Screeningové testování – důležité informace a změny

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 461/2022-3/MIN/KAN ze dne 26. 1. 2022 s účinností od 31. 1. 2022 a pokynu MŠMT ze dne 27. 1. 2022 bude dne 31. 1. 2022 a pak následně každé pondělí (nebo první den vyučování daného týdne) probíhat preventivní screeningové testování všech žáků a zaměstnanců Základní školy, Praha 8, Žernosecká 3, a to do odvolání.
Screeningové testování bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní.
Žáci II. stupně se testují před vyučováním v 7:30 ve svých kmenových třídách.
Žáci I. stupně se testují na začátku první vyučovací hodiny v 8:00.
Test si provede na základě pokynů pověřeného pracovníka školy žák samotný.
Testování je určeno pro všechny žáky bez ohledu na ukončené očkovaní.
S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.
Výjimku mají zároveň žáci, kteří doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. V případě, že se žák nezúčastnil testování v určený den, tuto skutečnost je povinen první den jeho přítomnosti neprodleně po svém příchodu do školy nahlásit dohledu v šatnách. Následně samotestování provede pod dohledem pověřené osoby.
V případě, že v den testování nebude z důvodu nařízení karantény (nebo jiného důvodu) přítomna třída (nebo její část), dotčení žáci se podrobí preventivnímu antigennímu testování první den jejich přítomnosti před zahájením vyučování v 7:30 hod.
Nadále platí beze změny: Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit pouze za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj.:
a) má povinnost nosit ochranu dýchacích cest, která splňuje požadavky dle příslušných norem (FFP2, KN 95 nebo ČSN EN 14683+AC) po celou dobu pobytu ve škole a školní družině, tzn. ve třídě při výuce a ve společných vnitřních, ale i venkovních prostorech školy (pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru);
b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy;
c) nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m;
d) v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.
V případě zachycení pozitivního výsledku antigenního testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
Škola bezprostředně po obdržení výsledků preventivního antigenního testování odesílá získaná data Krajské hygienické stanici.
Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je následně povinen bez zbytečného odkladu zajistit, aby se žák podrobil konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 u poskytovatele zdravotních služeb.
Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat školu o výsledku konfirmačního RT-PCR testu zasláním zprávy prostřednictvím systému Bakaláři zástupkyni ředitelky Kláře Vodičkové, popř. třídnímu učiteli.
Žák s pozitivním výsledkem konfirmačního PCR testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace.
Škola nerozhoduje o uvalení karantény ani o jejím případném rozsahu. Veškeré kroky v tomto směru vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice, která by měla postupovat v souladu s aktuálně platnými předpisy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19.
Distanční způsob vzdělávání škola zajišťuje jen za podmínek stanovených v § 184a odst. 1 školského zákona.
Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.