Z historie školy

2011/2012

O prázdninách roku 2011 byla dokončena výměna osvětlení ve třídách, proběhla rekonstrukce posledního sociálního zařízení, oprava odpadu ve školní kuchyni, částečná úprava prostor vedení školy, bylo vybudováno další oddělení školní družiny včetně vybavení. Tak jako každoročně byly vymalovány třídy, byla umyta okna a osvětlení v obou tělocvičnách. Proběhla částečná rekonstrukce vstupního (šatnového) prostoru zejména z důvodu bezpečnosti nám svěřených dětí. Došlo také k částečnému dovybavení školy elektrotechnickým zařízením (PC a tiskárny) a dalšími učebními pomůckami. V prosinci byla Servisním střediskem vybudována centrální telefonní síť po všech objektech školy pro lepší komunikaci, jak uvnitř školy mezi zaměstnanci, tak mezi zaměstnanci a rodiči. V měsíci prosinci byly k deseti současným interaktivním tabulím zakoupeny a nainstalovány další dvě IA tabule, jedna na I. a jedna na II. stupni. V rámci projektu, který vyhlásila MČ Praha 8, obdržela naše škola výukový systém Active Expression. Dále byla zrekonstruována odborná učebna přírodopisu a chemie. Zakoupili jsme nový nábytek tj. lavice a židle, bylo položeno nové linoleum. Před budovou školy a v prostorách vedení školy bylo obnoveno a vyměněno osvětlení.

2012/2013

O prázdninách roku 2012 proběhla celková rekonstrukce knihovny s čítárnou. Prostory byly rozšířeny o jednu místnost (původně dvě místnosti). V současné době se v těchto prostorách nachází knihovna, studovna se 4 PC a herna. Dále došlo k inovaci školního rozhlasu po celém objektu školy. Byl zrušen školní bufet v prostorách ŠJ a nahrazen automaty na potraviny a nápoje umístěnými před školní jídelnou. Školní jídelna byla z části doplněna novými stoly a židlemi. Škola byla vybavena dalšími interaktivními tabulemi (dvě věnovala MČ Praha 8) a novými nástěnkami.

2013/2014

V průběhu prázdnin 2013 došlo k rekonstrukci vstupních prostor školy (dlažba, osvětlení, topení apod.) a byly zakoupeny nové šatní skříňky. Ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců byly zrekonstruovány kabinety ČJ, M, AJ, TV. Téměř všechny třídy dostaly novou výmalbu a  některé i novou podlahovou krytinu.

Od podzimu 2013 spolupracujeme s partnerskou školou  Meusebach – Grundschule v Geltow v Německu. Cílem je prohlubování praktické znalosti cizích jazyků a navázání mezilidských vztahů s dětmi z odlišné sociokulturní oblasti. Děti z obou škol vytvořily v rámci hodin angličtiny  projekty o sobě a svých zálibách. V rámci této spolupráce byli vysláni naši žáci na výměnný pobyt do rodin v Německu a němečtí žáci do rodin v ČR. Spolupráce se neustále prohlubuje a hodláme v ní dále pokračovat.

Na škole fungovalo Sdružení rodičů, jehož činnost byla na základě hlasování rodičů v rámci třídních schůzek dne 9. 4. 2014 školním rokem 2013/2014 ukončena.

2014/2015

Prázdniny v roce 2014 jsme, tak jako každoročně, využili k intenzívním úpravám a modernizaci školy. Z důvodu zvýšení kapacity školy byla vybudována nová kmenová učebna. Proběhla rekonstrukce několika dalších kabinetů (chemie, přírodopis, výchovný poradce a návštěvní místnost). Tak jako každoročně byly vymalovány třídy, byla umyta okna. Pro zefektivnění práce učitelského sboru byla do provozu uvedena vysokokapacitní síťová tiskárna. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami. Došlo k nápravě již delší dobu nevyhovujících podmínek připojení školy na rozvod elektrické energie. Stará rozvodna elektrického proudu byla zrušena a škola byla připojena na nový přívod. Rozvodna bude v následujícím školním roce převedena z majetku firmy PRE a. s. do majetku MČ Praha 8. Pokusíme se v nejbližší době ve spolupráci s MČ Praha 8 a Servisním střediskem pro Prahu 8 najít pro objekt rozvodny co nejlepší využití.

