Preventivní programy

Projekt „ Nenech to být“ (NNTB)

Naše škola se zaregistrovala do systému „Nenech to být“. “Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Jeho cílem je nabídnout bezpečný prostor pro nahlášení případu, kdy je někomu ubližováno. Funguje na principu schránek důvěry v elektronickém prostředí. Tento systém je přístupný všem našim žákům i jejich rodičům na adrese https://nntb.cz, odkud si mohou stáhnout doplňující mobilní aplikaci.
Projekt má podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vznikl za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně a Linkou bezpečí.

Základní informace o Školním preventivním programu

Školní preventivní program (ŠPP) vychází ze Školní preventivní strategie, z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č. j. 21149/2016, z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010 – 28, z vyhlášky MŠMT ČR č. 179/2016 Sb.

1. Personální zajištění prevence

Výchovný poradce: Mgr. Jitka Follprechtová

Metodik prevence: MgA. Mgr. Eleni Karakeva, PhDr

2. Cíle programu

  • Prioritou v oblasti primární prevence na naší škole zůstává prevence šikany a kyberšikany, zlepšování třídního klimatu a vztahů v třídním kolektivu.
  • Stále pracujeme na zlepšení komunikace s rodiči.
  • Seznamujeme žáky s riziky používání internetu a sociálních sítí.
  • Dlouhodobě spolupracujeme s organizací Život bez závislostí, s městskou policií, s Policií ČR a Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8.

3. Komu je ŠPP určen

ŠPP je vypracován pro potřeby naší školy. Je určen pro všechny žáky, jejich rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy i pro pracovníky jiných institucí, kteří se budou podílet na jeho realizaci.

4. Preventivní program ve výuce

Školní družina a I. stupeň
Důraz je kladen hlavně na oblast zdravého životního stylu dětí, osvojování správné hygieny a stravovacích návyků, zdravý pohyb a vycházky do přírody. Důležité je zapojení dětí do kolektivu, vedení ke spolupráci, kamarádství a vzájemné pomoci.
II. stupeň
Realizace programu prochází všemi předměty a je součástí třídnických hodin (práce s kolektivem, parta, šikana, kamarádství, pomoc slabším spolužákům, tolerance aj.).

5. SVP na naší škole

Děti s SVP jsou na naší škole integrovány v běžné třídě, učitelé s nimi pracují podle individuálních výukových plánů. Kromě práce během vyučovacích hodin se jim několikrát týdně věnují speciální pedagogové a školní logoped. Ve škole působí školní psycholog MgA. Mgr. Eleni Karakeva, PhDr

Školní preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho žáci, pedagogický sbor, odborníci a rodiče. Jednotlivé části programu jsou kontrolovány realizátorem programu a pravidelně vyhodnocovány.

Další preventivní aktivity v oblasti prevence nežádoucího chování budou doplňovány v průběhu realizace programu podle potřeb a aktuální situace ve škole.

Školní preventivní program na školní rok 2019/2020
Školní preventivní program na školní rok 2020/2021
Školní preventivní program na školní rok 2021/2022
Školní preventivní program na školní rok 2022/2023
Školní preventivní program na školní rok 2023/2024