O škole

Základní informace

Škola má v současné době 27 tříd.  Ke dni 31. 8. 2020 navštěvuje školu 672 žáků. Kapacita školy je 730 žáků.

Cíle školy

a) všeobecná kultivace osobnosti dítěte po stránce rozumové, emocionální a volní
b) vytvoření předpokladů pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa prostřednictvím kvalitní výuky cizích jazyků
c) prevence sociálně patologických jevů

Proč by měli rodiče dát své dítě právě do naší školy a čím je naše škola zajímavá?

 • rozšířenou výukou jazyků
 • velkou nabídkou zájmových kroužků v rámci Školního klubu
 • dostatečnou kapacitou míst ve Školní družině (přednostně pro žáky 1. až 3. tříd)
 • moderně vybavenými třídami s interaktivními tabulemi
 • počítačovými učebnami nejen pro výuku cizích jazyků a informatiky
 • laboratořemi fyziky a chemie
 • odbornými učebnami pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu, školními dílnami, cvičnou kuchyňkou apod.
 • prostory pro mimoškolní aktivity (knihovna s čítárnou, studovna s počítačovým vybavením, herna)
 • kurzem pro předškoláky
 • vysokým procentem přijatých žáků na osmiletá gymnázia
 • velkou úspěšností absolventů školy u přijímacích řízení
 • kvalitním zázemím pro sportovní vyžití (víceúčelové školní hřiště, dvě moderní tělocvičny)
 • každoročním pořádáním škol v přírodě, lyžařských výcviků, zahraničních zájezdů, výletů a exkurzí
 • účastí na řadě různých vědomostních a sportovních soutěží
 • naší škole záleží na životním prostředí
 • péčí o nadané žáky (vyšší náročnost výuky dle ŠVP)
 • péčí o žáky s poruchami učení v rámci integrace
 • prevencí patologických jevů
 • aktivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 8
 • školní jídelnou s kuchyní s možností výběru ze tří jídel
 • stomatologickou péčí v objektu školy

Vzdělávací program naší školy

Školní vzdělávací program základního vzdělávání
Škola pro život

Umístění a charakteristika školy

Základní škola Žernosecká se nachází v příjemné, zelení obklopené lokalitě v blízkosti Ďáblického háje na severním okraji Prahy. Viz též spádové ulice ZŠ Žernosecká.

Škola je zaměřena především na rozšířenou výuku anglického a německého jazyka. Anglický jazyk se ve škole vyučuje od 1. třídy a u skupin s rozšířenou výukou jazyků se od 6. ročníku doplňuje další cizí jazyk. V 8. ročníku v nejazykových třídách škola nabízí další cizí jazyk a to němčinu a ruštinu. V rámci Školního klubu se podle zájmu otevírají kroužky s výukou či prohlubování znalostí cizích jazyků. Vzdělávání na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Snažíme se, aby atmosféra ve škole byla přívětivá ke všem žákům i učitelům. Žáci se vzdělávají ve dvou školních budovách, jejichž součástí jsou dvě moderní tělocvičny a sportovní areál s hřištěm na tenis, basketbal a volejbal s umělým povrchem. K vybavení školy patří odborné pracovny, počítačové učebny, žákovská knihovna s čítárnou, studovnou a hernou, školní dílny, keramická dílna, cvičná kuchyňka atd.  Škola prochází postupnou modernizací, jak ve stavební části, tak ve vnitřním vybavení. S osmnácti třídami vybavenými interaktivními tabulemi se postupně přibližujeme evropským standardům.

Téměř všechny třídy vyjíždějí na školu v přírodě. Pro zájemce z jazykových tříd se pořádají zájezdy do Anglie a Německa. Žáci sedmých ročníků mohou absolvovat lyžařský kurz, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Žáci školy se zúčastňují řady soutěží a zejména ve sportovních disciplínách dosahují velmi dobrých výsledků.

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8.

Na vstup do první třídy již několik let připravují předškolní děti učitelky nižších ročníků.

Školní družina je přednostně k dispozici dětem prvních až třetích tříd, a to od 6:30 do 17:00 hodin.

