Z historie školy

2011/2012

O prázdninách roku 2011 byla dokončena výměna osvětlení ve třídách, proběhla rekonstrukce posledního sociálního zařízení, oprava odpadu ve školní kuchyni, částečná úprava prostor vedení školy, bylo vybudováno další oddělení školní družiny včetně vybavení. Tak jako každoročně byly vymalovány třídy, byla umyta okna a osvětlení v obou tělocvičnách. Proběhla částečná rekonstrukce vstupního (šatnového) prostoru zejména z důvodu bezpečnosti nám svěřených dětí. Došlo také k částečnému dovybavení školy elektrotechnickým zařízením (PC a tiskárny) a dalšími učebními pomůckami. V prosinci byla Servisním střediskem vybudována centrální telefonní síť po všech objektech školy pro lepší komunikaci, jak uvnitř školy mezi zaměstnanci, tak mezi zaměstnanci a rodiči. V měsíci prosinci byly k deseti současným interaktivním tabulím zakoupeny a nainstalovány další dvě IA tabule, jedna na I. a jedna na II. stupni. V rámci projektu, který vyhlásila MČ Praha 8, obdržela naše škola výukový systém Active Expression. Dále byla zrekonstruována odborná učebna přírodopisu a chemie. Zakoupili jsme nový nábytek tj. lavice a židle, bylo položeno nové linoleum. Před budovou školy a v prostorách vedení školy bylo obnoveno a vyměněno osvětlení.

2012/2013

O prázdninách roku 2012 proběhla celková rekonstrukce knihovny s čítárnou. Prostory byly rozšířeny o jednu místnost (původně dvě místnosti). V současné době se v těchto prostorách nachází knihovna, studovna se 4 PC a herna. Dále došlo k inovaci školního rozhlasu po celém objektu školy. Byl zrušen školní bufet v prostorách ŠJ a nahrazen automaty na potraviny a nápoje umístěnými před školní jídelnou. Školní jídelna byla z části doplněna novými stoly a židlemi. Škola byla vybavena dalšími interaktivními tabulemi (dvě věnovala MČ Praha 8) a novými nástěnkami.

2013/2014

V průběhu prázdnin 2013 došlo k rekonstrukci vstupních prostor školy (dlažba, osvětlení, topení apod.) a byly zakoupeny nové šatní skříňky. Ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců byly zrekonstruovány kabinety ČJ, M, AJ, TV. Téměř všechny třídy dostaly novou výmalbu a  některé i novou podlahovou krytinu.

Od podzimu 2013 spolupracujeme s partnerskou školou  Meusebach – Grundschule v Geltow v Německu. Cílem je prohlubování praktické znalosti cizích jazyků a navázání mezilidských vztahů s dětmi z odlišné sociokulturní oblasti. Děti z obou škol vytvořily v rámci hodin angličtiny  projekty o sobě a svých zálibách. V rámci této spolupráce byli vysláni naši žáci na výměnný pobyt do rodin v Německu a němečtí žáci do rodin v ČR. Spolupráce se neustále prohlubuje a hodláme v ní dále pokračovat.

Na škole fungovalo Sdružení rodičů, jehož činnost byla na základě hlasování rodičů v rámci třídních schůzek dne 9. 4. 2014 školním rokem 2013/2014 ukončena.

2014/2015

Prázdniny v roce 2014 jsme, tak jako každoročně, využili k intenzívním úpravám a modernizaci školy. Z důvodu zvýšení kapacity školy byla vybudována nová kmenová učebna. Proběhla rekonstrukce několika dalších kabinetů (chemie, přírodopis, výchovný poradce a návštěvní místnost). Tak jako každoročně byly vymalovány třídy, byla umyta okna. Pro zefektivnění práce učitelského sboru byla do provozu uvedena vysokokapacitní síťová tiskárna. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami. Došlo k nápravě již delší dobu nevyhovujících podmínek připojení školy na rozvod elektrické energie. Stará rozvodna elektrického proudu byla zrušena a škola byla připojena na nový přívod. Rozvodna bude v následujícím školním roce převedena z majetku firmy PRE a. s. do majetku MČ Praha 8. Pokusíme se v nejbližší době ve spolupráci s MČ Praha 8 a Servisním střediskem pro Prahu 8 najít pro objekt rozvodny co nejlepší využití.