V průběhu školního roku 2014/2015 bylo vybudováno ve spolupráci s MČ Praha 8 Dětské hřiště při ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3 pro potřeby Školní družiny a Školního klubu (I. etapa).

2015/2016

O prázdninách v roce 2015 proběhla rekonstrukce několika dalších kabinetů (fyzika, dějepis, německý jazyk, kabinet ŠD). Dál byla zrekonstruovaná elektro učebna, cvičná kuchyňka, dětská jídelna u cvičné kuchyňky a její přilehlé prostory. Došlo k výměně všech dveří v celém přízemí školy a u všech učeben. Učebny byly vymalovány a umyta okna. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami. Navýšením jističů byl vyřešen problém, se kterým jsme se potýkali již delší dobu a čelili tak nevyhovující podmínkám připojení školy na rozvod elektrické energie. Byla provedena rekonstrukce zábradlí v celém objektu, nainstalovány zábrany na podestách v posledních patrech a opraveny hydranty. Na dámských toaletách byly vybudovány bidety a tak splněny hygienické požadavky příslušných orgánů. V pěti třídách byla položena podlahová krytina.

V okolí školy byly během roku 2015/2016 provedeny práce spojené s úpravou zeleně, oprav vstupních vrat a veřejného osvětlení.

Škola vlastní sportovní areál s hřištěm na tenis, basketbal a volejbal s umělým povrchem. V průběhu školního roku 2015/2016 byl na stávajícím hřišti vybudován atletický areál, mini dopravní hřiště a hřiště s mantinely na malou kopanou a florbal (II. etapa).

Naše škola disponuje dvěma rozlehlými tělocvičnami, které byly ve školním roce 2015/2016 zrekonstruovány a ve druhém pololetí otevřeny k využívání. Bylo vyměněno již zastaralé obložení stěn, instalováno nové osvětlení a byla položena moderní palubová podlaha.

2016/2017

O hlavních prázdninách 2016 byly bohužel obě čerstvě rekonstruované tělocvičny z důvodu živelné pohromy vytopeny, nicméně se podařilo tělocvičny v rekordně krátkém čase opět otevřít v listopadu 2016.

O prázdninách v roce 2016 proběhla rekonstrukce několika dalších kabinetů (sborovna, šatna pro pedagogy, návštěvní místnost na budově A, školní družina pro jedno oddělení, příprava multimediální jazykové učebny pro 15 žáků na budově B a rekonstrukce kanceláře vedoucí školní jídelny). Tak jako každoročně byly vymalovány třídy, byla umyta okna. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany majetku jsme nainstalovali další bezpečnostní kamery do školy a jejího okolí. O prázdninách byl vyměněn a nainstalován nový server za zastaralý, který dosluhoval.

V rámci programu Bakaláři byl spuštěn systém e-známek, za který jsme od zákonných zástupců dostali mnoho kladných ohlasů. Došlo tak ke zkvalitnění komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči. Již od druhé třídy mají všichni žáci elektronickou žákovskou knížku a zákonní zástupci tak mohou mít okamžitý přehled o prospěchu, chování a důležitých sděleních i díky mobilní aplikaci.

Ve školním roce 2016/2017 byla ve škole pilotně nainstalována rekuperační jednotka, její činnost je neustále monitorována a vyhodnocována. Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními pomůckami.

Na jaře 2017 došlo k odkoupení trafostanice a následně proběhla její oprava včetně přilehlých prostor. Škola tak získala zázemí pro zahradní techniku, dílnu pro školníka a navýšil se tak prostor pro parkování zaměstnanců školy. Došlo k výměně ležatých rozvodů vody v celém suterénu školy. O hlavních prázdninách jsme revitalizovali prostory v okolí školy (výsadba stromů, keřů, květin, kontejnery na květiny apod.). Taktéž jsme zvelebili vstupní prostory a školní vestibul.

Škola se zapojila do projektu OP VVV „Výzvy č. 02-16-023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP“. Z maximální dotace 1 630 000 Kč škola získá 1 628 411 Kč.

2017/2018

Prázdniny v roce 2017 jsme využili k intenzivní modernizaci prostor školy. Škola reagovala na výzvu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci Výzvy č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol došlo k rekonstrukci učebny pro přírodovědné předměty (přírodopis, chemie), polytechnickou výchovu (dílny) a učebny keramiky. Proběhla rekonstrukce školní jídelny – odhlučnění, výměna dlažby, vymalování a celkové zkulturnění prostředí pro stravování žáků. Dále jsme kompletně opravili tři školní družiny a učebnu SPU.

