Z historie školy

2011/2012

O prázdninách roku 2011 byla dokončena výměna osvětlení ve třídách, proběhla rekonstrukce posledního sociálního zařízení, oprava odpadu ve školní kuchyni, částečná úprava prostor vedení školy, bylo vybudováno další oddělení školní družiny včetně vybavení. Tak jako každoročně byly vymalovány třídy, byla umyta okna a osvětlení v obou tělocvičnách. Proběhla částečná rekonstrukce vstupního (šatnového) prostoru zejména z důvodu bezpečnosti nám svěřených dětí. Došlo také k částečnému dovybavení školy elektrotechnickým zařízením (PC a tiskárny) a dalšími učebními pomůckami. V prosinci byla Servisním střediskem vybudována centrální telefonní síť po všech objektech školy pro lepší komunikaci, jak uvnitř školy mezi zaměstnanci, tak mezi zaměstnanci a rodiči. V měsíci prosinci byly k deseti současným interaktivním tabulím zakoupeny a nainstalovány další dvě IA tabule, jedna na I. a jedna na II. stupni. V rámci projektu, který vyhlásila MČ Praha 8, obdržela naše škola výukový systém Active Expression. Dále byla zrekonstruována odborná učebna přírodopisu a chemie. Zakoupili jsme nový nábytek tj. lavice a židle, bylo položeno nové linoleum. Před budovou školy a v prostorách vedení školy bylo obnoveno a vyměněno osvětlení.

2012/2013

O prázdninách roku 2012 proběhla celková rekonstrukce knihovny s čítárnou. Prostory byly rozšířeny o jednu místnost (původně dvě místnosti). V současné době se v těchto prostorách nachází knihovna, studovna se 4 PC a herna. Dále došlo k inovaci školního rozhlasu po celém objektu školy. Byl zrušen školní bufet v prostorách ŠJ a nahrazen automaty na potraviny a nápoje umístěnými před školní jídelnou. Školní jídelna byla z části doplněna novými stoly a židlemi. Škola byla vybavena dalšími interaktivními tabulemi (dvě věnovala MČ Praha 8) a novými nástěnkami.

2013/2014

V průběhu prázdnin 2013 došlo k rekonstrukci vstupních prostor školy (dlažba, osvětlení, topení apod.) a byly zakoupeny nové šatní skříňky. Ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců byly zrekonstruovány kabinety ČJ, M, AJ, TV. Téměř všechny třídy dostaly novou výmalbu a  některé i novou podlahovou krytinu.

Od podzimu 2013 spolupracujeme s partnerskou školou  Meusebach – Grundschule v Geltow v Německu. Cílem je prohlubování praktické znalosti cizích jazyků a navázání mezilidských vztahů s dětmi z odlišné sociokulturní oblasti. Děti z obou škol vytvořily v rámci hodin angličtiny  projekty o sobě a svých zálibách. V rámci této spolupráce byli vysláni naši žáci na výměnný pobyt do rodin v Německu a němečtí žáci do rodin v ČR. Spolupráce se neustále prohlubuje a hodláme v ní dále pokračovat.

Na škole fungovalo Sdružení rodičů, jehož činnost byla na základě hlasování rodičů v rámci třídních schůzek dne 9. 4. 2014 školním rokem 2013/2014 ukončena.

2014/2015

Prázdniny v roce 2014 jsme, tak jako každoročně, využili k intenzívním úpravám a modernizaci školy. Z důvodu zvýšení kapacity školy byla vybudována nová kmenová učebna. Proběhla rekonstrukce několika dalších kabinetů (chemie, přírodopis, výchovný poradce a návštěvní místnost). Tak jako každoročně byly vymalovány třídy, byla umyta okna. Pro zefektivnění práce učitelského sboru byla do provozu uvedena vysokokapacitní síťová tiskárna. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami. Došlo k nápravě již delší dobu nevyhovujících podmínek připojení školy na rozvod elektrické energie. Stará rozvodna elektrického proudu byla zrušena a škola byla připojena na nový přívod. Rozvodna bude v následujícím školním roce převedena z majetku firmy PRE a. s. do majetku MČ Praha 8. Pokusíme se v nejbližší době ve spolupráci s MČ Praha 8 a Servisním střediskem pro Prahu 8 najít pro objekt rozvodny co nejlepší využití.