Na škole pracuje Školní klub, který nabízí mnoho zájmových kroužků, zejména sportovních, jazykových, hudebních, výtvarných, keramických, počítačových a uměleckých. Každoročně škola pořádá již tradiční akce – Vánoční koncert, Školní akademie, Noc s Andersenem, Pálení čarodějnic, Žernoseckou pouť, Vánoční a Velikonoční trhy.

Školní jídelna nabízí dětem denně tři druhy jídel, výjimkou jsou měsíce listopad až duben, kdy jsou nabízeny dva druhy jídel. Obědy je možné objednávat přes internet až dva týdny předem. V rámci projektu Ovoce do škol byla každý týden na 1. stupni všem žákům distribuována čerstvá nabídka ovoce a zeleniny.

Stomatologická péče je zajišťována spoluprací s MUDr. Helenou Babkovou, která má v objektu školy zubní ordinaci.

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost. Mimo školní vyučování jsou plně využity obě tělocvičny (pronájmy).

Škola v poslední době

V srpnu 2011 došlo ke změně ředitele ZŠ. Jmenováním do funkce naše škola ztratila plnou právní subjektivitu. Od 1. srpna 2011 spravuje budovu školy Servisní středisko MČ Prahy 8.

Z historie školy – školní rok 2011/2012 až 2018/2019

Na jaře 2018 byl při škole založen Nadační fond Žernosecká Sovička. Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj vzdělávání, zmírňování následků sociálních rozdílů mezi žáky, podpora zdravotně postižených osob nebo osob v tíživé životní situaci a dále pak pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí a s tím související aktivity. Všem, kteří přispívají do tohoto Nadačního fondu, děkujeme.

Naše škola se každoročně zapojuje do projektu Tulipánový měsíc. Jeho cílem je přinést s jarem i naději všem, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají s onkologickým onemocněním. Občanské sdružení Amelie proto zviditelňuje problematiku psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým a zároveň nabízí konkrétní možnosti podpory a pomoci.

Naší škole záleží na životním prostředí. Pravidelně se zúčastňujeme soutěží s environmentální tématikou (třídění odpadu, sběr papíru, recyklace baterií apod.)

O dalších projektech a aktivitách školy se dozvíte v záložce Naši partneři a v záložce Partnerství škol

Naše škola vydává školní časopis „Žernoseky“. Díky tomuto časopisu efektivně dochází k předání důležitých informací o dění na naší škole. Více se můžete dočíst v záložce Školní zpravodaj.

2019/2020

Školní rok 2019/2020 byl z hlediska výuky velmi náročný. Na začátku roku jsme zahájili projekt Šablony II v celkové částce 2 807 900 Kč. Pro Základní školu činila částka 1 927 500 Kč, pro Školní družinu 557 200 Kč a pro Školní klub 323 200 Kč. Škola tak mohla dále poskytovat služby školního psychologa, mohlo probíhat doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, škola získala 20 tabletů pro výuku ICT, došlo  ke vzdělávání pedagogických pracovníků atd. O vánočních prázdninách byly z hygienických důvodů opraveny tři toalety a sprchový kout v přízemí školy.

Dne 11. 3. byl vyhlášen nouzový stav z důvodu Covidu 19.

Přehled distančního vzdělávání na Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3