Školní rok 2017/2018 byl nadále v pracovním duchu. Po celý rok jsme se připravovali k intenzivní modernizaci prostor školy. Škola opět reagovala na výzvu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tentokrát v rámci Výzvy č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol došlo o hlavních prázdninách k rekonstrukci dvou klimatizovaných multimediálních učeben (IT) a zázemí pro výuku keramiky – keramické pece. Dále se uskutečnila rekonstrukce učebny výtvarné výchovy a poslední školní družiny ve 2. patře. Škola byla dovybavena dalším školním nábytkem např. do kabinetu tělesné výchovy, byly zakoupeny nové lavice a židle do učeben a do školních družin. Třídy byly dovybaveny IA tabulemi a dataprojektory.

Škola reagovala na výzvu MČ Praha 8 „Vybudování venkovní učebny (altánu) v areálu ZŠ Žernosecká“. Tento altán byl vybudován u školního hřiště.

Na jaře 2018 byl při škole založen Nadační fond Žernosecká Sovička. Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj vzdělávání, zmírňování následků sociálních rozdílů mezi žáky, podpora zdravotně postižených osob nebo osob v tíživé životní situaci a dále pak pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí a s tím související aktivity. Všem, kteří přispívají do tohoto Nadačního fondu, děkujeme.

2018/2019

O prázdninách 2018 došlo k modernizaci struktury a vzhledu webových stránek školy. Webové stránky jsou nyní více přehledné a dobře čitelné též na mobilních zařízeních (stránky jsou optimalizovány pro chytré telefony a tablety). Též jsme vyměnili zastaralé a mnohdy nefunkční klasické zvonění za neotřelou signalizaci začátků a konců vyučovacích hodin.

Ve školním roce 2018/2019 jsme se zúčastnili mnoha projektů.  Pokračovali jsme v projektu Ovoce do škol. Každý týden všem žákům byla distribuována čerstvá nabídka ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Škola na začátku školního roku začala opět spolupracovat s neziskovou organizací Women for Women, o. p. s. – Obědy pro děti. Díky této organizaci se nám opět podařilo zajistit obědy žákům v tíživé životní situaci. Zapojili jsme se do projektu Sportuj ve škole, do rozvojového programu Podpora plavání, výukových programů BESIPu a DEKRA CZ a.s., absolvovali jsme speciální vzdělávací program „Dny pro záchranu života“, zúčastnili jsme se projektu Příběhy našich sousedů pod záštitou MČ Praha 8 a Post Bellum a mnoho dalšího.

Ve vánočním čase jsme na podnět paní ředitelky navázali spolupráci s Gerontologickým centrem v Praze 8 – Kobylisích. Pro seniory jsme na Vánoce 2018 připravili dvě setkání s vystoupením kroužku flétny naší školy, dále pak pásmo recitací a krásné vánoční dekorace na stůl. Setkání se dále uskutečnilo i v čase Velikonoc.

Projekt Ježíškova vnoučata, který vznikl v roce 2016, netřeba nijak více představovat. V roce 2017 se do organizace Ježíškových vnoučat zapojil Český rozhlas. Součet splněných a zarezervovaných přání pro rok 2018 překročil 18 tisíc. Naši žáci 2.C se se o Vánocích 2018 pustili jako Ježíškova vnoučata do výroby vánočních přání pro babičky a dědečky v domovech pro seniory.

O prázdninách 2019 bylo vybudováno v prostoru školy parkoviště pro zaměstnance školy.

2019/2020

Školní rok 2019/2020 byl z hlediska výuky velmi náročný. Na začátku roku jsme zahájili projekt Šablony II v celkové částce 2 807 900 Kč. Pro Základní školu činila částka 1 927 500 Kč, pro Školní družinu 557 200 Kč a pro Školní klub 323 200 Kč. Škola tak mohla dále poskytovat služby školního psychologa, mohlo probíhat doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, škola získala 20 tabletů pro výuku ICT, došlo  ke vzdělávání pedagogických pracovníků atd. O vánočních prázdninách byly z hygienických důvodů opraveny tři toalety a sprchový kout v přízemí školy.

Dne 11. 3. byl vyhlášen nouzový stav z důvodu Covidu 19.