V průběhu školního roku 2014/2015 bylo vybudováno ve spolupráci s MČ Praha 8 Dětské hřiště při ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3 pro potřeby Školní družiny a Školního klubu (I. etapa).

2015/2016

O prázdninách v roce 2015 proběhla rekonstrukce několika dalších kabinetů (fyzika, dějepis, německý jazyk, kabinet ŠD). Dál byla zrekonstruovaná elektro učebna, cvičná kuchyňka, dětská jídelna u cvičné kuchyňky a její přilehlé prostory. Došlo k výměně všech dveří v celém přízemí školy a u všech učeben. Učebny byly vymalovány a umyta okna. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami. Navýšením jističů byl vyřešen problém, se kterým jsme se potýkali již delší dobu a čelili tak nevyhovující podmínkám připojení školy na rozvod elektrické energie. Byla provedena rekonstrukce zábradlí v celém objektu, nainstalovány zábrany na podestách v posledních patrech a opraveny hydranty. Na dámských toaletách byly vybudovány bidety a tak splněny hygienické požadavky příslušných orgánů. V pěti třídách byla položena podlahová krytina.

V okolí školy byly během roku 2015/2016 provedeny práce spojené s úpravou zeleně, oprav vstupních vrat a veřejného osvětlení.

Škola vlastní sportovní areál s hřištěm na tenis, basketbal a volejbal s umělým povrchem. V průběhu školního roku 2015/2016 byl na stávajícím hřišti vybudován atletický areál, mini dopravní hřiště a hřiště s mantinely na malou kopanou a florbal (II. etapa).

Naše škola disponuje dvěma rozlehlými tělocvičnami, které byly ve školním roce 2015/2016 zrekonstruovány a ve druhém pololetí otevřeny k využívání. Bylo vyměněno již zastaralé obložení stěn, instalováno nové osvětlení a byla položena moderní palubová podlaha.

2016/2017

O hlavních prázdninách 2016 byly bohužel obě čerstvě rekonstruované tělocvičny z důvodu živelné pohromy vytopeny, nicméně se podařilo tělocvičny v rekordně krátkém čase opět otevřít v listopadu 2016.

O prázdninách v roce 2016 proběhla rekonstrukce několika dalších kabinetů (sborovna, šatna pro pedagogy, návštěvní místnost na budově A, školní družina pro jedno oddělení, příprava multimediální jazykové učebny pro 15 žáků na budově B a rekonstrukce kanceláře vedoucí školní jídelny). Tak jako každoročně byly vymalovány třídy, byla umyta okna. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany majetku jsme nainstalovali další bezpečnostní kamery do školy a jejího okolí. O prázdninách byl vyměněn a nainstalován nový server za zastaralý, který dosluhoval.

V rámci programu Bakaláři byl spuštěn systém e-známek, za který jsme od zákonných zástupců dostali mnoho kladných ohlasů. Došlo tak ke zkvalitnění komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči. Již od druhé třídy mají všichni žáci elektronickou žákovskou knížku a zákonní zástupci tak mohou mít okamžitý přehled o prospěchu, chování a důležitých sděleních i díky mobilní aplikaci.

Ve školním roce 2016/2017 byla ve škole pilotně nainstalována rekuperační jednotka, její činnost je neustále monitorována a vyhodnocována. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami.

Na jaře 2017 došlo k odkoupení trafostanice a následně proběhla její oprava včetně přilehlých prostor. Škola tak získala zázemí pro zahradní techniku, dílnu pro školníka a navýšil se tak prostor pro parkování zaměstnanců školy. Došlo k výměně ležatých rozvodů vody v celém suterénu školy. O hlavních prázdninách jsme revitalizovali prostory v okolí školy (výsadba stromů, keřů, květin, kontejnery na květiny apod.). Taktéž jsme zvelebili vstupní prostory a školní vestibul.

Škola se zapojila do projektu OP VVV „Výzvy č. 02-16-023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP“. Z maximální dotace 1 630 000 Kč škola získá 1 628 411 Kč.

