první třídy již několik let připravují předškolní děti učitelky nižších ročníků.

Školní družina je přednostně k dispozici dětem prvních až třetích tříd, a to od 6:30 do 17:00 hodin.

Na škole pracuje Školní klub, který nabízí mnoho zájmových kroužků, zejména sportovních, jazykových, hudebních, výtvarných, keramických, počítačových a uměleckých. Každoročně škola pořádá již tradiční akce – Vánoční koncert, Školní akademie, Noc s Andersenem, Pálení čarodějnic, Žernoseckou pouť, Vánoční a Velikonoční trhy.

Školní jídelna nabízí dětem denně tři druhy jídel, výjimkou jsou měsíce listopad až duben, kdy jsou nabízeny dva druhy jídel. Obědy je možné objednávat přes internet až dva týdny předem. V rámci projektu Ovoce do škol byla každý týden na 1. stupni všem žákům distribuována čerstvá nabídka ovoce a zeleniny.

Stomatologická péče je zajišťována spoluprací s MUDr. Helenou Babkovou, která má v objektu školy zubní ordinaci.

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost. Mimo školní vyučování jsou plně využity obě tělocvičny (pronájmy).

Škola v poslední době

V srpnu 2011 došlo ke změně ředitele ZŠ. Jmenováním do funkce naše škola ztratila plnou právní subjektivitu. Od 1. srpna 2011 spravuje budovu školy Servisní středisko MČ Prahy 8.

Na jaře 2018 byl při škole založen Nadační fond Žernosecká Sovička. Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj vzdělávání, zmírňování následků sociálních rozdílů mezi žáky, podpora zdravotně postižených osob nebo osob v tíživé životní situaci a dále pak pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí a s tím související aktivity. Všem, kteří přispívají do tohoto Nadačního fondu, děkujeme.

Naše škola se každoročně zapojuje do projektu Tulipánový měsíc. Jeho cílem je přinést s jarem i naději všem, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají s onkologickým onemocněním. Občanské sdružení Amelie proto zviditelňuje problematiku psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým a zároveň nabízí konkrétní možnosti podpory a pomoci.

Naší škole záleží na životním prostředí. Pravidelně se zúčastňujeme soutěží s environmentální tématikou (třídění odpadu, sběr papíru, recyklace baterií apod.)

O dalších projektech a aktivitách školy se dozvíte v záložce Naši partneři a v záložce Partnerství škol

Naše škola vydává školní časopis „Žernoseky“. Díky tomuto časopisu efektivně dochází k předání důležitých informací o dění na naší škole. Více se můžete dočíst v záložce Školní zpravodaj.

Detailní informace najdete ve výročních zprávách.

Z historie školy – školní rok 2011/2012 až 2021/2022

O naší škole – školní rok 2022/2023

Školní rok 2022/2023 byl oproti předcházejícím třem letům, kdy školu zasáhl Covid a válečný konflikt na Ukrajině, o poznání klidnější. Školu po celý rok provázely radosti, ale také starosti.

V tomto školním roce neproběhly téměř žádné stavební rekonstrukce, v tomto duchu byl opravdu tento rok klidnější.

Škola „najela“ do stejných kolejí jako před třemi roky. Žáci se v průběhu roku nejenom vzdělávali, ale absolvovali i řadu vynikajících akcí. Uskutečnily se školy v přírodě, výlety, exkurze, vzdělávací programy, návštěvy divadel a výstav. Za zmínku určitě stojí „Vánoční Vídeň“, zájezd do Tropical Island v Berlíně, letní zájezd do Španělska, lyžařský zájezd pro
7. ročníky do Rakouska či  plavecké výcvikové pobyty v ČR pro žáky 2. a 3. tříd. Po třech letech proběhl opět výměnný pobyt s partnerskou školou
Meusebach Grundschule v Geltow
v Německu. V průběhu celého roku jsme žákům ze sociálně slabých rodin na tyto akce přispívali nejenom z NF Žernosecká Sovička, ale i nově z Balíčku Pražana (Fond Solidarita). Z Balíčku Pražana jsme též mnohým žákům hradili obědy, žákům z Ukrajiny jsme obědy hradili prostřednictvím UNICEF.

V tomto školním roce byla škola dovybavena novým nábytkem, učebnicemi a výpočetní technikou. Mezi větší investice, které jsme zakoupili, byl nový výkonnější server (135 tisíc Kč) a čistící stroj Kärcher na podlahy v celé budově, především však na obě tělocvičny (165 tisíc Kč). Též jsme zřídili a vybavili novou pracovnu pro paní ekonomku školy (110 tisíc Kč).

V tomto školním roce jsme ukončili projekt Šablony III. Od nového školního roku 2023/2024 začneme realizovat projekt OP JAK. Tyto „Šablony“ budou opět financovat školního psychologa, školního asistenta, kariérového poradce a mnoho další aktivit.

Dne 30. 6. se neuzavřel pouze tento školní rok, ale bohužel i pro naši školu významná kapitola působení dvou spolupracovníků. Paní Mgr. Naďa Badieová, výborná výchovná poradkyně a pan PhDr. Antonín Mezera, náš vynikající psycholog, se po dlouholetém působení ve svých oborech, začali „konečně“ věnovat svým zálibám a koníčkům naplno. Budou nám opravdu chybět.

O dění ve škole jsme opět vydali dvě čísla Žernoseckého časopisu. Oba výtisky naleznete na našich webových stránkách.

Co nás bude skutečně čekat v novém školním roce 2023/2024 se dozvíme zase za rok.