Změna termínu skupinového vyšetření u žáků, ucházejících se o přijetí na osmileté gymnázium

Vážení rodiče,

Základní škola Žernosecká jako každoročně nabízí žákům 5. tříd a jejich rodičům v rámci studijně kariérového poradenství možnost konzultace před podáním přihlášky na víceleté gymnázium.
Skupinové vyšetření pro žáky 5. tříd ZŠ, kteří se budou ucházet o přijetí na osmileté gymnázium, se koná z důvodu jarních prázdnin ve škole v úterý 11. 2. 2020 od 13:30 do 16:00 hod. ve třídě 9. B (1. patro naproti počítačové učebně).
Po skupinovém vyšetření bude každý žák spolu s rodiči pozván k individuální konzultaci dne 18. 2. 2020 (přízemí, kabinet výchovné poradkyně).
V případě zvýšeného zájmu rodičů a žáků budou vypsány další termíny skupinových vyšetření pro žáky 5. tříd v druhé polovině února.
Skupinové vyšetření je zaměřeno na následující oblasti:
a) školní výkonnost žáka v 5. ročníku ZŠ (klasifikace, průměrný prospěch)
b) schopnosti žáka a jeho specifické nadání (jazykové, matematické schopnosti, logické myšlení) – testy schopností a studijních předpokladů
c) osobnostní charakteristiky žáka, které mají vztah k volbě studia na víceletém gymnáziu (školní tréma, úzkostnost, sebedůvěra, sebehodnocení, samostatnost aj.) –osobnostní testy a dotazníky sebehodnocení studijních dovedností
d) úroveň vědomostí a dovedností žáka před přijímacími zkouškami – diktát, pravopisný test a didaktické testy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. třídy, které jsou podobné jako u přijímacích zkoušek na osmiletém gymnáziu.
Ke skupinovému vyšetření a konzultaci o volbě vhodného osmiletého gymnázia je možné se objednat formou SMS či telefonicky (731 314 977) nebo e-mailem  na antonin.mezera@seznam.cz.

Pro všechny žáky 5. tříd je vyšetření i konzultace pochopitelně zdarma!
Se srdečným pozdravem,
PhDr. Antonín Mezera, školní psycholog