Období: 11. 3. 2020 – 30. 6. 2020

 • Dne 11. 3. 2020 byla škola uzavřena. Od tohoto data byla ve škole přítomna služba – tři lidé z vedení + tři provozní zaměstnanci (denně). Škola byla po celé období otevřena od 8:00 do 14:00 hodin (pošta, vystavování ošetřovného, vyzvedávání sešitů a úkolů, jednání, konzultace se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí apod.)
 • Od 11. 3. 2020 probíhalo distanční zadávání úkolů přes aplikaci Bakaláři a online výuka přes WhatsApp či Skype. Všichni učitelé měli výuku plně ve vlastní kompetenci (zadávání úkolů, kontrola úkolů, zpětná vazba apod.) Výuka probíhala především v hlavních předmětech (Čj, M, Aj, Nj, Fy, Ch, Př, D, Z). Výchovy nebyly po celou dobu distanční výuky vyučovány.
 • Přestože všichni pedagogové měli home office, většina z nich byla téměř denně přítomna ve škole.
 • Od prvního týdne v  dubnu všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali četná školení zaměřená na Google Chrome, G Suite s Gmail, Meet, Classroom, Calendar, Jamboard apod. – nutné ke zdokonalení online výuky.
 • Po absolvování školení (cca 20. 4. 2020) všichni vyučující aktivně využívali G Suite pro online výuku.
 • Online nástroje (setkání po internetu) aktivně využívali i zaměstnanci Školní družiny a Asistenti pedagogů.
 • Od 11. 5. 2020 se do školy vrátilo cca 40 žáků z 9. tříd  organizovaných ve třech skupinách. Žáci se v době od 11. 5. do 25. 5. 2020 vzdělávali 5 dní v týdnu po 4 VH. V pondělí až čtvrtek – český jazyk a matematika; v pátek – anglický jazyk („anglický“ patek). Od 25. 5., po nástupu 1. stupně, výuka 9. tříd probíhala 2 dny v týdnu (úterý, čtvrtek) po 4 VH. Tento režim platil do termínu přijímacích zkoušek, tj. do 8. 6. 2020.
 • Dne 25. 5. 2020 byly otevřeny 4 skupiny (60 žáků) pro žáky 1. stupně. Výuka probíhala 5 dní v týdnu, 4 VH denně. Školní družina byla otevřená do 16:00 hodin. Distanční výuka byla i nadále prioritní a dominantní.
 • Od 8. 6. 2020 se ke vzdělávání nikdo z žáků 2. stupně nepřihlásil. Výuka probíhala formou konzultací, které jsme zveřejnili na našich webových stránkách a rovněž byly tyto konzultace sděleny rodičům a žákům přes Bakaláře. Postupovali jsme podle pokynů MŠMT. Pokud by se přihlásilo na konkrétní konzultaci (24 hodin předem) více žáků, byli jsme připraveni vytvořit skupiny s maximálním počtem 15 žáků. Výuka byla uskutečněna (zaměřena):
  – individuální nebo skupinové konzultace (max. 15 žáků)
  – setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu)  a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
  – třídnické hodiny a socializační aktivity
  – vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole (po 20. červnu 2020)
  – odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb či zapůjčených knih z knihovny (především žáci, kteří ukončují školní docházku na naší škole)
  – předání vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 (26. 6. 2020)
 • Kromě konzultací probíhaly ve všech třídách třídnické hodiny věnované socializačním aktivitám, které byly zcela v kompetenci TU. TH byly uskutečňovány jak on-line, tak fyzicky.
 • Dne 29. a 30. 6. 2020 bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu DVPP v rámci Šablony II pro naše pedagogy. ICT školení bylo zaměřeno na zajímavé hodiny s využitím ICT a dále na Office jakožto nepostradatelný nástroj pro žáky a pedagogy. Navázali jsme tak na zkušenosti z online výuky a došlo k prohloubení znalostí v této oblasti.
 • Po celou dobu se všichni pedagogičtí pracovníci setkávali online na provozních poradách přibližně v desetidenních intervalech. Po termínu 8. 6. byly tyto porady uskutečňovány fyzicky, a to po skupinách (1. a 2. stupeň, předmětové komise), aby byly zachovány bezpečnostní a hygienické normy.
 • Školní jídelna od 11. 5. 2020 poskytovala žákům obědy formou donášky do tříd.
 • Škola zapůjčila (na žádost) některým žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí na distanční výuku notebook nebo tablet.
 • Všichni pedagogičtí pracovníci zpracovali dva výstupy „Podklady o vykonané distanční výuce“, které jsou k dispozici na vedení školy pro případnou kontrolu MŠMT, ČŠI, MČ Praha 8 apod.

Po celý školní rok se školou spolupracoval Nadační fond Žernosecká Sovička. Z příspěvků dárců NF zakoupil tři bezdotykové desinfekční přístroje Steripower a dva tablety pro výuku žáků.

O hlavních prázdninách 2020 byly opraveny tři učitelské toalety, byly opraveny a umyty žaluzie, vymalovány třídy, umyta okna a proběhly další drobné úpravy školy.

Detailní informace najdete ve výročních zprávách.