Žernosecká 3/1597 +420 286 582 568 Datová schránka: seyn4mk

1. třídy – zápis a informace

 • ZÁPIS DO 1. TŘÍD:

  • 8. 4. 2024 a 9. 4. 2024 (pondělí, úterý) od 14:00 do 17:00 hodin

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

žádáme všechny rodiče, kteří si přejí umístit své děti do prvních tříd v naší škole, aby v termínu od 25. 3. do 9. 4. 2024 podali přihlášku k základnímu vzdělávání elektronicky prostřednictvím ZÁPISY ONLINE od firmy Bakaláři.


Po elektronické registraci Vás žádáme následně o pečlivé vyplnění a doručení následujících formulářů:

Formuláře můžete doručit těmito způsoby:

 • osobní/soukromou datovou zprávou do schránky školy seyn4mk,
 • e-mailem s elektronickým podpisem – pouze na e-mail: zapis2024@zernosecka.cz
 • poštou doporučeně – žádost s úředně ověřeným podpisem,
 • vhozením přihlášky do poštovní schránky školy – žádost musí mít ověřený podpis,
 • předáním vyplněných formulářů osobně v dny zápisu (8. 4. a 9. 4. 2024 – pondělí a úterý)  – podpis proveden na místě před pověřenou osobou

Přijetí přihlášky a PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA Vám potvrdíme elektronickypokud k přihlášce připojíte Vaši e-mailovou adresu.

Osobní účast na zápisech v Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 je povinná, těšíme se na setkání se všemi budoucími prvňáčky a jejich zákonnými zástupci. Vaše děti se školou projdou  „pohádkovou cestou“ a nahlédnou do tříd prvního stupně, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.
Zákonný zástupce bude mít rovněž možnost pohovořit s pedagogem, výchovným poradcem nebo školním psychologem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky.

Dále k zápisu přineste:

 1. rodný list dítěte
 2. platný doklad totožnosti rodičů
 3. doklad o trvalém pobytu dítěte
 4. všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (zpráva pediatra a specialistů – např. oční vady, diabetes, sluch, logopedie; soudní rozhodnutí, změna zákonného zástupce – např. pěstounská péče aj. nebo absence (např. úmrtí, v zahraničí) rodičů, zpráva z pedagogicko-psychologické poradny atd.)

Výsledky zápisu pod registračními čísly budou zveřejněny na webových stránkách školy a také na venkovní nástěnce školy nejpozději do středy 24. 4. 2024.

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte bude vydáváno na schůzce rodičů pro budoucí prvňáčky ve středu 15. 5. 2024 od 17:30 hodin.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zasláno doporučeným dopisem po 15. 5. 2024 na adresu uvedenou v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 24. 4. 2024 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. Rozhodnutí o odkladu bude vydáno pouze po doložení doporučení PPP a dětského lékaře.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií (viz. Základní informace a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky). Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese zapis2024@zernosecka.cz nebo telefonním čísle 734 612 976 (Ing. Jana Cogan).

Upozorňujeme, že budeme zpracovávat pouze úplné žádosti se všemi náležitostmi na požadovaných formulářích. Neúplné, nečitelné či nesprávně podané žádosti bohužel nelze vyřídit.

KURZ PŘEDŠKOLÁKŮ

 • v týdnu od 20. 5. do 14. 6. 2024 pouze pro žáky, kteří budou přijati a rodiče podepíší čestné prohlášení o nástupu do školy

Podrobné informace budou včas podány.

SCHŮZKA RODIČŮ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

 • středa 15. 5. 2024 v 17:30 pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

SPÁDOVÉ ULICE

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 2. 2021 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obecně závaznou vyhlášku, kde jsou definovány školské obvody základních škol zřízených městskými částmi: spádové ulice ZŠ Žernosecká.

Spádovost: Patříte k nám do školy? Můžete snadno zjistit na:

https://www.spadovostpraha.cz/embed

Další dokumenty najdete v sekci Formuláře ke stažení

Šablony EU pro ZŠ Žernosecká
Školní rok 2024/2025 začne za

© 2018 - 2024 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 - Všechna práva vyhrazena

Webdesign MK Mobiltech