Přehled distančního vzdělávání na Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3

Období: 11. 3. 2020 – 30. 6. 2020

 • Dne 11. 3. 2020 byla škola uzavřena. Od tohoto data byla ve škole přítomna služba – tři lidé z vedení + tři provozní zaměstnanci (denně). Škola byla po celé období otevřena od 8:00 do 14:00 hodin (pošta, vystavování ošetřovného, vyzvedávání sešitů a úkolů, jednání, konzultace se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí apod.)
 • Od 11. 3. 2020 probíhalo distanční zadávání úkolů přes aplikaci Bakaláři a online výuka přes WhatsApp či Skype. Všichni učitelé měli výuku plně ve vlastní kompetenci (zadávání úkolů, kontrola úkolů, zpětná vazba apod.) Výuka probíhala především v hlavních předmětech (Čj, M, Aj, Nj, Fy, Ch, Př, D, Z). Výchovy nebyly po celou dobu distanční výuky vyučovány.
 • Přestože všichni pedagogové měli home office, většina z nich byla téměř denně přítomna ve škole.
 • Od prvního týdne v  dubnu všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali četná školení zaměřená na Google Chrome, G Suite s Gmail, Meet, Classroom, Calendar, Jamboard apod. – nutné ke zdokonalení online výuky.
 • Po absolvování školení (cca 20. 4. 2020) všichni vyučující aktivně využívali G Suite pro online výuku.
 • Online nástroje (setkání po internetu) aktivně využívali i zaměstnanci Školní družiny a Asistenti pedagogů.
 • Od 11. 5. 2020 se do školy vrátilo cca 40 žáků z 9. tříd  organizovaných ve třech skupinách. Žáci se v době od 11. 5. do 25. 5. 2020 vzdělávali 5 dní v týdnu po 4 VH. V pondělí až čtvrtek – český jazyk a matematika; v pátek – anglický jazyk („anglický“ patek). Od 25. 5., po nástupu 1. stupně, výuka 9. tříd probíhala 2 dny v týdnu (úterý, čtvrtek) po 4 VH. Tento režim platil do termínu přijímacích zkoušek, tj. do 8. 6. 2020.
 • Dne 25. 5. 2020 byly otevřeny 4 skupiny (60 žáků) pro žáky 1. stupně. Výuka probíhala 5 dní v týdnu, 4 VH denně. Školní družina byla otevřená do 16:00 hodin. Distanční výuka byla i nadále prioritní a dominantní.
 • Od 8. 6. 2020 se ke vzdělávání nikdo z žáků 2. stupně nepřihlásil. Výuka probíhala formou konzultací, které jsme zveřejnili na našich webových stránkách a rovněž byly tyto konzultace sděleny rodičům a žákům přes Bakaláře. Postupovali jsme podle pokynů MŠMT. Pokud by se přihlásilo na konkrétní konzultaci (24 hodin předem) více žáků, byli jsme připraveni vytvořit skupiny s maximálním počtem 15 žáků. Výuka byla uskutečněna (zaměřena):
  – individuální nebo skupinové konzultace (max. 15 žáků)
  – setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu)  a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
  – třídnické hodiny a socializační aktivity
  – vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole (po 20. červnu 2020)
  – odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb či zapůjčených knih z knihovny (především žáci, kteří ukončují školní docházku na naší škole)
  – předání vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 (26. 6. 2020)
 • Kromě konzultací probíhaly ve všech třídách třídnické hodiny věnované socializačním aktivitám, které byly zcela v kompetenci TU. TH byly uskutečňovány jak on-line, tak fyzicky.
 • Dne 29. a 30. 6. 2020 bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu DVPP v rámci Šablony II pro naše pedagogy. ICT školení bylo zaměřeno na zajímavé hodiny s využitím ICT a dále na Office jakožto nepostradatelný nástroj pro žáky a pedagogy. Navázali jsme tak na zkušenosti z online výuky a došlo k prohloubení znalostí v této oblasti.
 • Po celou dobu se všichni pedagogičtí pracovníci setkávali online na provozních poradách přibližně v desetidenních intervalech. Po termínu 8. 6. byly tyto porady uskutečňovány fyzicky, a to po skupinách (1. a 2. stupeň, předmětové komise), aby byly zachovány bezpečnostní a hygienické normy.
 • Školní jídelna od 11. 5. 2020 poskytovala žákům obědy formou donášky do tříd.
 • Škola zapůjčila (na žádost) některým žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí na distanční výuku notebook nebo tablet.
 • Všichni pedagogičtí pracovníci zpracovali dva výstupy „Podklady o vykonané distanční výuce“, které jsou k dispozici na vedení školy pro případnou kontrolu MŠMT, ČŠI, MČ Praha 8 apod.