2017/2018

Prázdniny v roce 2017 jsme využili k intenzivní modernizaci prostor školy. Škola reagovala na výzvu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci Výzvy č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol došlo k rekonstrukci učebny pro přírodovědné předměty (přírodopis, chemie), polytechnickou výchovu (dílny) a učebny keramiky. Proběhla rekonstrukce školní jídelny – odhlučnění, výměna dlažby, vymalování a celkové zkulturnění prostředí pro stravování žáků. Dále jsme kompletně opravili tři školní družiny a učebnu SPU.

Školní rok 2017/2018 byl nadále v pracovním duchu. Po celý rok jsme se připravovali k intenzivní modernizaci prostor školy. Škola opět reagovala na výzvu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tentokrát v rámci Výzvy č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol došlo o hlavních prázdninách k rekonstrukci dvou klimatizovaných multimediálních učeben (IT) a zázemí pro výuku keramiky – keramické pece. Dále se uskutečnila rekonstrukce učebny výtvarné výchovy a poslední školní družiny ve 2. patře. Škola byla dovybavena dalším školním nábytkem např. do kabinetu tělesné výchovy, byly zakoupeny nové lavice a židle do učeben a do školních družin. Třídy byly dovybaveny IA tabulemi a dataprojektory.

Škola reagovala na výzvu MČ Praha 8 „Vybudování venkovní učebny (altánu) v areálu ZŠ Žernosecká“. Tento altán byl vybudován u školního hřiště.

Na jaře 2018 byl při škole založen Nadační fond Žernosecká Sovička. Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj vzdělávání, zmírňování následků sociálních rozdílů mezi žáky, podpora zdravotně postižených osob nebo osob v tíživé životní situaci a dále pak pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí a s tím související aktivity. Všem, kteří přispívají do tohoto Nadačního fondu, děkujeme.

2018/2019

O prázdninách 2018 došlo k modernizaci struktury a vzhledu webových stránek školy. Webové stránky jsou nyní více přehledné a dobře čitelné též na mobilních zařízeních (stránky jsou optimalizovány pro chytré telefony a tablety). Též jsme vyměnili zastaralé a mnohdy nefunkční klasické zvonění za neotřelou signalizaci začátků a konců vyučovacích hodin.

Ve školním roce 2018/2019 jsme se zúčastnili mnoha projektů.  Pokračovali jsme v projektu Ovoce do škol. Každý týden všem žákům byla distribuována čerstvá nabídka ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Škola na začátku školního roku začala opět spolupracovat s neziskovou organizací Women for Women, o. p. s. – Obědy pro děti. Díky této organizaci se nám opět podařilo zajistit obědy žákům v tíživé životní situaci. Zapojili jsme se do projektu Sportuj ve škole, do rozvojového programu Podpora plavání, výukových programů BESIPu a DEKRA CZ a.s., absolvovali jsme speciální vzdělávací program „Dny pro záchranu života“, zúčastnili jsme se projektu Příběhy našich sousedů pod záštitou MČ Praha 8 a Post Bellum a mnoho dalšího.

Ve vánočním čase jsme na podnět paní ředitelky navázali spolupráci s Gerontologickým centrem v Praze 8 – Kobylisích. Pro seniory jsme na Vánoce 2018 připravili dvě setkání s vystoupením kroužku flétny naší školy, dále pak pásmo recitací a krásné vánoční dekorace na stůl. Setkání se dále uskutečnilo i v čase Velikonoc.

Projekt Ježíškova vnoučata, který vznikl v roce 2016, netřeba nijak více představovat. V roce 2017 se do organizace Ježíškových vnoučat zapojil Český rozhlas. Součet splněných a zarezervovaných přání pro rok 2018 překročil 18 tisíc. Naši žáci 2.C se se o Vánocích 2018 pustili jako Ježíškova vnoučata do výroby vánočních přání pro babičky a dědečky v domovech pro seniory.

O prázdninách 2019 bylo vybudováno v prostoru školy parkoviště pro zaměstnance školy.

Detailní informace najdete ve výročních zprávách.