V průběhu školního roku 2014/2015 bylo vybudováno ve spolupráci s MČ Praha 8 Dětské hřiště při ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3 pro potřeby Školní družiny a Školního klubu (I. etapa).

2015/2016

O prázdninách v roce 2015 proběhla rekonstrukce několika dalších kabinetů (fyzika, dějepis, německý jazyk, kabinet ŠD). Dál byla zrekonstruovaná elektro učebna, cvičná kuchyňka, dětská jídelna u cvičné kuchyňky a její přilehlé prostory. Došlo k výměně všech dveří v celém přízemí školy a u všech učeben. Učebny byly vymalovány a umyta okna. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami. Navýšením jističů byl vyřešen problém, se kterým jsme se potýkali již delší dobu a čelili tak nevyhovující podmínkám připojení školy na rozvod elektrické energie. Byla provedena rekonstrukce zábradlí v celém objektu, nainstalovány zábrany na podestách v posledních patrech a opraveny hydranty. Na dámských toaletách byly vybudovány bidety a tak splněny hygienické požadavky příslušných orgánů. V pěti třídách byla položena podlahová krytina.

V okolí školy byly během roku 2015/2016 provedeny práce spojené s úpravou zeleně, oprav vstupních vrat a veřejného osvětlení.

Škola vlastní sportovní areál s hřištěm na tenis, basketbal a volejbal s umělým povrchem. V průběhu školního roku 2015/2016 byl na stávajícím hřišti vybudován atletický areál, mini dopravní hřiště a hřiště s mantinely na malou kopanou a florbal (II. etapa).

Naše škola disponuje dvěma rozlehlými tělocvičnami, které byly ve školním roce 2015/2016 zrekonstruovány a ve druhém pololetí otevřeny k využívání. Bylo vyměněno již zastaralé obložení stěn, instalováno nové osvětlení a byla položena moderní palubová podlaha.

2016/2017

O hlavních prázdninách 2016 byly bohužel obě čerstvě rekonstruované tělocvičny z důvodu živelné pohromy vytopeny, nicméně se podařilo tělocvičny v rekordně krátkém čase opět otevřít v listopadu 2016.

O prázdninách v roce 2016 proběhla rekonstrukce několika dalších kabinetů (sborovna, šatna pro pedagogy, návštěvní místnost na budově A, školní družina pro jedno oddělení, příprava multimediální jazykové učebny pro 15 žáků na budově B a rekonstrukce kanceláře vedoucí školní jídelny). Tak jako každoročně byly vymalovány třídy, byla umyta okna. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany majetku jsme nainstalovali další bezpečnostní kamery do školy a jejího okolí. O prázdninách byl vyměněn a nainstalován nový server za zastaralý, který dosluhoval.

V rámci programu Bakaláři byl spuštěn systém e-známek, za který jsme od zákonných zástupců dostali mnoho kladných ohlasů. Došlo tak ke zkvalitnění komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči. Již od druhé třídy mají všichni žáci elektronickou žákovskou knížku a zákonní zástupci tak mohou mít okamžitý přehled o prospěchu, chování a důležitých sděleních i díky mobilní aplikaci.

Ve školním roce 2016/2017 byla ve škole pilotně nainstalována rekuperační jednotka, její činnost je neustále monitorována a vyhodnocována. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami.

Na jaře 2017 došlo k odkoupení trafostanice a následně proběhla její oprava včetně přilehlých prostor. Škola tak získala zázemí pro zahradní techniku, dílnu pro školníka a navýšil se tak prostor pro parkování zaměstnanců školy. Došlo k výměně ležatých rozvodů vody v celém suterénu školy. O hlavních prázdninách jsme revitalizovali prostory v okolí školy (výsadba stromů, keřů, květin, kontejnery na květiny apod.). Taktéž jsme zvelebili vstupní prostory a školní vestibul.

Škola se zapojila do projektu OP VVV „Výzvy č. 02-16-023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP“. Z maximální dotace 1 630 000 Kč škola získá 1 628 411 Kč.

Detailní informace najdete ve výročních zprávách.