Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Naši školu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro ně škola poskytuje hodiny reedukace.

Děti s SVP jsou na naší škole integrovány v běžné třídě a učitelé s nimi pracují podle individuálních výukových plánů. Kromě práce během vyučovacích hodin se jim několikrát týdně věnují speciální pedagogové a školní logoped. Žáci pracují ve skupinkách se speciálními pedagogy s vysokoškolskou kvalifikací pro tyto služby, kteří své znalosti a schopnosti využívají při své práci s integrovanými dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

V daných hodinách jde o překlenutí problémů, které z jednotlivých speciálních potřeb učení vyplývají. Zde se také individuální přístup k danému dítěti nejlépe uplatní. Ve škole je učebna SVP s pěti počítači, kde jsou instalovány programy, které děti zábavnou formou nejen motivují, ale i vzdělávají a rozvíjejí. Jsou zaměřeny na rozvoj pozornosti, paměti, zrakové a sluchové analýzy, pravo – levé orientace, grafomotoriky apod.

Český jazyk se procvičuje také pomocí doplňovacích gramatických cvičení v návaznosti na učební osnovy. Pracuje se s učebnicemi, texty a pracovními sešity určenými pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Využívá se i počítačových programů. Vždy se vychází z individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých žáků. Pravidelná reedukační péče má velmi dobré výsledky, proto o ni mají rodiče i děti velký zájem.

Výchovnou poradkyní a koordinátorkou SVP je Mgr. Jitka Follprechtová follprechtova.jitka@zernosecka.cz

Garantem SVP je Mgr. Petr Forejt forejt.petr@zernosecka.cz

Škola úzce spolupracuje se školním psychologem a metodikem prevence MgA. Mgr. Eleni Karakevou, PhDr psycholog@zernosecka.cz

Logopedický terapeut je Mgr. Jitka Follprechtová follprechtova.jitka@zernosecka.cz

 

DYS – kroužky ve školním roce 2023/2024

Vyučující Učebna den čas
Mgr. Simona Havlová 4.A, budova B úterý 12:30 – 13:15
Mgr. Simona Havlová 4.A, budova B čtvrtek 14:15 – 15:00
Mgr. Naděžda Komínková 3.A, budova A úterý 13:00 – 13:45
Mgr. Naděžda Komínková 3.A, budova A středa 13:00 – 13:45
Mgr. Jana Mejdrová 4.B, budova A úterý 13:30 – 14:15
Mgr. Jana Mejdrová 4.B, budova A středa 12:30 – 13:15
Bc. Kristína Kubíčková 3.B, budova A úterý  7:00 – 7:45
Mgr. Jitka Follprechtová 2.A, budova A středa 12:40 – 13:25
Mgr. Jitka Follprechtová 2.A, budova A středa 13:40 – 14:25
Mgr. Petr Forejt učebna Aj, budova B úterý 13:55 – 14:40
Mgr. Petr Forejt učebna Aj, budova B čtvrtek 13:55 – 14:40
Logopedie
Mgr. Jitka Follprechtová Místnost VP, bud. B čtvrtek 12:00 – 14:00