Termín přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia

Milí žáci, milé žákyně, vážení rodiče

blíží se termín přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Držíme vám všem palce a přejeme klidnou mysl a hodně štěstí u zkoušek!

Pro hladký průběh celého přijímacího řízení připomínáme několik důležitých informací:

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění covid-19 byl termín konání testů jednotné přijímací zkoušky stanoven na 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a 9. června pro víceletá gymnázia. Náhradní termín zkoušky pro všechny typy oborů se uskuteční 23. června 2020.

Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se jednotná přijímací zkouška koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu.

Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje dle § 183 odst. 2 školského zákona ve spojení s § 16 a § 17 zákona o zvláštních pravidlech a § 10 mimořádné vyhlášky zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a v termínech stanovených zákonem o zvláštních pravidlech do 8 kalendářních dnů po dni řádného termínu konání jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeč, který byl na základě splnění podmínek přijímacího řízení přijat ke vzdělávání, potvrzuje svůj zájem vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

V případě nepřijetí ke vzdělávání není proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední škole odvolání přípustné.

Ve školním roce 2019/2020 uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání podá řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí žádost o vydání nového rozhodnutí. V případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 správního řádu se lhůta pro odevzdání zápisového lístku řídí ustanovením v § 60g odst. 6 školského zákona, tj. 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.

Celé znění a podrobné informace naleznete také v přílohách, viz níže (např.  informace pro žáky se specifickými potřebami aj.)

Informace pro rodiče žáků – Přijímací zkoušky na SŠ_8. a 9. června 2020

Plná moc uchazeč

Plná moc ZL zástupce

Prodloužení JPZ pro žáky se SVP

Vyplnění_zápisový_lístek_vzor

Žádost_náhradní_zápisový_lístek

Žádost_první_zápisový_lístek

Žádost o vydání nového rozhodnutí

 

 Za celou ZŠ Žernosecká vám všem přejeme hodně štěstí!

vedení školy