Nástup 1. stupně 25. 5. 2020 – důležité informace včetně informací MČ Praha 8

Důležité informace MČ Praha 8

https://www.praha8.cz/Prvni-stupne-zakladnich-skol-a-materske-skoly-zacnou-v-Praze-8-fungovat-od-25-kvetna-1.html

Dopis ředitelky školy

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,
nejprve než Vám sdělím výčet důležitých informací, mi dovolte, Vás co nejsrdečněji pozdravit a popřát Vám pevné zdraví. Určitě všichni víte, že vláda ČR uvolnila opatření v souvislosti s Covidem – 19 a vy budete moci od 25. 5. 2020 pokračovat ve vzdělávání ve vaší základní škole. Na základě dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který vydalo MŠMT dne 30. 4. 2020, jsme zpracovali tento dopis, který právě máte před sebou.
Účast ve vzdělávání nebude povinná, pouze dobrovolná. I nadále bude pokračovat distanční výuka. Tímto Vás žádám, abyste využili možnosti poslat děti do školy od 25. 5. 2020 opravdu pouze v naléhavých případech.
Co nás/vás ve škole čeká?
1. Do 15. 5. 2020 do 12:00 hodin třídní učitelé (dále i TU) zjistí zájem o vzdělávání na základě Závazné přihlášky, kterou naleznete v příloze. Tuto přihlášku odevzdejte i v případě, že Vaše dítě do školy nenastoupí. Děkujeme tak za Vaší zpětnou vazbu.
2. Organizování výuky se bude odvíjet od počtu zájemců.
3. Budou vytvořeny skupiny po 15 žácích. Je možné, že po celou dobu Vaše děti neuvidí své spolužáky ani své učitele, kteří je vzdělávali od počátku školního roku. Skupiny budou naplňovány napříč všech ročníků 1. stupně a jejich složení bude po celou dobu, tj. do konce června, zachováno. Hlavním rozdělovacím kritériem bude délka pobytu ve škole. Skupiny se nesmějí doplňovat, nemůže docházet výměně žáků.
4. Rozdíl ve vzdělávání bude spočívat v tom, že učitelé zapojení do zajišťování dopoledních aktivit ve škole, přesunou distanční výuku na odpoledne. Bylo by vhodné, kvůli této skutečnosti, uvážit délku pobytu dítěte ve školní skupině, aby neprobíhala distanční výuka až v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách.
5. S velkou pravděpodobností je nebude ani vyučovat jejich třídní učitelka.
6. Vyučovat se budou pouze „hlavní“ předměty, především český jazyk a matematika formou opakování.
7. Výuka (dopolední aktivity) budou probíhat denně od 8:00 do 11:45 hodin (4. VH).
8. Docházka bude evidována. Nepřítomnost žáka, který je zapsán do skupiny, jsou povinni rodiče neprodleně ohlásit TU.
9. Ranní družina nebude zajišťována.
10. Ve třídě budou děti sedět systémem „cik – cak“ po jednom. Vzhledem k velikosti tříd není možné zajistit vzdálenost 2 m; žáci budou mít po celou dobu výuky na ústech a na nose roušku. Proto doporučujeme vzít do školy alespoň dvě roušky navíc a sáček pro jejich uložení, aby byly zachovány hygienické normy. Všichni učitelé budou též nosit povinně roušky.
11. Své přidělené místo po celou dobu ve škole nebudou moci děti opustit. I o přestávce nad nimi bude dohlížet dozor. Na toalety budou odcházet po jednom.
12. Vstup před školou včetně celého prostranství budou kontrolovat učitelé ŠD a učitelé „výchov“. Budou dbát na to, aby nedošlo ke kumulaci žáků (vytváření nahodilých skupin
je nepřípustné). Příchod do školy bude v časových intervalech, jejichž čas Vám upřesní před zahájením docházky Vaše třídní učitelka, a to prostřednictvím systému Bakaláři. Tento čas bude nutné striktně dodržet.
13. Zákonným zástupcům je vstup do objektu školy zakázán.
14. Při vstupu žáci odevzdají doklad o bezinfekčnosti (Čestné prohlášení), že jsou zdraví a že v rodině není nikdo nakažen Covidem – 19. (viz příloha)
15. Při vstupu do budovy bude žákům změřena teplota, zkontrolována rouška, provedena desinfekce rukou po přezutí. V případě nesplnění těchto požadavků, nebudou do školy vpuštěni.
16. K šatním skříňkám bude povolen vstup po jednom.
17. Stravování bude zajišťováno dle pokynů MŠMT. Stravování bude probíhat formou „studené“ kuchyně, např. chléb s karbanátkem, chléb s pomazánkou, obložený chléb, bagety apod. Jídlo bude konzumováno na místě ve třídě, po umytí a vydesinfikování rukou. První dva dny 25. a 26. 5. 2020 je nutné si vzít s sebou svačinu, v tyto dny nebude stravování školou zajišťováno. Pití s sebou.
18. Odpolední aktivity (od 12:00) budou probíhat ve stejném složení skupiny a na stejném místě v učebně („cik – cak“).
19. Odchod ze školy bude pod vedením učitele, který bude mít skupinu na starosti. Vzhledem k tomu, že všechny učebny nemají videotelefon, učitel předá všechny děti najednou ve vestibulu školy v čase, který jste si určili v „Závazné přihlášce“. Je nutné vyplnit pouze jeden čas, podle kterého bude Vaše dítě zařazeno do skupiny. Tento čas je po celou dobu docházky neměnný. Jestliže vyplníte několik časů, bude považován za platný čas uvedený v nejkratší době.
20. Opět před školou budou zaměstnanci školy, kteří budou dohlížet nad rozchodem žáků. Před školou bude zákaz shromažďování.

Omlouvám se za tato striktní opatření, ale musím chránit děti, jejich rodiny a „můj“ pedagogický sbor, který ve svých řadách má zaměstnance s rizikovými symptomy (věk, nemoc, starší rodiče ve společné domácnosti…)

S pozdravem
RNDr. B. Čerňanská, Ph.D.
ředitelka školy

V Praze dne 10. 5. 2020

Důležité dokumenty k nástupu:

Čestné prohlášení

Dopis 25. 5. 2020

Přihláška do školní skupiny