Po celý školní rok se školou spolupracoval Nadační fond Žernosecká Sovička. Z příspěvků dárců NF zakoupil tři bezdotykové desinfekční přístroje Steripower a dva tablety pro výuku žáků.

O hlavních prázdninách 2020 byly opraveny tři učitelské toalety, byly opraveny a umyty žaluzie, vymalovány třídy, umyta okna a proběhly další drobné úpravy školy.

2020/2021

Školní rok 2020/2021 byl pro nás všechny velmi náročný. Žáci se od měsíce října vzdělávali formou distanční výuky, kterou způsobila zhoršená covidová situace v celé České republice. Byly zrušeny veškeré akce, které měla škola naplánované – vzdělávací programy, výlety, zájezdy, exkurze apod. Třídní schůzky se zákonnými zástupci probíhaly online formou. I přes veškeré problémy se uskutečnily na škole plánované opravy. Na jaře 2021 byla započata celková rekonstrukce stoupaček (voda, odpady) a první etapa rekonstrukce elektroinstalace. V červnu 2021 byla škola při rekonstrukci vytopena a majetek školy značně poškozen. Následky jsme řešili o prázdninách, aby mohla být v září zahájena výuka v plném rozsahu. Obě tyto velmi náročné akce jsme úspěšně ukončili koncem hlavních prázdnin 2021. Za tento školní rok jsme vydali dvě čísla Žernoseckého časopisu. Oba výtisky, které naleznete na našich webových stránkách, Vám též přiblíží dění, kterému jsme museli čelit po celou dobu nelehkého školního roku 2020/2021.

2021/2022

Školní rok 2021/2022 byl pro nás opět velmi náročný.
Naplnění cílů ŠVP Školní vzdělávací program „Škola pro život“ se nám podařilo naplnit, i přes nepříznivou koronavirovou situaci ve školství, kdy docházelo v prvním pololetí ke střídání prezenční výuky s distanční v závislosti na nakažených žácích, učitelích apod., nicméně k celkovému zavedení distanční výuku pro všechny ročníky již nedošlo. Druhé pololetí bylo již vedeno klasickou formou prezenční výuky. Stejně tak se konaly exkurze, návštěvy divadel a kin a proběhly také školy v přírodě. Z plánovaných akcí došlo pouze ke zrušení lyžařského výcviku. Pokračoval projekt doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Žáci 9. tříd byli jako každoročně připravováni na přijímací řízení na střední školy v rámci kroužků Školního klubu. Tematické plány v jednotlivých předmětech byly naplněny, nebylo nutné přistupovat k redukci učiva. Naplnění cílů ŠVP Školní vzdělávací program „Škola pro život“ se nám podařilo naplnit, i přes koronavirovou situaci ve školství.
V souvislosti s vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině se nejpalčivějším problémem školního roku 2021/2022 stalo přijímání a následné začleňování ukrajinských žáků. V těsné spolupráci se školským odborem Městské části Praha 8 a řediteli základních škol na území Prahy 8 jsme se stali koordinátorem umisťování ukrajinských žáků do Adaptačních skupin zřizovaných pod patronací MČ Praha 8. V souladu s opatřeními v rámci Lex Ukrajina se uskutečnila tři kola Zápisu k povinné školní docházce v mimořádných termínech.
O hlavních prázdninách byla uskutečněna II. etapa elektroinstalace, tentokrát ve vestibulu a v prostorách vedení školy. Ve školní jídelně byla provedena rekonstrukce vzduchotechniky. Bohužel díky značným problémům tato rekonstrukce zasáhla do školního roku 2022/2023. Z těchto důvodů jsme mohli zahájit provoz školní kuchyně s jídelnou až od 12. 9. 2022. Na konci školního roku byla zahájena rekonstrukce toalet v prostorách tělocvičen. V druhé polovině měsíce září nového školního roku byla tato rekonstrukce zdárně ukončena.
Za tento školní rok jsme opět vydali dvě čísla Žernoseckého časopisu. Oba výtisky, které naleznete na našich webových stránkách, Vám též přiblíží dění, kterému jsme museli čelit po celou dobu nelehkého školního roku 2021/2022.

Detailní informace najdete ve výročních zprávách.