O škole

Základní informace

Škola má v současné době 27 tříd.  Ke dni 31. 8. 2019 navštěvuje školu 675 žáků. Kapacita školy je 730 žáků.

Cíle školy

a) všeobecná kultivace osobnosti dítěte po stránce rozumové, emocionální a volní
b) vytvoření předpokladů pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa prostřednictvím kvalitní výuky cizích jazyků
c) prevence sociálně patologických jevů

Proč by měli rodiče dát své dítě právě do naší školy a čím je naše škola zajímavá?

 • rozšířenou výukou jazyků
 • velkou nabídkou zájmových kroužků v rámci Školního klubu
 • dostatečnou kapacitou míst ve Školní družině (přednostně pro žáky 1. až 3. tříd)
 • moderně vybavenými třídami s interaktivními tabulemi
 • počítačovými učebnami nejen pro výuku cizích jazyků a informatiky
 • laboratořemi fyziky a chemie
 • odbornými učebnami pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu, školními dílnami, cvičnou kuchyňkou apod.
 • prostory pro mimoškolní aktivity (knihovna s čítárnou, studovna s počítačovým vybavením, herna)
 • kurzem pro předškoláky
 • vysokým procentem přijatých žáků na osmiletá gymnázia
 • velkou úspěšností absolventů školy u přijímacích řízení
 • kvalitním zázemím pro sportovní vyžití (víceúčelové školní hřiště, dvě moderní tělocvičny)
 • každoročním pořádáním škol v přírodě, lyžařských výcviků, zahraničních zájezdů, výletů a exkurzí
 • účastí na řadě různých vědomostních a sportovních soutěží
 • naší škole záleží na životním prostředí
 • péčí o nadané žáky (vyšší náročnost výuky dle ŠVP)
 • péčí o žáky s poruchami učení v rámci integrace
 • prevencí patologických jevů
 • aktivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 8
 • školní jídelnou s kuchyní s možností výběru ze tří jídel
 • stomatologickou péčí v objektu školy

Vzdělávací program naší školy

Školní vzdělávací program základního vzdělávání
Škola pro život

Umístění a charakteristika školy

Základní škola Žernosecká se nachází v příjemné, zelení obklopené lokalitě v blízkosti Ďáblického háje na severním okraji Prahy. Viz též spádové ulice ZŠ Žernosecká.

Škola je zaměřena především na rozšířenou výuku anglického a německého jazyka. Anglický jazyk se ve škole vyučuje od 1. třídy a u skupin s rozšířenou výukou jazyků se od 6. ročníku doplňuje další cizí jazyk. V 8. ročníku v nejazykových třídách škola nabízí další cizí jazyk a to němčinu a ruštinu. V rámci Školního klubu se podle zájmu otevírají kroužky s výukou či prohlubování znalostí cizích jazyků. Vzdělávání na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Snažíme se, aby atmosféra ve škole byla přívětivá ke všem žákům i učitelům. Žáci se vzdělávají ve dvou školních budovách, jejichž součástí jsou dvě moderní tělocvičny a sportovní areál s hřištěm na tenis, basketbal a volejbal s umělým povrchem. K vybavení školy patří odborné pracovny, počítačové učebny, žákovská knihovna s čítárnou, studovnou a hernou, školní dílny, keramická dílna, cvičná kuchyňka atd.  Škola prochází postupnou modernizací, jak ve stavební části, tak ve vnitřním vybavení. S osmnácti třídami vybavenými interaktivními tabulemi se postupně přibližujeme evropským standardům.

Téměř všechny třídy vyjíždějí na školu v přírodě. Pro zájemce z jazykových tříd se pořádají zájezdy do Anglie a Německa. Žáci sedmých ročníků mohou absolvovat lyžařský kurz, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Žáci školy se zúčastňují řady soutěží a zejména ve sportovních disciplínách dosahují velmi dobrých výsledků.

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8.

Na vstup do první třídy již několik let připravují předškolní děti učitelky nižších ročníků.

Školní družina je přednostně k dispozici dětem prvních až třetích tříd, a to od 6:30 do 17:00 hodin.

Na škole pracuje Školní klub, který nabízí mnoho zájmových kroužků, zejména sportovních, jazykových, hudebních, výtvarných, keramických, počítačových a uměleckých. Každoročně škola pořádá již tradiční akce – Vánoční koncert, Školní akademie, Noc s Andersenem, Pálení čarodějnic, Žernoseckou pouť, Vánoční a Velikonoční trhy.

Školní jídelna nabízí dětem denně tři druhy jídel, výjimkou jsou měsíce listopad až duben, kdy jsou nabízeny dva druhy jídel. Obědy je možné objednávat přes internet až dva týdny předem. V rámci projektu Ovoce do škol byla každý týden na 1. stupni všem žákům distribuována čerstvá nabídka ovoce a zeleniny.

Stomatologická péče je zajišťována spoluprací s MUDr. Helenou Babkovou, která má v objektu školy zubní ordinaci.

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost. Mimo školní vyučování jsou plně využity obě tělocvičny (pronájmy).

Škola v poslední době

V srpnu 2011 došlo ke změně ředitele ZŠ. Jmenováním do funkce naše škola ztratila plnou právní subjektivitu. Od 1. srpna 2011 spravuje budovu školy Servisní středisko MČ Prahy 8.

