Stanovení podmínek provozu školy a testování žáků od 1. 9. 2021

V souladu s platnými právními předpisy, krizovými opatřeními vlády České republiky a dokumentem Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování ze dne 17. 8. 2021 vedení školy stanovuje následující podmínky provozu školy a závazná pravidla ochrany zdraví.

Preventivní screeningové testování

Preventivní screeningové testování žáků bude realizováno metodou PCR testu neinvazivním odběrem slin. Test si provede na základě pokynů pověřeného pracovníka školy žák samotný.

Testování, resp. následné zpracování vzorků probíhá v součinnosti s akreditovanou laboratoří jako v minulém školním roce.

Preventivní screeningové testování se uskuteční dne 1. září 2021 (žáci 2. – 9. ročníku) a 2. září 2021 (žáci 1. tříd), a dále bude realizováno 6. září 2021, vždy před začátkem vyučování.

V případě, že se žák nezúčastnil testování v určený den, tuto skutečnost je povinen první den jeho přítomnosti ve škole neprodleně po svém příchodu do školy nahlásit dohledu v šatnách a provést samotestování pod dohledem pověřené osoby, popř. se prokáže negativním výsledkem testu provedeném v odběrovém místě.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném
onemocnění covid-19
 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj.:

  • má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných vnitřních, ale i venkovních prostorech školy (pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru),
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat,
  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu.

Základní podmínky osobní přítomnosti žáků ve škole

Žáci (zákonní zástupci) jsou povinni si při vstupu do budovy a při pohybu ve společných prostorech školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

Při příchodu a vstupu do školy žádná opatření organizačního charakteru (skupiny, harmonogram příchodů) zavedena nejsou. Škola otevírá v 7:15 hodin.

Zákonní zástupci (viz Školní řád) jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respirační infekce či jakékoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude do školy vyslán. V případě, že při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky onemocnění, nebude do školy vpuštěn a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Po příchodu do budovy školy si žák vydezinfikuje ruce prostřednictvím nainstalovaných zásobníků. Poté odkládá obuv a svršky do šatních skříněk a odchází do své třídy. Po celou dobu svého pobytu ve škole důsledně dodržuje hygienu rukou.

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v  případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

Distanční způsob vzdělávání škola zajišťuje jen za podmínek stanovených v § 184a odst. 1 školského zákona.

Veškeré právní předpisy, nařízení a mimořádná opatření vlády ČR a dílčích ministerstev jsou pro všechny zúčastněné závazná. Zákonní zástupci jsou povinni sledovat aktuální situaci a případně zavedená nová opatření respektovat a jednat v jejich souladu.

Další podrobné informace naleznete na Informačním webovém portálu MŠMT. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců ve škole jsou zveřejněny ZDE.

Nevolnost žáka v průběhu jeho pobytu ve škole

Žák má povinnost hlásit pedagogickým pracovníkům jakoukoli změnu jeho zdravotního stavu během pobytu ve škole.

V případě, že žák bude v průběhu jeho přítomnosti ve škole vykazovat některý z příznaků respiračního onemocnění, bude odveden do určené izolační místnosti. Následně je o zdravotním stavu informován zákonný zástupce, který je povinen si žáka ve škole neprodleně vyzvednout. Při vyzvednutí žáka je zákonný zástupce upozorněn na nutnost kontaktování dětského praktického lékaře a dále postupuje dle jeho instrukcí.