Žernosecká 3/1597 +420 286 582 568 Datová schránka: seyn4mk

1. třídy – zápis a informace – české děti

SEZNAM POMŮCEK PRO ŽÁKY 1. TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

SKUPINY KURZU PŘEDŠKOLÁKŮ DLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL

Již proběhlo:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří se konal 8. 3. 2023 od 15:00 do 17:00 hodin. Informace od vedení školy byly podávány ve školní jídelně v 15:00 hodin a v 16:00 hodin.

Pro další informace se můžete také podívat na:

Prostory školy: https://www.zernosecka.cz/akce-a-fotogalerie/prostory-skoly/
Akce školy: https://www.zernosecka.cz/kategorie/cela-skola-rocnik-22-23/

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ČESKÉ DĚTI

 • 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023 (pondělí, úterý) od 14:00 do 17:00 hodin

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

žádáme všechny rodiče, kteří si přejí umístit své děti do prvních tříd v naší škole, aby v termínu od 1. do 18. 4. 2023 podali přihlášku k základnímu vzdělávání elektronicky prostřednictvím ZÁPISY ONLINE od firmy Bakaláři.


Po elektronické registraci Vás žádáme následně o pečlivé vyplnění a doručení následujících formulářů:

Formuláře můžete doručit těmito způsoby:

 • osobní/soukromou datovou zprávou do schránky školy seyn4mk,
 • e-mailem s elektronickým podpisem – pouze na e-mail: zastupkyne@zernosecka.cz
 • poštou doporučeně – žádost s úředně ověřeným podpisem,
 • vhozením přihlášky do poštovní schránky školy – žádost musí mít ověřený podpis,
 • předáním vyplněných formulářů osobně v dny zápisu (17. a 18. 4. 2023 – pondělí a úterý)  – podpis proveden na místě před pověřenou osobou

Přijetí přihlášky a PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA Vám potvrdíme elektronickypokud k přihlášce připojíte Vaši e-mailovou adresu.

Osobní účast na zápisech v Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 je povinná, těšíme se na setkání se všemi budoucími prvňáčky a jejich zákonnými zástupci. Vaše děti se školou projdou  „pohádkovou cestou“ a nahlédnou do tříd prvního stupně, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.
Zákonný zástupce bude mít rovněž možnost pohovořit s pedagogem, výchovným poradcem nebo školním psychologem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky.

Dále k zápisu přineste:

 1. rodný list dítěte
 2. platný doklad totožnosti rodičů
 3. doklad o trvalém pobytu dítěte
 4. všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (zpráva pediatra a specialistů – např. oční vady, diabetes, sluch, logopedie; soudní rozhodnutí, změna zákonného zástupce – např. pěstounská péče aj. nebo absence (např. úmrtí, v zahraničí) rodičů, zpráva z pedagogicko-psychologické poradny atd.)

Výsledky zápisu pod registračními čísly budou zveřejněny na webových stránkách školy a také na venkovní nástěnce školy nejpozději do středy 3. 5. 2023.

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte bude vydáváno na schůzce rodičů pro budoucí prvňáčky ve středu 10. 5. 2023 od 17:30 hodin.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zasláno doporučeným dopisem po 10. 5. 2023 na adresu uvedenou v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 11. 5. 2023 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. Rozhodnutí o odkladu bude vydáno pouze po doložení doporučení PPP a dětského lékaře.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií (viz. Základní informace a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky). Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese zastupkyne@zernosecka.cz nebo telefonním čísle 739 073 664 (PaedDr. Ivana Cesarová).

Upozorňujeme, že budeme zpracovávat pouze úplné žádosti se všemi náležitostmi na požadovaných formulářích. Neúplné, nečitelné či nesprávně podané žádosti bohužel nelze vyřídit.

KURZ PŘEDŠKOLÁKŮ

 • v týdnu od 17. 5. 2023 do 7. 6. 2023 pouze pro žáky, kteří budou přijati a rodiče podepíší čestné prohlášení o nástupu do školy

Podrobné informace budou včas podány.

SCHŮZKA RODIČŮ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

 • středa 10. 5. 2023 v 17:30 pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

SPÁDOVÉ ULICE

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 2. 2021 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obecně závaznou vyhlášku, kde jsou definovány školské obvody základních škol zřízených městskými částmi: spádové ulice ZŠ Žernosecká.

Spádovost: Patříte k nám do školy? Můžete snadno zjistit na:

https://www.spadovostpraha.cz/embed

Další dokumenty najdete v sekci Formuláře ke stažení

Šablony EU pro ZŠ Žernosecká
Štědrý den bude za

© 2018 - 2023 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 - Všechna práva vyhrazena

Webdesign MK Mobiltech