Škola ve školním roce 2011/2012 až 2016/2017.

Prázdniny v roce 2017 jsme využili k intenzivní modernizaci prostor školy. Škola reagovala na výzvu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci Výzvy č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol došlo k rekonstrukci učebny pro přírodovědné předměty (přírodopis, chemie), polytechnickou výchovu (dílny) a učebny keramiky. Proběhla rekonstrukce školní jídelny – odhlučnění, výměna dlažby, vymalování a celkové zkulturnění prostředí pro stravování žáků. Dále jsme kompletně opravili tři školní družiny a učebnu SPU.

Školní rok 2017/2018 byl nadále v pracovním duchu. Po celý rok jsme se připravovali k intenzivní modernizaci prostor školy. Škola opět reagovala na výzvu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tentokrát v rámci Výzvy č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol došlo o hlavních prázdninách k rekonstrukci dvou klimatizovaných multimediálních učeben (IT) a zázemí pro výuku keramiky – keramické pece. Dále se uskutečnila rekonstrukce učebny výtvarné výchovy a poslední školní družiny ve 2. patře. Škola byla dovybavena dalším školním nábytkem např. do kabinetu tělesné výchovy, byly zakoupeny nové lavice a židle do učeben a do školních družin. Třídy byly dovybaveny IA tabulemi a dataprojektory.

Škola reagovala na výzvu MČ Praha 8 „Vybudování venkovní učebny (altánu) v areálu ZŠ Žernosecká“. Tento altán byl vybudován u školního hřiště.

Na jaře 2018 byl při škole založen Nadační fond Žernosecká Sovička. Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj vzdělávání, zmírňování následků sociálních rozdílů mezi žáky, podpora zdravotně postižených osob nebo osob v tíživé životní situaci a dále pak pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí a s tím související aktivity. Všem, kteří přispívají do tohoto Nadačního fondu, děkujeme.

O prázdninách 2018 došlo k modernizaci struktury a vzhledu webových stránek školy. Webové stránky jsou nyní více přehledné a dobře čitelné též na mobilních zařízeních (stránky jsou optimalizovány pro chytré telefony a tablety). Též jsme vyměnili zastaralé a mnohdy nefunkční klasické zvonění za neotřelou signalizaci začátků a konců vyučovacích hodin.

Ve školním roce 2018/2019 jsme se zúčastnili mnoha projektů.  Pokračovali jsme v projektu Ovoce do škol. Každý týden všem žákům byla distribuována čerstvá nabídka ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Škola na začátku školního roku začala opět spolupracovat s neziskovou organizací Women for Women, o. p. s. – Obědy pro děti. Díky této organizaci se nám opět podařilo zajistit obědy žákům v tíživé životní situaci. Zapojili jsme se do projektu Sportuj ve škole, do rozvojového programu Podpora plavání, výukových programů BESIPu a DEKRA CZ a.s., absolvovali jsme speciální vzdělávací program „Dny pro záchranu života“, zúčastnili jsme se projektu Příběhy našich sousedů pod záštitou MČ Praha 8 a Post Bellum a mnoho dalšího.

Ve vánočním čase jsme na podnět paní ředitelky navázali spolupráci s Gerontologickým centrem v Praze 8 – Kobylisích. Pro seniory jsme na Vánoce 2018 připravili dvě setkání s vystoupením kroužku flétny naší školy, dále pak pásmo recitací a krásné vánoční dekorace na stůl. Setkání se dále uskutečnilo i v čase Velikonoc.

Projekt Ježíškova vnoučata, který vznikl v roce 2016, netřeba nijak více představovat. V roce 2017 se do organizace Ježíškových vnoučat zapojil Český rozhlas. Součet splněných a zarezervovaných přání pro rok 2018 překročil 18 tisíc. Naši žáci 2.C se se o Vánocích 2018 pustili jako Ježíškova vnoučata do výroby vánočních přání pro babičky a dědečky v domovech pro seniory.

Naše škola se každoročně zapojuje do projektu Tulipánový měsíc. Jeho cílem je přinést s jarem i naději všem, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají s onkologickým onemocněním. Občanské sdružení Amelie proto zviditelňuje problematiku psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým a zároveň nabízí konkrétní možnosti podpory a pomoci.

Naší škole záleží na životním prostředí. Pravidelně se zúčastňujeme soutěží s environmentální tématikou (třídění odpadu, sběr papíru, recyklace baterií apod.)

Prostřednictvím projektu Šablony I byly do dvou učeben na 2. stupni nainstalovány dataprojektory pro zlepšení úrovně vzdělávání za využití nových metod výuky. Dále jsme z tohoto projektu pořídili několik tiskáren, které byly využívány především k tisku výukových materiálů. V rámci projektu Šablony I. po celý rok na naší škole působil a dětem pomáhal školní psycholog a pro děti byl vymezen program doučování a mnoho dalších aktivit. V tomto roce jsme požádali o zapojení do projektu Šablony II v hodnotě
2 806 180 Kč.

O prázdninách 2019 bylo vybudováno v prostoru školy parkoviště pro zaměstnance školy.

Naše škola vydává školní časopis „Žernoseky“. Díky tomuto časopisu efektivně dochází k předání důležitých informací o dění na naší škole. Více se můžete dočíst v záložce Školní zpravodaj.

Detailní informace najdete ve výročních zprávách.