Hudební, tělesná, výtvarná výchova a pracovní činnosti – změny ve výuce

Vážení rodiče,

do nového pololetí vstupujeme stále v režimu distanční výuky a vše nasvědčuje tomu, že v něm ještě nějakou dobu setrváme. Z tohoto důvodu musíme přistoupit k důslednější organizaci a podobě těch předmětů, které jsme v souladu s doporučením MŠMT nezařadili do distanční výuky ve formě pravidelných online hodin. Jedná se o hudební, tělesnou a výtvarnou výchovu, jakož i o pracovní činnosti. Abychom byli schopni odpovídajícím způsobem ve 3. čtvrtletí školního roku hodnotit naše žáky, Vaše děti, zařazujeme výše zmíněné předměty do distanční výuky takto:

Vaše děti budou nejpozději 8. února 2021 konkrétním učitelem pozváni do Google Classroomu daného předmětu. Zde budou seznámeni s organizací, případným online setkáváním a v neposlední řadě zadáváním prací a úkolů. Účast, veškerá aktivita i plnění zadaných úkolů se stane nedílnou součástí hodnocení předmětu. V případě, že strávíme celé čtvrtletí v režimu distanční výuky, bude hodnocení zmíněných, chcete-li neprofilových, předmětů vycházet pouze z těchto prací. Prosíme Vás tedy o podporu Vašich dětí i v těchto předmětech, které se v distanční výuce dostávají na okraj zájmu. Interval zadávání konkrétních úkolů je zcela v kompetenci učitele, od prací týdenních až po projekty s náplní měsíční.

Žákům 9. ročníků v posledních měsících před přijímacími zkouškami posilujeme online výuku profilových předmětů.

Není naším záměrem navyšovat dětem čas strávený u počítače. Všichni učitelé daných předmětů hledají alternativy ke každodenní online rutině, nemusíte se tedy obávat v prosté zadávání úkolů formou prezentací.