PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 8. a 15. LISTOPADU 2021

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

  1. a 15. LISTOPADU 2021

Vážení rodiče,

s ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými bylo v populaci dětí a žáků v  regionech  nejzasaženějších  nákazou  SARS-covid-19 přistoupeno  k  preventivnímu  screeningovému testování, a to v okresech, kde sedmidenní incidence dosahuje hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Nově se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. 14600/2021-20/MIN/KAN a Přílohy usnesení vlády ze dne 1. listopadu 2021 s účinností od 8. listopadu 2021 tato povinnost týká všech škol v okrese Praha.

Do školy byly distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv.  rychlé  antigenní  testy – RAT),  kterými  bude ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 realizováno preventivní screeningové testování žáků a zaměstnanců  Základní školy Žernosecká.

V souladu s výše uvedenými opatřeními mohou školy zvolit i variantu testování neinvazivními RT-PCR testy pro samoodběr a samotestování. PCR testování již není hrazeno z veřejných prostředků, ale školy si testy hradí samy. Bohužel není v našich silách z rozpočtu školy PCR testování uhradit.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo doloží,  že prodělali onemocnění  covid-19  a jsou v tzv. ochranné lhůtě 180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19,  případně  dítě  nebo  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud  se žák  screeningovému  testování  nepodrobí, a nijak nedoloží svou aktuální bezinfekčnost,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit pouze za podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m
  • při konzumaci  potravin  a  pokrmů  včetně  nápojů  nepoužívají  ochranný  prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu

Pokud dítě nebo žák nebude  přítomen  na  testování  na  začátku  vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině lze připustit pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole.