Od 17. 5. 2021 povolena osobní přítomnost všech žáků základních škol bez rotace, začínají také zájmové kroužky

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 a na základě vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností je od 17. 5. 2021 povolena osobní přítomnost všech žáků základních škol bez rotace. V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství je provoz školy  upraven následujícím způsobem:

Žákům 1. a 2. stupně je umožněna osobní přítomnost ve škole bez rotace. Zároveň je obnoven provoz školní družiny a školního klubu.

Příchody všech žáků v rozmezí od 7.15 do 7.55  každý den s výjimkou pondělního testování, které začíná v 7.30 v kmenové třídě, ostatní dny dle rozvrhu.

V pondělí všichni žáci v 7.30 ve svých třídách k povinnému antigennímu testování. Prosíme o dochvilnost.

 Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy do prostoru šaten a řídí se pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respiračního či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn, a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Prezenční výuka je realizována dle platného rozvrhu, aktuální verzi naleznete v Bakalářích.

Preventivní antigenní testování

Osobní přítomnost žáka ve škole je nadále podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní. Test si provede na základě pokynů dozorujícího učitele žák samotný.

Zákonným zástupcům žáků 1., 2. a 3. ročníku je i nadále umožněna osobní přítomnost při testování. Účast zákonných zástupců je však omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, která je potřeba pro případnou asistenci žákovi při odběru. Neprodleně po odběru zákonní zástupci opouští budovu školy. Během pobytu v prostorách školy jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá nastavená zpřísněná hygienická opatření, tj. mít řádně nasazený respirátor (min. třídy FFP2), po příchodu si dezinfikovat ruce a nasadit si jednorázové ochranné návleky na obuv, dodržovat rozestupy.

Povinné preventivní antigenní testování všech žáků bez výjimky se od 17.5.2021 uskutečňuje jednou týdně vždy v pondělí neprodleně po příchodu žáků do kmenových tříd. Ve dnech, kdy bude probíhat testování žáků (pondělí), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se výsledkem pozitivního PCR testu třídnímu učiteli (elektronicky před zahájením prezenční výuky, nejpozději však před zahájením prvního testování.

Dále nebudou testováni žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě třídnímu učiteli nejpozději před zahájením každého testování.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Více informací o testování https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se nadále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Školní družina

Provoz ranní družiny je každý den kromě pondělí zahájen v 6:30 a možnost příchodu žáků bude ukončen v 7.15 (žáci přecházejí do svých kmenových tříd). V pondělí, kdy bude probíhat testování všech přítomných žáků, nebude otevřena ranní družina z kapacitních důvodů. Odpolední odchody žáků ze školní družiny nejsou oproti běžnému režimu nikterak omezeny a řídí se řádem školní družiny. Provoz školní družiny končí každý den bez výjimky v 17:00

Školní klub se vrací k běžnému režimu, ruší se povinnost homogenity oddělení a skupin. Školní knihovna je již plně v provozu. Od pondělí je možné otevřít většinu kroužků bez omezení. Kroužky, které probíhají v tělocvičně bohužel ještě začít nemohou. Sportovní aktivity je možné provozovat pouze venku. Více informací Vám sdělí jednotliví vyučující kroužků. Jakékoliv dotazy týkající se knihovny a Školního klubu směřujte, prosím, na zuzakova.klara@zernosecka.cz či volejte na  737 821 547.

Školní stravování

Od 17.5.2021 mají oběd automaticky přihlášený všichni žáci. Pro případné změny a odhlašování obědů postupujte prosím obvyklým způsobem.

Vzhledem k ukončení distančního způsobu vzdělávání žáků ke dni 14. 5. 2021 žádáme zákonné zástupce o vrácení digitálních prostředků zapůjčených školou osobně v kanceláři školy (v pracovních dnech od 7:00 do 15:00) nejpozději do 21. 5. 2021.