Důležité informace pro nástup do školy v rotačním režimu od pondělí 12. 4. 2021

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol v rotačním režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu. V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství je provoz školy od 12. 4. 2021 upraven následujícím způsobem:

Rotační výuka (střídání celých třídních kolektivů po týdnu):

2.B, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A, 5. C – prezenční výuka zahájena dne 12. 4. 2021(navštěvují školu v liché týdny)
1.A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A, 5. B – prezenční výuka zahájena dne 19. 4. 2021(navštěvují školu v sudé týdny)

Ranní příchod do školy bude žákům umožněn od 7:00 do 7:55. V pondělí a čtvrtek– testovací dny – prosíme o dodržení příchodu do školy v následujících časech:

4.B, 4. C přichází do školy od 7.00 do 7.15 (v 7.15 jsou všichni ve své kmenové třídě)
2.B, 4. A přichází do školy od 7.15 do 7.30 (v 7.30 jsou všichni ve své kmenové třídě)
3.B, 3. C přichází do školy od 7.30 do 7.45 (v 7.45 jsou všichni ve své kmenové třídě)
5.A, 5. C přichází do školy od 7.45 do 8.00 (v 8.00 jsou všichni ve své kmenové třídě)

V ostatní dny (úterý, středa, pátek) příchody všech v rozmezí od 7.00 do 7.55 bez omezení.

Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy do prostoru šaten a řídí se pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že žák vykazující příznaky respiračního či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn, a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Preventivní antigenní testování

Osobní přítomnost žáka ve škole je podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní (test LEPU Rapid). Test si provede na základě pokynů pověřeného pracovníka školy žák samotný.

Povinné testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek neprodleně po příchodu žáků do kmenových tříd (žáci se řídí pokyny zaměstnanců školy).

Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí a čtvrtek), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se výsledkem pozitivního PCR testu třídnímu učiteli (elektronicky před zahájením prezenční výuky, nejpozději však před zahájením prvního testování.

Dále nebudou testováni žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě třídnímu učiteli nejpozději před zahájením každého testování.

Zákonným zástupcům žáků 1., 2. a 3. ročníku bude umožněna osobní přítomnost při testování. Účast zákonných zástupců je však omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, která je potřeba pro případnou asistenci žákovi při odběru. Neprodleně po odběru zákonní zástupci opouští budovu školy. Během pobytu v prostorách školy jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá nastavená zpřísněná hygienická opatření, tj. mít řádně nasazený respirátor (min. třídy FFP2), po příchodu si dezinfikovat ruce a nasadit si jednorázové ochranné návleky na obuv, dodržovat rozestupy.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Více informací o testování https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se nadále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Bližší informace zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Školní družina a Školní klub

Provoz ranní družiny je  v úterý, středu a pátek zahájen v 6:30 a možnost příchodu žáků bude ukončen v 7:15 (žáci přecházejí do svých kmenových tříd). Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí a čtvrtek), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Odpolední odchody žáků ze školní družiny nejsou oproti běžnému režimu nikterak omezeny a řídí se řádem školní družiny. Provoz školní družiny končí každý den bez výjimky v 17:00.

Školní klub je z důvodu povinnosti dodržení pravidla homogenity skupin i nadále uzavřen.
Probíhat budou pouze kroužky, kde je zachována plná homogenita skupin, tj. v 1. týdnu Deskové hry (2.B) a Vymysli IQ (4.C), v 2. týdnu Keramika I. (2.A) a Všekutílek (1.C). Logopedie probíhá individuálně po oba týdny pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčním způsobem ve škole.

Školní stravování

Žáci, kteří se dle rotačního harmonogramu účastní prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášený. Pro případné změny a odhlašování obědů platí pravidla stanovená Řádem školní jídelny. Pondělní obědy lze aktuálně upravit do pátku 14 hod.

Žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, budou z důvodu zajištění aktuálních hygienických nařízení obědy vydávány s sebou u postranního vchodu jídelny, a to vždy mezi 11:30 – 14:00 hod. Oběd bude připraven k vyzvednutí v jednorázovém termoobalu. Při čekání na výdej oběda je nutné dodržovat rozestupy a povinnost mít řádně nasazenou ochranu úst a nosu. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny a v případě, že žáci distančně se vzdělávající mají zájem o odebírání obědů, je třeba, aby si oběd včas přihlásili v systému strava.cz.